Usnesení ze dne 9.9.2009

 

Obec Světí
 
 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce (dále ZO) Světí č. 4/09, konaného dne 9.9.2009 v sále obecního hostince „Na Zavadilce“ od 19 hodin a 30 minut.
 
 


 

Přítomní členové ZO Světí: J.Kulhánek,L.Čihal,J.Krejčí,  J.Honc,  L.Bednářová, Ž.Vestfálová
 
Nepřítomní členové:    --
                                              
Dále přítomno 7 hostů z řad místních občanů
 
 
 
Program Zasedání
 
 
 1. Zahájení zasedání
 2. Určení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
 3. Volba návrhové komise
 4. Hlavní body programu
a)      Rozpočtové opatření č. 1
b)     Zadání Změny č. 1 Územního plánu obce Světí
c)      Převod pozemků v k.ú. a obci Světí na Královéhradecký kraj
d)     Převod pozemků v k.ú. a obci Světí z Královéhradeckého kraje na obec Světí
e)      Smlouva o zřízení věcného břemene
f)       Příjem dotace na Czech Point
 1. Diskuse
 2. Usnesení ze zasedání
 3. Závěr
 
 
 1. Zasedání zahájila starostka obce ve 20 hodin. Přivítala přítomné zastupitele a seznámila je s návrhem programu dnešního zasedání. Tento návrh schválilo všech 6 přítomných členů ZO, jmenovitě: J.Kulhánek, J.Krejčí, L.Čihal, J.Honc,  L.Bednářová, Ž.Vestfálová.
 2. Jako zapisovatelku určila starostka účetní obecního úřadu pí. Š. Šábrtovou. Jako ověřovatelé byli určeni p. J.Kulhánek a J.Honc. Tento návrh schválilo všech 6 zúčastněných členů ZO.
 3. Do funkcí členů návrhové komise byli navrženi a jednomyslně schváleni p. L.Čihal a p. J.Krejčí. Schváleno všemi přítomnými členy ZO.
 
 
 
 
 
 
 
 1. Hlavní body programu:
 
1.      Rozpočtové opatření č. 1 ze dne 24.8.2009 – V souvislosti se skutečnými příjmy a výdaji bylo přijato rozpočtové opatření. Celkové příjmy se zvýšily na          2 701 437,- Kč tj. navýšení o 78 437,- Kč. Celkové výdaje se zvýšily na 2 751 691,10 Kč tj. navýšení o 532 995,10 Kč. Financování 50 254,10 Kč. Starostka dala hlasovat. Všichni přítomní členové zastupitelstva souhlasili s tímto rozpočtovým opatřením.
2.      Zadání Změny č. 1 Územního plánu obce Světí  - Žádost na změnu ÚP podal p. Ladislav Bažant se záměrem výstavby rodinného domu na pozemcích ve svém vlastnictví. Jedná se o pozemky p.č. 356/5, 356/12 a 356/13 v k.ú. Světí. Návrh zadání Změny č. 1 ÚP byl projednán v souladu s § 47 odst.2 stavebního zákona a byl rozeslán k vyjádření dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu. Touto změnou bude v ÚP vymezena zastavitelná plocha – lokalita B4 o celkové rozloze 2 824 m2. Starostka dala hlasovat. Všichni členové zastupitelstva souhlasili se zadáním Změny č. 1 Územního plánu obce.
Zastupitelstvu bylo navrhnuto, že další změna ÚP by se provedla v roce 2013. Do tohoto roku bude obec shromažďovat žádosti od žadatelů. ZO souhlasilo s tímto návrhem.
3.      Převod pozemků v k.ú. a obci Světí na Královéhradecký kraj SÚS Královéhradeckého kraje jako pověřený majetkový správce silnic II. a III. tříd a pozemkových parcel souvisejících navrhuje na základě geometrického plánu č.142-319/2008, který byl zpracovaný firmou Geodézie Východních Čech 22.1.2009 vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům zastavěných stavbami silnice III/32433 a III/3253. Jedná se o bezúplatný převod - darování těchto pozemků: p.p.č. 386/1, p.p.č. 386/2, p.p.č. 392/1, p.p.č. 421/1 v k.ú. Světí  z vlastnictví Obce Světí do vlastnictví Královéhradeckého kraje. Starostka dala hlasovat – s převodem souhlasili všichni ZO.
4.      Převod pozemků v k.ú. a obci Světí z Královéhradeckého kraje na obec Světí SÚS Královéhradeckého kraje jako pověřený majetkový správce silnic II. a III. tříd a pozemkových parcel souvisejících navrhuje na základě geometrického plánu č.142-319/2008, který byl zpracovaný firmou Geodézie Východních Čech 22.1.2009 vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům zastavěných stavbami silnice III/32433 a III/3253. Jedná se o bezúplatný převod - darování těchto pozemků: p.p.č. 387/9, p.p.č. 387/10, p.p.č. 387/11, p.p.č. 387/12, p.p.č. 445/6 v k.ú. Světí z vlastnictví Královéhradeckého kraje do vlastnictví Obce Světí. Starostka dala hlasovat – s převodem souhlasili všichni ZO.
5.      Smlouva o zřízení věcného břemene Jedná se o zřízení věcného břemene ze strany ČEZ Distribuce k pozemkové parcele č. 387/8 v k.ú. Světí. Věcné břemeno se týká el.sloupu a vrchního vedení k p.č. 222/24 – vlastník pí. Bečičková. Břemeno je zřizováno na dobu neurčitou. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene se smluvně sjednává ve výši 500,- Kč. Se zřízením věcného břemene souhlasili všichni ZO.
6.      Příjem dotace na Czech Point – Na zřízení kontaktního místa CzP obec požádala Ministerstvo vnitra o dotaci. Celkové náklady na zřízení CzP činily 93 927,- Kč. Od Ministerstva vnitra obec obdržela dotaci ve výši 79 837,- Kč. Vlastní náklady činí 14 090,- Kč. Starostka nechala hlasovat o přijetí této dotace. Pro bylo všech 6 členů zastupitelů.
 
 1. Diskuse
 
 1. Člen návrhové komise p. L.Čihal přednesl následující návrh usnesení z dnešního zasedání, v němž ZO schvaluje:
1.      Rozpočtové opatření č. 1 ze dne 24.8.2009
2.      Zadání Změny č. 1 Územního plánu obce Světí
3.      Bezúplatný převod
·         p.p.č. 386/1 ostatní plocha – silnice, výměra 3.644 m2, která byla oddělena z p.p.č. 386/1 díl „k“ a z p.p.č. 435/1 díl „l“
·         p.p.č. 386/2 ostatní plocha – silnice, výměra 400 m2, která byla oddělena z p.p.č. 386/2 „celá“ a z p.p.č. 448/3 díl „z“
·         p.p.č. 392/1 ostatní plocha – silnice, výměra 10.206 m2, která byla oddělena z p.p.č. 392 díl „w“, z PK 98/10 díl „y“ a z PK 98/27 díl „x“
·         p.p.č. 421/1 ostatní plocha – silnice, výměra 1.343 m2, která byla oddělena z p.p.č. 421/1 díl „a“ a z PK 421/3 díl „b“
všechny pozemkové parcely v k.ú. Světí, odděleny na základě GP č. 142-319/2008 ze dne 22.1.2009, zpracovaného firmou Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.,     J. Purkyně 1174, Hradec Králové.
z vlastnictví Obce Světí (strana darující) do vlastnictví Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové (strana obdarovaná).
4.      Bezúplatný převod
·         p.p.č. 387/9 ostatní plocha – ostatní komunikace, výměra 205 m2, která byla oddělena z p.p.č. 387/1
·         p.p.č. 387/10 ostatní plocha – ostatní komunikace, výměra 944 m2, která byla oddělena z p.p.č. 387/1
·         p.p.č. 387/11 ostatní plocha – ostatní komunikace, výměra 91 m2, která byla oddělena z p.p.č. 387/1
·         p.p.č. 387/12 ostatní plocha – ostatní komunikace, výměra 705 m2, která byla oddělena z p.p.č. 387/1,
·         p.p.č. 445/6 vodní plocha – tok přirozený, výměra 15 m2, která byla oddělena z p.p.č. 387/1
všechny pozemkové parcely v k.ú. Světí, odděleny na základě GP č. 142-319/2008 ze dne 22.1.2009, zpracovaného firmou Geodézie Východní Čechy spol. s r.o., J. Purkyně 1174, Hradec Králové.
z vlastnictví Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové (strana darující) do vlastnictví Obce Světí (strana obdarovaná).
5.      Smlouvu o zřízení věcného břemene k pozemkové parcele č. 387/8 v k.ú. Světí.
6.      Přijetí dotace od Ministerstva vnitra na zřízení kontaktního místa Czech Point ve výši 79 837,-Kč. Celkové náklady činily 93 927,- Kč.
 
 1. Ve 21.15 hodin ukončila starostka zasedání zastupitelstva obce.
 
                                                                                        Ve Světí 9.9.2009
 
Zapsala:     Š. Šábrtová
Ověřili:      J. Kulhánek
                  J. Honc
 
 
Text usnesení č.4/09 z veřejného zasedání ZO Světí konaného dne 9.9.2009
 
 
Zastupitelstvo schvaluje:
 
1.      Rozpočtové opatření č. 1 ze dne 24.8.2009
 
2.      Zadání Změny č. 1 Územního plánu obce Světí
 
3.      Bezúplatný převod
·         p.p.č. 386/1 ostatní plocha – silnice, výměra 3.644 m2, která byla oddělena z p.p.č. 386/1 díl „k“ a z p.p.č. 435/1 díl „l“
·         p.p.č. 386/2 ostatní plocha – silnice, výměra 400 m2, která byla oddělena z p.p.č. 386/2 „celá“ a z p.p.č. 448/3 díl „z“
·         p.p.č. 392/1 ostatní plocha – silnice, výměra 10.206 m2, která byla oddělena z p.p.č. 392 díl „w“, z PK 98/10 díl „y“ a z PK 98/27 díl „x“
·         p.p.č. 421/1 ostatní plocha – silnice, výměra 1.343 m2, která byla oddělena z p.p.č. 421/1 díl „a“ a z PK 421/3 díl „b“
všechny pozemkové parcely v k.ú. Světí, odděleny na základě GP č. 142-319/2008 ze dne 22.1.2009, zpracovaného firmou Geodézie Východní Čechy spol. s r.o., J. Purkyně 1174, Hradec Králové.
z vlastnictví Obce Světí (strana darující) do vlastnictví Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové (strana obdarovaná).
 
4.      Bezúplatný převod
·         p.p.č. 387/9 ostatní plocha – ostatní komunikace, výměra 205 m2, která byla oddělena z p.p.č. 387/1
·         p.p.č. 387/10 ostatní plocha – ostatní komunikace, výměra 944 m2, která byla oddělena z p.p.č. 387/1
·         p.p.č. 387/11 ostatní plocha – ostatní komunikace, výměra 91 m2, která byla oddělena z p.p.č. 387/1
·         p.p.č. 387/12 ostatní plocha – ostatní komunikace, výměra 705 m2, která byla oddělena z p.p.č. 387/1,
·         p.p.č. 445/6 vodní plocha – tok přirozený, výměra 15 m2, která byla oddělena z p.p.č. 387/1
všechny pozemkové parcely v k.ú. Světí, odděleny na základě GP č. 142-319/2008 ze dne 22.1.2009, zpracovaného firmou Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.,               J. Purkyně 1174, Hradec Králové.
z vlastnictví Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245,      500 03 Hradec Králové (strana darující) do vlastnictví Obce Světí (strana obdarovaná).
 
5.      Smlouvu o zřízení věcného břemene k pozemkové parcele č. 387/8 v k.ú. Světí
 
6.      Přijetí dotace od Ministerstva vnitra na zřízení kontaktního místa Czech Point ve výši 79 837,-Kč. Celkové náklady činily 93 927,- Kč.
 
Zapsala:     Š. Šábrtová
Ověřili:      J. Kulhánek
                  J. Honc
Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat