POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE SVĚTÍ

Je platný na celém katastru obce a vztahuje se na právnické osoby, podnikající osoby a fyzické osoby tzn. Na všechny občany, spolky a organizace a firmy. Tento požární řád vychází ze zákona č. 91/1995 Sb. O požární ochraně a jeho prováděcí vyhlášky č. 21/1996 Sb. Zároveň je v souladu se všemi předpisy a normami v oblasti požární ochrany. I. Povinnosti a práva osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci: - zabezpečením požární prevence, organizací a vyhodnocením preventivních požárních kontrol /dále PPK/ byl pověřen preventista požární ochrany obce Mir. Holeček - pro vlastní provádění PPK byly utvořeny dvě dvoučlenné kontrolní hlídky z řad členů Sboru dobrovolných hasičů./SDH/ Preventista požární ochrany /PO/ a členové kontrolních hlídek jsou oprávněni vstupovat do objektů a zařízení právnických osob nebo podnikajících fyz. osob, u nichž se nevykonává státní dozor. Zároveň pak do nebytových prostor objektů ve vlastnictví nebo užívání fyz. osob. /§39/ Členové kontrolních skupin prokazují svoje oprávnění pověřením vystaveným ob. Úřadem. Účelem PPK je prověrka dodržování povinností stanovených předpisů o PO. /§39/ - zabezpečením požární represe je pověřena požární jed. SDH, jejímž velitelem byl jmenován p. Petr Holeček. Velitel jednotky je při plnění svých úkolů oprávněn: a/ nařídit v souvislosti se zdoláním požáru, aby se z místa požáru vzdálili osoby, jejichž přítomnost není nutná nebo aby se podřídili jiným omezením nutným k provedení zásahu. b/ nařídit provedení nutných opatření směřující k odstr. požáru. II. Povinnosti právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob na úseku požární ochrany: II a. 1/ Právnické a podnikající fyzické osoby, které provozují činnosti nebo jsou vlastníky objektů se zvýšeným požárním nebezpečím, /např. statek Ing. Horáka/ jsou povinny prostřednictvím odborně způsobilé osoby zabezpečit posouzení požárního nebezpečí z hlediska ohrožení osob a majetku a plnění dalších povinností na úseku PO. 2/ obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství požární techniku, prostředky pož. Ochrany, požární signalizaci, hasící zařízení a látky se zřetelem na požární nebezpečí. 3/ udržovat volné únikové cesty a nástupní plochy a volný přístup k nouzových východům, k rozvodovým zařízením elektr. Energie a k uzávěrům vody a plynu v objektech, které vlastní nebo užívají a udržovat volné přístupy k prostředkům požární ochrany. 4/ umožňovat orgánům vykonávajícím státní požární dozor nebo PPk provedení kontroly, zajištění PO a poskytovat jim požadované podklady a informace, plnit ve stanovených lhůtách opatření uložená orgány státního požárního dozoru. 5/ označovat pracoviště, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, příkazy, zákazy a pokyny k ochraně před požárem a pravidelně kontrolovat dodržování předpisů o PO a odstraňovat zjištěné závady. 6/ zajišťovat pravidelné čištění a kontrolu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv v rozsahu ve lhůtách stanovených právním předpisem a odstraňovat zjištěné závady. II b. Fyzické osoby jsou povinny: 1/ počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, plynových, elektr. A jiných spotřebičů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek a při manipulaci s ohněm. 2/ zajišťovat pravidelné kontroly a čištění komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv v objektech ve svém vlastnictví v rozsahu a lhůtách stanovených právním předpisem. 3/ vytvářet v objektech ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a záchranné práce. 4/ umožnit kontrolním skupinám provést PPK k ověření dodržování předpisů o PO v objektech ve svém vlastnictví nebo užívání a odstranit zjištěné závady ve lhůtách určených těmito orgány. 5/ udržovat čistotu a volné cesty na půdách a dvorech, nezastavovat proluky mezi objekty a hořlavými stavbami, cesty k vodním zdrojům nechat volné. 6/ dbát při ukládání sena, aby nebyla zasypána elektr. Osvětlovací tělesa a zařízení. Dodržovat bezpečné vzdálenosti sena od komínových těles a krytiny. Kontrolovat teplotu uvnitř stohů a kup sena, aby nedošlo ke samovznícení. - Fyzická osoba nesmí provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací. /např. opravy pojistek/ Druh, velikost a vybavení jednotky PO - druh JPO V/I jednotka sboru dobrovolných hasičů - velikost 1 družstvo o 9 členech SDH - vybavení pož. Stříkačky typu: PPS 12 + /Stratílek r. v. 1933/ Zdroje požární vody - obecní rybník v blízkosti požární zbrojnice označený "Požární nádrž + uvedená hloubka" Seznam ohlašoven požáru - Konzum Světí - tel. 5398166 prodejna - Petr Zdeněk Světí 9 - tel. 5398197 byt - Holeček Petr Světí 69 - tel. 5398202 byt - Kubeš Zdeněk Světí 37 - tel. 5398164 byt Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci - Poplachovou sirénou umístěnou na sloupku vrat při vjezdu do objektu statku Ing. Horáka proti prodejně "Konzum". Další možnosti hlášení požáru - Okresní ohlašovna požáru - tel. 150 - Policie Smiřice - tel. 5941143 - HZS Hradec Králové - tel. 5855200 - SDH Chlum - tel. 5951392 /byt L. Válek/ - SDH Neděliště - tel. 5971175 / Obecní úřad/ - SDH Lochenice - tel. 392289 /has. Zbrojnice/ Tento požární řád je platný od 5. 11. 1999 a zároveň tím ruší platnost předešlého vydání ze dne 1. 7. 1999. -------------------------------------------------------------------------------- Signatury: Starosta obce: Kulhánek Jiří 1. místostarosta obce: Středa Petr

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat