Usnesení ze dne 5.10.2005

                 Text usnesení č.05/05 z veřejného zasedání ZO Světí konaného dne 5.10.2005

 

 

       Zastupitelstvo schvaluje :

 

1)       Prodej obecního pozemku p.č. 1/6 v katastrálním území Světí, jenž je zapsán na listu vlastnictví obce Světí č. 10001 ,manželům Vikovým za 1140 Kč. Pozemek má výměru 38 metrů čtverečních a vznikl vyčleněním z obecního pozemku p.č.1/4.

 

2)      Návrh finančního výboru na provedení rozpočtového opatření pro rok 2005. Příjmy obce se navyšují o 302 243 Kč a výdaje taktéž o částku 302 243 Kč, rozpočet je tedy i po této úpravě vyrovnaný.

 

3)      Vnitroorganizační směrnici obecního úřadu Světí.

 

 

Dále zastupitelstvo obce Světí po projednání návrhu předloženého Magistrátem města Hradec Králové

 

I.                   ruší

platnost obecně závazné vyhlášky obce Světí č.01/05 „O závazné části Územního plánu obce Světí“

 

II.                vymezuje

závaznou část územního plánu obce Světí

 

III.             vydává

obecně závaznou vyhlášku obce Světí č.04/05 „O závazné části Územního plánu obce Světí“

 

IV.              ukládá

Obecnímu úřadu Světí vyhlášení obecně závazné vyhlášky obce Světí č.04/05 „O závazné části územního plánu obce Světí“

 

 

Příloha k zápisu z veřejného zasedání ZO Světí

 

 

 

          Jiří Kulhánek                               Ing. Václav Šafka

          ----------------                                     ----------------------

          starosta obce                                         místostarosta

 

 zapsala:      Š.Šábrtová           

 

 ověřili :          L.Čihal                      J.Honc

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat