Usnesení ze dne 23.2.2009

 

Obec Světí
 
 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce (dále ZO) Světí č. 1/09, konaného dne 23.3.2009 v místnosti obecního úřadu od 19. hodin

 

 
Přítomní členové ZO Světí: J.Kulhánek, L.Čihal, J.Krejčí, J.Honc, Ž.Vestfálová,             L.Bednářová
 
Nepřítomní členové:               ---
 
Dále přítomno 5 hostů z řad místních občanů
 
 
Program Zasedání
 
 1. Zahájení zasedání
 2. Určení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
 3. Volba návrhové komise
 4. Hlavní body programu
a)      Návrh rozpočtu obce na rok 2009
b)     Zpráva o činnosti obce za rok 2008
c)      Záměr pronájmu pozemku p.č. 469 v k.ú. Světí (pro zemědělskou činnost)
d)     Dodatek k nájemní smlouvě
e)      Czech Point
f)       Darovací smlouva pro ZŠ a MŠ Jana Pavla II.
 1. Diskuse
 2. Usnesení ze zasedání
 3. Závěr
 
 1. Zasedání zahájila starostka obce ve 19 hodin. Přivítala přítomné zastupitele a seznámila je s návrhem programu dnešního zasedání. Tento návrh schválilo všech 6 přítomných členů ZO, jmenovitě: J.Kulhánek, J.Krejčí, L.Čihal, J.Honc,   Ž.Vestfálová, L.Bednářová
 2. Jako zapisovatelku určila starostka účetní obecního úřadu pí. Š. Šábrtovou. Jako ověřovatelé byli určeni p. J.Kulhánek a J.Honc. Tento návrh schválilo všech 6 zúčastněných členů ZO.
 3. Do funkcí členů návrhové komise byli navrženi a jednomyslně schváleni p. L.Čihal a p. J.Krejčí. Schváleno všemi přítomnými členy ZO.
 
 1. Hlavní body programu:
 
a)      Návrh rozpočtu na r. 2009 – v prvním bodu dnešního programu přednesla předsedkyně finančního výboru sl. Vestfálová návrh rozpočtu obce na rok 2009. Rozpočet na rok 2009 je sestaven jako přebytkový v celkové výši příjmů 2 623 000,- Kč, výdajů 2 218 696,- Kč. Přebytek je ve výši 404 304,- Kč. Návrh rozpočtu je přílohou tohoto zápisu. Tento návrh byl všemi členy zastupitelstva schválen.
b)      Zpráva o činnosti obce za rok 2008 – starostka přednesla zprávu o činnosti obce za uplynulé období. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.
c)      Záměr – pronájem pozemku p.č. 469 v k.ú. Světí (pro zemědělskou činnost) Jedná se o polní cestu o celkové výměře 1 606 m2.
d)     Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu zemědělských pozemků ze den 12.12.2007 uzavřená mezi Obcí Světí a Ing. Ivanem Horákem, statek Kydlinov. Dodatkem se rozšiřuje předmět nájmu o pozemek p.č. 469 v k.ú. Světí
e)      Czech Point – starostka přednesla ZO návrh na vybudování pracoviště Czech Point na obecním úřadě. Tímto krokem by se obec připravila na plnění povinností zákona č. 300/2008 Sb. O elektronických úkonech, autorizované konverzi a připojení datových schránek s platností od 1.7.2009. Do konce měsíce března je možnost podat žádost o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osa 2, oblast intervence 2.1 v rámci výzvy č. 02 „eGovernment v obcích – Czech Point“. Starostka dala hlasovat. S podáním žádosti a zřízením pracoviště Czech Point souhlasili všichni přítomní ZO.
f)       Darovací smlouva pro ZŠ a MŠ Jana Pavla II. – starostka přednesla ZO návrh darovací smlouvy, ve které obec poskytuje sponzorský dar – finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč na úhradu provozních nákladů s provozem školského zařízení pro děti Annu a Borise Markarjansovi, bytem Světí 44.
 
 1. Diskuse
            - p. Čihal informoval občany o možnosti vyvážet roští „Na Pannu“ na čarodejnice
 
 1. Člen návrhové komise p. L.Čihal přednesl následující návrh usnesení z dnešního zasedání, v němž ZO schvaluje:
1.      Návrh rozpočtu obce na rok 2009
2.      Záměr – pronájem pozemku p.č. 469 v k.ú. Světí
3.      Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu zemědělských pozemků
4.      Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osa2, oblast intervence 2.1 v rámci výzvy č. 2 „eGovernment v obcích – Czech POINT“.
5.      Darovací smlouva pro ZŠ a MŠ Jana Pavla II.
 
                  ZO bere na vědomí Zprávu o činnosti obce za rok 2008
 
 1. Ve 20.30 hodin ukončila starostka zasedání zastupitelstva obce. Poděkovala účastníkům a zároveň je informovala, že příští zasedání proběhne na konci dubna v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu.
     
                                                                                        Ve Světí 23. 3. 2009
 
Zapsala:     Š. Šábrtová
 
Ověřili:      J. Kulhánek
                  J. Honc
 
 
Text usnesení č.1/09 z veřejného zasedání ZO Světí konaného dne 23.3. 2009
 
 
 
 
Zastupitelstvo schvaluje:
 
1.      Návrh rozpočtu obce na rok 2009
2.      Záměr – pronájem pozemku p.č. 469 v k.ú. Světí
3.      Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu zemědělských pozemků
4.      Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osa2, oblast intervence 2.1 v rámci výzvy č. 2 „eGovernment v obcích – Czech POINT“.
5.      Darovací smlouva pro ZŠ a MŠ Jana Pavla II.
 
 
 
Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu o činnosti obce za rok 2008.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala:     Š. Šábrtová
 
Ověřili:      J. Kulhánek
                  J. Honc
 
 
 
Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat