Usnesení ze dne 28.5.2008

Obec Světí


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce (dále ZO) Světí č. 3/08, konaného dne 28.5.2008 v sále obecního hostince „Na Zavadilce“ od 19 hodin a 30 minut.


Přítomní členové ZO Světí: J.Kulhánek, L.Čihal, J.Krejčí, J.Honc, L.Bednářová

Nepřítomní členové: Ž.Vestfálová

Dále přítomno 11 hostů z řad místních občanůPROGRAM ZASEDÁNÍ


1. Zahájení zasedání
2. Určení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhové komise
4. Hlavní body programu
a) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007
b) Závěrečný účet obce za rok 2007
c) Volba delegáta na valnou hromadu VAKu
d) Smlouvy o převodu místní komunikace
e) Záměr – změny územního plánu
f) Dohoda o spolufinancování investic do inženýrských sítí
g) Program rozvoje venkova na r. 2009-2010
h) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 10/2007 na opravu místní komunikace
5. Diskuse
6. Usnesení ze zasedání
7. Závěr


1. Zasedání zahájila starostka obce ve 20 hodin. Přivítala přítomné zastupitele a seznámila je s návrhem programu dnešního zasedání. Tento návrh schválilo všech 5 přítomných členů ZO, jmenovitě: J.Kulhánek, J.Krejčí, L.Čihal, J.Honc, L.Bednářová.
2. Jako zapisovatelku určila starostka účetní obecního úřadu pí. Š. Šábrtovou. Jako ověřovatelé byli určeni p. J.Kulhánek a J.Honc. Tento návrh schválilo všech 5 zúčastněných členů ZO.
3. Do funkcí členů návrhové komise byli navrženi a jednomyslně schváleni p. L.Čihal a p. J.Krejčí. Schváleno všemi přítomnými členy ZO.4. Hlavní body programu:

a) V prvním bodu dnešního zasedání přednesla starostka „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Světí za rok 2007“, kterou vypracoval Krajský úřad Královehradeckého kraje dne 8.2.2008. Předmětem přezkoumání byly údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle zvláštního předpisu (§ 17 odst. 2, 3 zák. č. 250/2000 Sb.), dále pak nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi. Výsledek přezkoumání: Při přezkoumání hospodaření podle § 10 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Tato zpráva byla schválena všemi přítomnými členy zastupitelstva.
b) Dále starostka přednesla „Závěrečný účet Obce Světí za rok 2007“. Celkové příjmy za rok 2007 činily 2 070 599,73 Kč. Běžné výdaje 1 324 639,04 Kč a kapitálové výdaje 109 649,00 Kč. Tedy výdaje celkem za rok 2007 činily 1 434 288,04 Kč. Financování 0,- Kč. Zůstatek ve výši 1 712 320,66 Kč bude použit na financování akcí v roce 2008. Tento „Závěrečný účet obce“ byl bez výhrad schválen všemi přítomnými členy ZO.
c) Na 11.6.2008 je svolána Řádná valná hromada společnosti VAK,a.s. Místostarosta obce pan Jiří Kulhánek navrhl zástupce za obec a to starostku Lenku Bednářovou. Tento návrh zastupitelstvo schválilo.
d) Starostka přednesla zastupitelům návrh smlouvy o převzetí místní komunikace mezi Obcí Světí a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Předmětem smlouvy jsou práva a povinnosti smluvních stran při realizaci stavby místní komunikace z důvodu realizace veřejně prospěšné stavby „Dálnice D11, stavba 1106 etapa I Hradec Králové – Předměřice n.L.“ , a to: Místní komunikace – přístupy na pozemky P8, P9 (SO 153) oboustranně v trase dálnice km 95,6 – km 96,6. Místní komunikace a úprava místní komunikace bude provedena na žádost a na náklady ŘSD, v rozsahu a termínech umožňujících realizaci stavby: „Dálnice D11, stavba 1106 etapa I Hradec Králové – Předměřice n.L.“. Předpokládaný termín realizace stavby komunikace je cca 10/2010, předpokládaná doba realizace je 50 měsíců. Starostka dala hlasovat. S uzavřením smlouvy souhlasilo všech 5 přítomných členů ZO.
e) Záměr – změny územního plánu – Pan Ladislav Bažant podal ústní žádost na změnu územního plánu týkající se zařazení parcely č. 356/12 v k.ú. Světí do pozemků určených k výstavbě RD. Starostka nechala hlasovat, zda ZO souhlasí se záměrem a zahájením prací na změně územního plánu obce Světí. Pro bylo všech 5 přítomných zastupitelů.
f) Schválení dohody o spolufinancování investic do inženýrských sítí. Jde o dohodu mezi obcí Světí a ing. Kvasničářem, který nechal vypracovat firmou ADONIS PROJEKT projektovou dokumentaci na vybudování přípojek ing. sítí pro nové stavební parcely č. 348/54, 348/55 a 348/56 vzniklých z parcely č. 348/48 v k.ú. Světí. Vzhledem k rekonstrukci ulice na p.č. 348/42 se obě strany dohodli, že součástí zpracované projektové dokumentace budou rovněž kanalizační přípojky pro parcely č. 348/45, 348/44, 348/40 a 348/41. Celková částka projektové dokumentace činí 61 800,- Kč. Z tohoto obec uhradí 16 000,- Kč, což jsou 4 000,- na přípojku. Dalším bodem dohody je uhrazení ½ nákladů na vybudování nové kanalizační šachty na hlavním kanalizačním řádu pro napojení parcel 348/55 a 348/40. Celkové náklady na šachtu jsou dle cenové nabídky 22 015,- Kč. Obec tedy uhradí 11 000,- Kč. Takže celková částka, kterou obec uhradí dle dohody ing. Kvasničákovi je 27 000,- Kč. Pro uzavření dohody byli všichni přítomní zastupitelé.
g) Starostka přednesla ZO návrh akcí do Programu rozvoje venkova na rok 2009-2010. Jedná se o tyto akce:
- Zatrubnění vodoteče – dobudování kanalizace v obci Světí
- Výstavba nového chodníku ve středu obce
- Oprava chodníku od Konzumu ke kostelu
- Oprava chodníku od kostela ke hřbitovu
- Vyčištění a úprava struhy přes obec (od Panny ke statku)

Dále starostka informovala ZO, že pokud tento návrh schválí, tak se začne s přípravami na vypracování žádosti o poskytnutí dotace z evropských fondů na zatrubnění vodoteče a tím dobudování dešťové kanalizace v části obce (k lípě). Tato příprava proběhne ve spolupráci s Krajským úřadem a firmou CEP, a.s. (Centrum evropského projektování). Z evropských fondů je možné získat až 90% z celkových nákladů. Celková částka dle projektu byla řádově 2,6 milionu. Starostka požádala zastupitelstvo, zda souhlasí se zařazením těchto akcí do Programu rozvoje venkova na rok 2009-2010. Pro byli všichni přítomní zastupitelé.
h) Vzhledem k problémům se stavebním povolením k opravě místní komunikace na p.č. 348/42 v k.ú. Světí došlo k posunu termínu realizace stavby. Tyto termíny jsou upraveny v dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 10/2007. S posunem termínu a tedy s dodatkem č. 1 souhlasili všichni přítomní zastupitelé.


5. Diskuse
- starostka informovala občany o pořízení nových kontejnerů na bílé sklo a na plasty. Kontejnery budou v průběhu června dodány do obce firmou Rund.
- nová otevírací doba v knihovně – každý čtvrtek od 16.00 do 17:30 h
- pořízení nového hasičského auta

6. Člen návrhové komise p. L.Čihal přednesl následující návrh usnesení z dnešního zasedání, v němž ZO schvaluje:
1. „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007“, kterou provedli kontrolorky krajského úřadu dne 8.2.2008 a v níž je konstatováno, že v hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky.
2. bez výhrad „Závěrečný účet obce za rok 2007“ Celkové příjmy za rok 2007 činily 2 070 599,73 Kč. Běžné výdaje 1 324 639,04 Kč a kapitálové výdaje 109 649,00 Kč. Výdaje celkem za rok 2007 činily 1 434 288,04 Kč. Financování 0,- Kč. Zůstatek ve výši 1 712 320,66 Kč bude použit na financování akcí v roce 2008.
3. delegáta na Řádnou valnou hromadu společnosti VAK,a.s., a to starostku Lenku Bednářovou.
4. Smlouvu o převzetí místní komunikace, uzavřenou mezi Obcí Světí a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. V níž souhlasí s tím, aby ŘSD v rámci stavební akce „ Dálnice D11, stavba 1106 etapa I Hradec Králové – Předměřice n.L.“ provedlo, resp. zajistilo provedení místní komunikace – přístupy na pozemky P8, P9 (SO 153) oboustranně v trase dálnice km 95,6 – km 96,6, a to za podmínek dle schválené PD.
5. záměr a zahájení prací na změně územního plánu obce Světí.
6. uzavření dohody o spolufinancování investic do inženýrských sítí mezi obcí Světí a Ing. Stanislavem Kvasničářem ve výši 16 000,- Kč. za zpracování PD na kanalizační přípojky a 11 000,- Kč. na náklady spojené s vybudováním kanalizační šachty.
7. akce do Programu rozvoje venkova na r. 2009-2010:
- Zatrubnění vodoteče – dobudování kanalizace v obci Světí
- Výstavba nového chodníku ve středu obce
- Oprava chodníku od Konzumu ke kostelu
- Oprava chodníku od kostela ke hřbitovu
- Vyčištění a úprava struhy přes obec (od Panny ke statku)

8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 10/2007 na opravu místní komunikace na p.č. 348/42 v k.ú. Světí.
7. Ve 21.15 hodin ukončila starostka zasedání zastupitelstva obce.

Ve Světí 28. 5. 2007
Zapsala: Š. Šábrtová

Ověřili: J. Kulhánek
J. HoncText usnesení č.3/08 z veřejného zasedání ZO Světí konaného dne 28. 5. 2008Zastupitelstvo schvaluje:

1. „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007“, kterou provedli kontrolorky krajského úřadu dne 8.2.2008 a v níž je konstatováno, že v hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky.

2. bez výhrad „Závěrečný účet obce za rok 2007“ Celkové příjmy za rok 2007 činily 2 070 599,73 Kč. Běžné výdaje 1 324 639,04 Kč a kapitálové výdaje 109 649,00 Kč. Výdaje celkem za rok 2007 činily 1 434 288,04 Kč. Financování 0,- Kč. Zůstatek ve výši 1 712 320,66 Kč bude použit na financování akcí v roce 2008.

3. delegáta na Řádnou valnou hromadu společnosti VAK,a.s., a to starostku Lenku Bednářovou.

4. Smlouvu o převzetí místní komunikace, uzavřenou mezi Obcí Světí a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. V níž souhlasí s tím, aby ŘSD v rámci stavební akce „ Dálnice D11, stavba 1106 etapa I Hradec Králové – Předměřice n.L.“ provedlo, resp. zajistilo provedení místní komunikace – přístupy na pozemky P8, P9 (SO 153) oboustranně v trase dálnice km 95,6 – km 96,6, a to za podmínek dle schválené PD.

5. záměr a zahájení prací na změně územního plánu obce Světí.

6. uzavření dohody o spolufinancování investic do inženýrských sítí mezi obcí Světí a Ing. Stanislavem Kvasničářem ve výši 16 000,- Kč. za zpracování PD na kanalizační přípojky a 11 000,- Kč. na náklady spojené s vybudováním kanalizační šachty.

7. akce do Programu rozvoje venkova na r. 2009-2010:
- Zatrubnění vodoteče – dobudování kanalizace v obci Světí
- Výstavba nového chodníku ve středu obce
- Oprava chodníku od Konzumu ke kostelu
- Oprava chodníku od kostela ke hřbitovu
- Vyčištění a úprava struhy přes obec (od Panny ke statku)

8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 10/2007 na opravu místní komunikace na p.č. 348/42 v k.ú. Světí.
Zapsala: Š. Šábrtová

Ověřili: J. Kulhánek
J. HoncDíky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat