Usnesení ze dne 10.11.2010

 

 

ZÁPIS

z ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Světí

 

Obecní úřad Světí v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informoval o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Světí, svolaného dosavadním starostou obce Josefem Honcem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích na elektronické i fyzické úřední desce.

 

Místo konání: obecní hostinec Na Zavadilce

Doba konání: 10.11.2010 od 20:00 hodin

 

 1. Zahájení ustavujícího zasedání dosavadním starostou

 

Přivítání členů ZO, hostů, seznámení s výsledky voleb, zvolení kandidáti, protokol ČSÚ, proti výsledku voleb v obci Světí nebyla v zákonné lhůtě u Krajského soudu v Hradci Králové podána žaloba. Výsledky voleb jsou tedy platné.

Počet přítomných členů ZO 7, usnášeníschopnost ano, seznámení s návrhem programu

 

 1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

 

Jako ověřovatelé zápisu byli určeni p. Novák, sl. Vestfálová, jako zapisovatelka byla určena p. Šábrtová.

 

 1. Složení slibu členů zastupitelstva

 

Po seznámení se slibem a způsobem složení slibu, složili všichni nově zvolení zastupitelé slib, což stvrdili svými podpisy. Slib zastupitelů včetně jejich podpisů je přílohou tohoto zápisu.

 

 1. Volba návrhové komise

 

Návržení kandidáti p. Kohlert, p. Kůst byli zvoleni do návrhové komise

Průběh hlasování pro 5 členů proti 0 zdržel se 2 členové.

 

 1. Schválení programu

 

Proběhlo schválení programu a program byl prohlášen za schválený.

Průběh hlasování – pro 7 členů, proti 0 zdržel se 0

 

 1. Určení způsobu volby starosty a místostarosty

 

Bylo jednomyslně schváleno veřejné hlasování.

Průběh hlasování – pro 7 členů proti 0 zdržel se 0

 

 1. Volba starostky

 

Starostkou obce byla zvolena navržená Ing. Martina Saláková Šafková

Průběh hlasování – pro 6 členů proti 0 zdržel se 1

 

Řízení zasedání bylo předáno nové starostce obce.

 

 1. Volba místostarosty

 

Místostarostou obce byl zvolen navržený Petr Středa.

Průběh hlasování – pro 6 proti 0 zdržel se 1

 

 1. Zřízení finančního a kontrolního výboru, určení počtu členů – volba předsedů finančního a kontrolního výboru

 

Počet členů výborů byl schválen – každý z výborů bude tříčlenný.

Průběh hlasování – pro 7 členů proti 0 zdržel se 0

Přítomní byli seznámeni se zákonnou povinností obou výborů.

1.Bylo schváleno následující složení finančního výboru:

Předseda: Josef Honc, Členové: Václav Kůst, Ing. Václav Šafka

Průběh hlasování – pro 6 proti 0 zdržel se 1

2. Bylo schváleno následující složení kontrolního výboru:

Předseda: Václav Kůst, Členové: Josef Honc, Šárka Šábrtová

Průběh hlasování – pro 6 proti 0 zdržel se 1

 

 1. Zřízení stavebního, pořádkového, kulturního a sociálního výboru, určení počtu členů – volba předsedů

 

Počet členů výborů byl schválen – každý z výborů bude tříčlenný.

Průběh – pro 7 proti 0 zdržel se 0

 

3. Bylo schváleno následující složení stavebního výboru:

Předseda: Radomil Novák, Členové: Petr Středa, Jiří Kulhánek

Průběh hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

4. Bylo schváleno následující složení pořádkového výboru:

Předseda: Petr Kohlert, Členové: Luděk Čihal, Jaroslav Dus

Průběh hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

5.Bylo schváleno následující složení kulturního a sociálního výboru:

Předseda: Žaneta Vestfálová, Členové: Mária Tarantíková, Marie Holečková

Průběh hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Pozn.: jedná se o dva výbory se stejným složením

 

 1. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

 

Odměny byly navrženy ve stejné výši jako u předchozích zastupitelů.

Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva byly schváleny v následující výši:

Starostka 7.460,- Kč

Místostarosta 6.540,- Kč

Předseda kulturního a sociálního výboru: 1.360,- Kč

Předseda ostatních výborů: 760,- Kč

Odměny jsou uvedeny před zdaněním.

Průběh hlasování – pro 7 proti 0 zdržel se 0.

 

 1. Volba zástupce obce ve valné hromadě svazku obcí Mikroregion obcí Památkové Zóny 1866

 

Zástupcem obce do valné hromady svazku obcí Mikroregion obcí Památkové Zóny 1866 byla zvolena starostka obce Ing. Martina Saláková Šafková.

Průběh hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0.

 

 1. Organizační záležitosti – informace pro občany

 

Občané byli informováni o úředních hodinách obecního úřadu, které jsou v pondělí od 18 do 20 hodin. Informace pro občany jsou zveřejňovány na úřední desce, webových stránkách obce a prostřednictvím místního rozhlasu.

Nové zastupitelstvo obce oslovilo občany prostřednictvím anketních lístků s cílem získat názory, náměty a připomínky k dění v obci. Na základě odevzdaných anketních lístků bude vyhodnoceno, co je v obci považováno za priority a následně budou zastupitelstvem podniknuty kroky k jejich naplnění.

Anketní lístky je možné odevzdávat do sběrného boxu umístěného v prodejně Hruška ve Světí do 30.11.2010.

 

 1. Diskuze

 

Petr Holeček – za SDH Světí popřál novému zastupitelstvu mnoho úspěchů a doufá v pokračování dobré spolupráce mezi zastupitelstvem obce a SDH. Vznesl dotaz ohledně plánovaného nákupu kontejneru, který by měl být umístěn v areálu hřiště Na Zámečku pro uskladnění materiálu využívaného SDH.

Odpověděl místostarosta obce Petr Středa – o nákupu kontejneru bude zastupitelstvo jednat, ale neuvažuje o jeho umístění na hřiště. Jednou z možných variant je umístění kontejneru za prodejnu Hruška, kam budou přemístěny předměty umístěné v garáži na hřišti, čímž dojde k uvolnění tohoto skladového prostoru pro potřeby SDH. O možnostech umístění kontejneru bude obec jednat s vlastníky pozemků za prodejnou Hruška.

Byla také navržena možnost využití skladových prostor v márrici na místním hřbitově.

 

Zdeněk Petr – dotaz na změnu firmy zajišťující svoz odpadu v obci a předpokládané zvýšení cen za svoz odpadu.

Odpověděla zaměstnankyně úřadu Šárka Šábrtová – do konce roku bude zachován současný svozový kalendář včetně ceny, od nového roku se předpokládá zvýšení ceny za svoz odpadu, ale také rozšíření služeb.

Místostarosta obce Petr Středa informoval občany o tom, že zastupitelstvo obce bude jednat o změně vyhlášky a zavedení poplatku na obyvatele.

 

Petr Holeček – zastupitelstvo bylo požádáno o zajištění pravidelného testování sirény v obci, každou 1. středu v měsíci ve 12:00 hod. Tuto pravidelnou zkoušku zajistí zaměstnanec obce pan Oldřich Jon. První zkouška bude provedena v prosinci 2010, občané o tom budou informováni prostřednictvím místního rozhlasu.

 

Jaroslav Dus – dotaz na zastávku Světí obec v horní části obce – autobusy společnosti Veolia zde přestaly zastavovat.

Odpověděl pan Josef Honc a Martina Saláková Šafková – k této situaci došlou změnou jízdního řádu a tím, že v obci jsou dvě zastávky se stejným názvem, tato situace bude řešena s dopravcem a bude zažádáno o zařazení obou zastávek do jízdního řádu, stejně tak bude upozorněno na to, že spoj ze Všestar pokračující do Hradce Králové nenavazuje z důvodu zpoždění spoje ze Světí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Zpráva návrhové komise

 

Příloha k zápisu:

 

 

 

Text usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Světí konaného dne 10.11. 2010 od 20hodin v sále obecní hospody „Na Zavadilce“

 

 

Zastupitelstvo obce Světí:

 

 

  1. stvrdilo členství v zastupitelstvu složením a podpisem slibu

  2. zvolilo starostku obce, kterou se stává paní Ing. Martina Saláková Šafková

  3. zvolilo místostarostu obce, kterým se stává pan Petr Středa

  4. určilo výši odměny pro starostku obce, která činí 7.460,-Kč

  5. určilo výši odměny pro místostarostu obce, která činí 6.540,-Kč

  6. stanovilo počet členů jednotlivých výborů, zvolilo jejich předsedy a určilo výše odměny pro předsedy výborů ve výši 1.360,- Kč pro předsedu kulturního a sociálního výboru a ve výši 760,- Kč pro předsedy ostatních výborů

  7. zvolilo zástupce obce do valné hromady svazku obcí Mikroregion obcí Památkové Zóny 1866, kterým se stává starostka obce Ing. Martina Saláková Šafková

 

 

 

 

 

Zapsala:

Šárka Šábrtová

 

 

Ověřili:

Radomil Novák

 

Žaneta Vestfálová

 

 

 

Starostka obce:

Ing. Martina Saláková Šafková

 

 

Ve Světí, dne 10. 11. 2010

 

 1. Závěr

Starostka obce uzavřela veřejné zasedání zastupitelstva a podala informaci o tom, že do konce roku 2010 proběhne ještě jedno veřejné zasedání zastupitelstva – termín bude upřesněn na úřední desce obce.

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat