Usnesení ze dne 18.8.2003

 

                                                              obec    S V Ě T Í  

 

 

                     Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ( dále ZO ) Světí č.4/03 konaného  dne 18.8.2003 na Obecním úřadě ve Světí                                                                                   .

                                                                                          

             

přítomní členové ZO Světí : J.Kulhánek,  Ing.V.Šafka, J.Honc, L.Čihal, O.Šafka, J.Krejčí,

                                              L.Bednářová

nepřítomní členové             :  -----      

 

 

 

                                                    P R O G R A M

 

1)      Zahájení zasedání

2)      Volba ověřovatelů zápisu

3)      Volba návrhové komise

4)      Hlavní body programu –  a) Výběr nového nájemce obecní hospody „Zavadilka“

                                                b) Prodej obecního pozemku

                                                     c) Diskuse

                                                    

                                                      

5)      Schválení usnesení ze zasedání

6)      Závěr

 

 

1)      Zasedání zahájil starosta obce v 19 hodin a 10 minut. Přivítal přítomné zastupitele a seznámil je s návrhem programu dnešního zasedání. Tento návrh schválilo všech sedm členů ZO , jmenovitě-p. J.Kulhánek, Ing.V.Šafka, J.Honc,  J.Krejčí, L.Čihal , O.Šafka a L.Bednářová

2)      Jako zapisovatelku starosta určil účetní ob. úřadu, p.M.Seckou, za ověřovatele byli navrženi p.L.Čihal a J.Honc. Také tento návrh neprodleně schválilo všech sedm členů ZO.

3)      Do funkcí členů návrhové komise byli navrženi a jednomyslně schváleni p. J.Krejčí a L.Bednářová (jednomyslně-všechny hlasy  přítomných zastupitelů).

4)      V  hlavním bodu dnešního jednání  byly v rámci zastupitelstva diskutovány následující otázky :

a)      Starosta seznámil zastupitele se skutečností, že stávající nájemce obecní hospody jímž je paní Zuzana Vaisová podal dne 29.7.03 obci výpověď z nájmu nebytových prostor zmíněného hostince. Při jednání s paní Vaisovou bylo dohodnuto, že vyklidí prostory hostince  ke dni 15.8.03. Dnešní zasedání musí vybrat nového nájemce, aby nedošlo ke zbytečnému déletrvajícímu uzavření objektu. Starosta zastupitele seznámil se třemi zájemci a jejich vizemi jak vést hostinec. Po krátké diskusi rozhodli členové ZO šesti hlasy (zdržel se p. L.Čihal)  pronajmout tyto nebytové prostory paní Vl.Čihalové a jejímu mladšímu synovi Petru Čihalovi.  Paní Čihalová totiž splňuje letité přání ZO , aby nájemce byl místní občan. S oběma zvolenými zájemci bude tedy v dohledné době uzavřena nájemní smlouva, tato bude i nově upravovat některé podmínky provozu hostince.  Nájemci dostali objekt ihned k disposici, aby mohli provést nutné úpravy , které by zajistily splnění vyhlášky 107/01 Sb.- o hygienických požadavcích na stravovací služby.…

b)      V rámci tohoto bodu byl projednán prodej pozemku v k.ú. obce Světí  p.č. 448/2. Vlastníkem je obec Světí, zájemcem o koupi je  pan Jiří Trnka. Parcela patří k domku č.p. 57 (dříve tzv. drážní domek), jehož majitelem je pan Rucker, který domek prodává a pan Trnka má zájem odkoupit od obce tuto parcelu, aby byl vlastníkem i určité obslužné plochy k domku.  Tato parcela je na kraji obecního katastru, zcela mimo prostory zájmových aktivit obce. Při jednání v realitní kanceláři Ing. Zimy tento odborník určil přibližnou administrativní cenu čtverečního metru tohoto pozemku na 25-30 Kč. Starosta navrhl, aby zastupitelé souhlasili s prodejem a vyjádřili se k její ceně. Zastupitelstvo konstatovalo, že cena odpovídá zhruba jeho představám, neboť návrh pana Ruckera prodat pozemek za symbolickou 1Kč za metr čtvereční považuje za neodpovídající realitě, takto se vyjádřil i výše zmíněný Ing. Zima. Po krátké diskusi zastupitelstvo jednohlasně rozhodlo prodat panu Trnkovi zmíněný pozemek za 30 Kč na metr čtverečný. Starosta byl pověřen zajištěním smlouvy potřebné k prodeji.

c)      V rámci diskuse nebyly zaznamenány žádné podnětné dotazy nebo připomínky k projednávaným bodům programu.

 

5)      Člen návrhové komise pan Jiří Krejčí přednesl návrh na usnesení z dnešního zasedání v němž ZO schvaluje  - 1) Pronajmout objekt  obecní hospody „Na Zavadilce“ zdejší občance – paní Čihalové a jejímu synovi – jedná se o místní obyvatele, kteří dokážou lépe vyhovět tomuto objektu, nežli zájemci mimo obec. 2) Prodej obecního pozemku v k.ú. Světí p.č. 448/2 panu Trnkovi za cenu 30Kč za metr čtvereční.-  parcela je mimo zájem obecních aktivit a zajistí trvalé obydlení tohoto bývalého drážního domku. ZO pověřuje starostu obce –1) aby zajistil návrh smlouvy mezi obcí Světí a novými nájemci hospody, včetně úhrady stavebních úprav hostince vyplývajících z příslušné vyhlášky. 2) aby zajistil potřebné dokumenty k prodeji ob. pozemku p.č. 448/2.

6)      Ve 21 hodin a 00 minut ukončil starosta  zasedání zastupitelstva obce. Poděkoval účastníkům a zároveň je informoval, že příští zasedání proběhne v říjnu v sále místního hostince. Přesný termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu.

 

 

                                                                                          Ve Světí dne 21.8.2003

 

 

 

 

                                Zapsala : M.Secká               ověřili : J. Honc                      L.Čihal  

 

 

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat