Usnesení ze dne 4.5.2009

 

Obec Světí
 
 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce (dále ZO) Světí č. 2/09, konaného dne 4.5.2009 v místnosti obecního úřadu od 19. hodin
 
 


 

Přítomní členové ZO Světí: J.Kulhánek, L.Čihal, J.Krejčí, J.Honc, Ž.Vestfálová,             L.Bednářová
 
Nepřítomní členové:               ---
 
 
Dále přítomno 5 hostů z řad místních občanů
 
 
Program Zasedání
 
 
 1. Zahájení zasedání
 2. Určení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
 3. Volba návrhové komise
 4. Hlavní body programu
a)      Pořízení změny územního plánu obce Světí č. 1
b)     Určení zastupitele na zastupování obce k projednávání Změny č. 1 územního plánu obce
c)      Smlouva s firmou Rekostav s.r.o.
d)     Smlouva s firmou  Stavo&Sachs s.r.o.
e)      Návrh darovací smlouvy pro Občanské sdružení Heřmánek
 1. Usnesení ze zasedání
 2. Závěr
 
 1. Zasedání zahájila starostka obce ve 19 hodin. Přivítala přítomné zastupitele a seznámila je s návrhem programu dnešního zasedání. Tento návrh schválilo všech 6 přítomných členů ZO, jmenovitě: J.Kulhánek, J.Krejčí, L.Čihal, J.Honc,   Ž.Vestfálová, L.Bednářová
 2. Jako zapisovatelku určila starostka účetní obecního úřadu pí. Š. Šábrtovou. Jako ověřovatelé byli určeni p. J.Kulhánek a J.Honc. Tento návrh schválilo všech 6 zúčastněných členů ZO.
 3. Do funkcí členů návrhové komise byli navrženi a jednomyslně schváleni p. L.Čihal a p. J.Krejčí. Schváleno všemi přítomnými členy ZO.
 
 
 1. Hlavní body programu:
 
a)      Pořízení změny územního plánu obce Světí č. 1 - Žádost na změnu ÚP podal p. Ladislav Bažant se záměrem výstavby rodinného domu na pozemcích ve svém vlastnictví. Jedná se o pozemky p.č. 356/5, 356/12 a 356/13 v k.ú. Světí. Pořízení Změny č.1 ÚP bude hradit žadatel, tedy p. Ladislav Bažant. Starostka s touto žádostí seznámila ZO. Následně dala hlasovat. S pořízením změny ÚP souhlasili všichni přítomní členové ZO.
b)     Určení zastupitele na zastupování obce v projednávání Změny č. 1. územního plánu – místostarosta p. Jiří Kulhánek přednesl ZO návrh, aby ZO pověřilo starostku obce Lenku Bednářovou k zastupování ve věci projednávání Změny č. 1 ÚP. S tímto návrhem souhlasili všichni ZO.
c)      Smlouva s firmou Rekostav s.r.o. – Starostka seznámila ZO se smlouvou o dílo na vybudování opěrné zdi vodoteče a rozšíření místní komunikace u rybníka. Cena za dílo je sjednána ve výši 183 105,- Kč bez DPH. S DPH je cena 217 895,- Kč. Starostka dala hlasovat. Smlouvu schválili všichni přítomní členové ZO.
d)     Smlouva s firmou  Stavo&Sachs s.r.o. -  Starostka přednesla ZO smlouvu o dílo č. 6/2009 na akci „Oprava chodníku a vjezdů na parc. č. 421/1 – Světí“. Cena díla byla sjednána ve výši 292 264,- Kč. Starostka dala hlasovat. Smlouvu schválili všichni přítomní členové ZO.
e)      Návrh darovací smlouvy pro Občanské sdružení Heřmánek - Starostka předložila zastupitelstvu návrh darovací smlouvu, v rámci níž Obecní úřad ve Světí poskytuje Občanskému sdružení Heřmánek dětem při denním rehabilitačním stacionáři v Hradci Králové finanční dar ve výši 15 000 Kč, tyto prostředky byly získány pořádáním X.obecního plesu.
 
 1. Diskuse
 
 1. Člen návrhové komise p. L.Čihal přednesl následující návrh usnesení z dnešního zasedání, v němž ZO schvaluje:
1.      Pořízení Změny č.1 Územního plánu obce Světí
2.      Lenku Bednářovou, starostku obce, k zastupování obce ve věci Změny č. 1 Územního plánu obce Světí
3.      Smlouvu o dílo s firmou Rekostav s.r.o. na vybudování opěrné zdi a rozšíření místní komunikace u rybníka
4.      Smlouvu o dílo s firmou Stavo&Sachs s.r.o. na akci „Oprava chodníku a vjezdů na parcele. č. 421/1 – Světí“
5.      Darovací smlouvu, v rámci níž Obecní úřad ve Světí poskytuje Občanskému sdružení Heřmánek dětem při denním rehabilitačním stacionáři v Hradci Králové finanční dar ve výši 15 000,- Kč, tyto prostředky byly získány pořádáním X.obecního plesu.
 
 
 1. Ve 20:15 hodin ukončila starostka zasedání zastupitelstva obce. Poděkovala účastníkům a zároveň je informovala, že příští zasedání proběhne v červnu v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu.
 
 
     
                                                                                        Ve Světí 4. 5. 2009
Zapsala:     Š. Šábrtová
 
Ověřili:      J. Kulhánek
                  J. Honc
 
 
Text usnesení č.2/09 z veřejného zasedání ZO Světí konaného dne 4. 5. 2009
 
 
 
Zastupitelstvo schvaluje:
 
 
1.      Pořízení Změny č.1 Územního plánu obce Světí
2.      Lenku Bednářovou, starostku obce, k zastupování obce ve věci Změny č. 1 Územního plánu obce Světí
3.      Smlouvu o dílo s firmou Rekostav s.r.o. na vybudování opěrné zdi a rozšíření místní komunikace u rybníka
4.      Smlouvu o dílo s firmou Stavo&Sachs s.r.o. na akci „Oprava chodníku a vjezdů na parcele č. 421/1 – Světí“
5.      Darovací smlouvu, v rámci níž Obecní úřad ve Světí poskytuje Občanskému sdružení Heřmánek dětem při denním rehabilitačním stacionáři v Hradci Králové finanční dar ve výši 15 000,- Kč, tyto prostředky byly získány pořádáním X.obecního plesu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala:     Š. Šábrtová
 
Ověřili:      J. Kulhánek
                  J. Honc
 
 
 
Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat