Usnesení ze dne 2.4.2007

Obec Světí

 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce (dále ZO) Světí č. 2/07, konaného dne 2. 4. 2007 v kanceláři Obecního úřadu ve Světí  od 19.00 hodin.

 

 


Přítomní členové ZO Světí:                  J.Kulhánek, L.Čihal, R.Jon, Ž.Vestfálová, L.Bednářová,          J.Honc

 

Nepřítomní členové:                           J.Krejčí

 

 

Dále přítomno  5 hostů z řad místních občanů.

 

 

 

 

Program Zasedání

 

 

 1. Zahájení zasedání
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Volba návrhové komise

4.      Hlavní bod programu

a)      Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006

b)      Závěrečný účet obce za rok 2006

c)      Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

d)      Záměr odprodat část obecního pozemku p.č. 451 pod studnou ing. Horáka

e)      Prodej pozemků p.č. 88/2, 355/36, 355/37, 355/38, 355/46 v k.ú. Světí

f)       Návrh na schválení části dokumentace JSDH

g)      Projednání vstupu obce do o.p.s. Hradecký venkov

h)      Příjem daru od Římskokatolické farnosti Všestary

i)        Návrh darovací smlouvy pro MŠ pro zrakově postižené děti „Lentilka“

 1. Diskuse
 2. Usnesení ze zasedání
 3. Závěr

 

 

 1. Zasedání zahájila starostka obce v 19.00 hodin. Přivítala přítomné zastupitele a seznámila je s návrhem programu dnešního zasedání. Tento návrh schválilo všech 6 přítomných členů ZO, jmenovitě: J.Kulhánek, R.Jon, L.Čihal, J.Honc,  Ž.Vestfálová, L.Bednářová
 2. Jako zapisovatelku určila starostka účetní obecního úřadu pí. Š. Šábrtovou. Jako ověřovatelé byli určeni p. J.Kulhánek a J.Honc. Tento návrh schválilo všech 6 zúčastněných členů ZO.
 3. Do funkcí členů návrhové komise byli navrženi a jednomyslně schváleni p. L.Čihal  a  R.Jon.  Schváleno všemi přítomnými členy  ZO.

 

 

 1. Hlavní bod programu:

a)      V prvním bodu dnešního zasedání přednesl předseda finančního výboru p. R.Jon „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Světí za rok 2006“, kterou vypracoval Krajský úřad Královehradeckého kraje dne 1.3.2007.  Předmětem přezkoumání byly údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle zvláštního předpisu (§ 17 odst. 2, 3 zák. č. 250/2000 Sb.), dále pak nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi. Výsledek přezkoumání: Při přezkoumání hospodaření podle § 10 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Tato zpráva byla schválena všemi přítomnými členy zastupitelstva.

b)      Předseda finančního výboru dále přednesl „Závěrečný účet Obce Světí za rok 2006“. Celkové příjmy za rok 2006 činily 2 124 714,12 Kč. Běžné výdaje 1 149 614,49 Kč a kapitálové výdaje 975 759,50 Kč. Tedy výdaje celkem za rok 2006 činily 2 125 373,99 Kč. Financování 0,- Kč. Zůstatek ve výši       1 076 008,97 Kč bude použit na financování akcí v roce 2007. Tento „Závěrečný účet obce“ byl schválen všemi přítomnými členy ZO.

c)      Starostka obce přednesla návrh změny „Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích“. Tato změna se týká poplatků ze psů. Změna je provedena v oddílu 2 čl. 2 Předmět poplatku – Poplatku podléhají psi, kteří do 30.6. dovršili věk minimálně 3 měsíců z původních 6 měsíců. Tato vyhláška č. 1/07 ruší předchozí vyhlášku č. 2/2005 „O místních poplatcích“ ze dne 15.6.2005. Tato změna byla ZO schválena.

d)      Starostka obce předložila zastupitelstvu záměr odprodat část obecního pozemku cca 100 m2 p.č. 451 v k.ú Světí pod a okolo studny Ing. Horáka. Tento záměr byl zpracován na žádost vlastníka studny p. Ing. Horáka. Přesná výměra pozemku bude stanovena dle geometrického plánu, který zpracovává geodetická firma. Záměr byl přítomnými členy ZO schválen.

e)      Dále starostka předložila zastupitelstvu návrhy smluv o prodeji obecních pozemků v k.ú. Světí, které jsou zapsány na listu vlastnictví č.10001. Jde o prodej obecního pozemku:

p. č. 88/2 o výměře 208 m2 manželům Coufalovým za 6240,- Kč

p. č. 355/36  o výměře189 m2  manželům Krejčovým (č.p.76) za 5670,- Kč

p. č. 355/37 o výměře 185 m2 manželům Krejčovým (č.p.76) za 5550,- Kč

p. č. 355/46 o výměře 188 m2 manželům Krejčovým (č.p. 75) za 5640,- Kč

p. č. 355/38 o výměře 192 m2 panu Miloslavu Volfovi za 5760,- Kč

Tyto pozemky jsou zaplocenými předzahrádkami výše uvedených občanů.  Tyto kupní smlouvy byly  všemi přítomnými členy ZO schváleny.

f)        Místostarosta obce p. J. Kulhánek předložil zastupitelstvu ke schválení návrh části dokumentace JSDH a to:                  Zřizovací listinu JSDH

Jmenovací dekret velitele JSDH

Žádost o lékařské vyšetření JSDH.

                   ZO tento předložený návrh schválilo.       

g)      Starostka seznámila přítomné s nově vznikající o.p.s. Hradecký venkov. Hradecký venkov je tzv. místní akční skupina – MAS,  jedná se o sdružení zástupců malých a středních podnikatelů, obcí, neziskových organizací a dalších místních subjektů (banky, školy, spolky,…..). Zakladateli této MAS jsou svazky obcí Nechanicko, Obce památkové zóny 1866 a Urbanická brázda.  Tyto svazky připravují společný rozvoj území na základě metody LEADER. Z programu LEADER je možno získat dotace na podporu a rozvoj zemědělství, lesnictví, investice do zemědělského majetku, nákup technologií, podporu a rozvoj drobného podnikání v obci, rozvoj cestovního ruchu.  Zapojením mikroregionu do MAS tedy umožní nejen jejich členským obcím, ale i občanům, spolkům, podnikatelů, školám a dalším institucím působícím v tomto území spolupracovat při přípravě společné rozvojové strategie regionu a v případě úspěchu pak bude sama místní akční skupina rozdělovat finanční prostředky mezi zajímavé a kvalitní projekty soukromých i veřejných subjektů v regionu.

Starostka přistoupila k hlasování o vstupu  Obce Světí v rámci Svazku obcí „Obce památkové zóny 1866“ do o.p.s. Hradecký venkov. Se vstupem Obce Světí do o.p.s. Hradecký venkov souhlasilo všech 6 přítomných členů zastupitelstva.

h)      Na podzim loňského roku byla provedena oprava místní komunikace kolem kostele sv. Ondřeje. Již před realizací této opravy bylo zřejmé, že oprava zasáhne do pozemku st. p.č. 32, jejímž majitelem je Římskokatolická farnost Všestary.  Po přesném zaměření stavby se jedná o 39 m2 . S farností byla vedena jednání ohledně převodu těchto 39 m2 . Římskokatolická farnost Všestary  Obci Světí tento pozemek převede ve formě daru. ZO souhlasí s přijetím tohoto daru od Římskokatolická farnost Všestary.

i)        Starostka předložila zastupitelstvu návrh darovací smlouvu, v rámci níž Obecní úřad ve Světí poskytuje mateřské školce  pro zrakově postižené děti „Lentilka“ finanční dar ve výši 20 000 Kč, tyto prostředky byly získány pořádáním VIII.obecního plesu.

 

 1. Diskuse

V rámci diskuze informovala starostka občany, že je již k dispozici kontejner na papír, který je umístěn  u místního Konzumu. Do konce dubna je možno vyvážet roští na čarodějnice „ Na Pannu“.

 

 1. Člen návrhové komise p. L.Čihal  přednesl následující návrh usnesení z dnešního zasedání, v němž ZO schvaluje:

 

1.      Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006, kterou provedli kontrolorky krajského úřadu dne 1.3.2007 a v níž je konstatováno, že v hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky.

2.      Znění závěrečného účtu obce za rok 2006, který přednesl předseda finančního výboru p. R.Jon, v němž příjmy činily 2 124 714,12 Kč, výdaje      2 125 373,99 Kč, financování bylo ve výši 0,- Kč a přebytek činil   1 076 008,97 Kč a bude použit na financování akcí v roce 2007.

3.      Záměr odprodat  cca 100 m2 obecního pozemku p.č. 451 v k.ú. Světí pod a okolo studny Ing. Horáka.

4.      Smlouvu o prodeji obecního pozemku p.č. 88/2 o výměře 208 m2 v k.ú. Světí, jenž je zapsán na listu vlastnictví č.10001 manželům Coufalovým za cenu sjednanou v této smlouvě, která činí 6240,- Kč

5.      Smlouvu o prodeji obecního pozemku p.č. 355/36  o výměře189 m2 v k.ú. Světí, jenž je zapsán na listu vlastnictví č.10001 manželům Krejčovým (č.p.76) za cenu sjednanou v této smlouvě, která činí 5670,- Kč

6.      Smlouvu o prodeji obecního pozemku p.č. 355/37  o výměře185 m2 v k.ú. Světí, jenž je zapsán na listu vlastnictví č.10001 manželům Krejčovým (č.p.76) za cenu sjednanou v této smlouvě, která činí 5550,- Kč

7.      Smlouvu o prodeji obecního pozemku p.č. 355/46  o výměře188 m2 v k.ú. Světí, jenž je zapsán na listu vlastnictví č.10001 manželům Krejčovým (č.p.75) za cenu sjednanou v této smlouvě, která činí 5640,- Kč

8.      Smlouvu o prodeji obecního pozemku p.č. 355/38  o výměře192 m2 v k.ú. Světí, jenž je zapsán na listu vlastnictví č.10001 panu Miloslavu Volfovi za cenu sjednanou v této smlouvě, která činí 5760,- Kč

9.      Návrh části dokumentace JSDH a to: Zřizovací listinu JSDH, Jmenovací dekret velitele JSDH a Žádost o lékařské vyšetření JSDH.

10.  Vstup Obce Světí v rámci Svazku obcí „Obce památkové zóny 1866“ do        o. p. s. Hradecký venkov.

11.  Příjem daru od Římskokatolické farnosti Všestary – 39 m2 pozemku st. p.č. 32

12.  Darovací smlouvu, v rámci níž Obecní úřad ve Světí poskytuje Mateřské školce  pro zrakově postižené děti „Lentilka“ finanční dar ve výši 20 000,- Kč, tyto prostředky byly získány pořádáním VIII.obecního plesu.

                 

                  ZO ruší:

Platnost obecně závazné vyhlášky „O místních poplatcích“  č. 2/2005 ze dne 15.6.2005

 

                  ZO vydává:

Obecně závaznou vyhlášku „O místních poplatcích“ č. 1/2007

 

 

 1. Ve 20.15 hodin ukončila starostka zasedání zastupitelstva obce. Poděkovala účastníkům a zároveň je informovala, že příští zasedání proběhne na přelomu května a června v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín budu  ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu.

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                                                        Ve  Světí 2. 4. 2007

 

 

 

 

Zapsala:      Š. Šábrtová

 

Ověřili:       J. Kulhánek

                  J. Honc

 

 

 

 

 

 

 

Text usnesení č.2/07 z veřejného zasedání ZO Světí konaného dne 2. 4. 2007

 

 

 

Zastupitelstvo schvaluje:

 

1.      Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006, kterou provedli kontrolorky krajského úřadu dne 1.3.2007 a v níž je konstatováno, že v hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky.

 

2.      Znění závěrečného účtu obce za rok 2006, který přednesl předseda finančního výboru p. R.Jon, v němž příjmy činily 2 124 714,12 Kč, výdaje 2 125 373,99 Kč, financování bylo ve výši 0,- Kč a přebytek činil 1 076 008,97 Kč a bude použit na financování akcí v roce 2007.

 

3.      Záměr odprodat  cca 100 m2 obecního pozemku p.č. 451 pod a okolo studny Ing. Horáka.

 

4.      Smlouvu o prodeji obecního pozemku p.č. 88/2 o výměře 208 m2 v k.ú. Světí, jenž je zapsán na listu vlastnictví č.10001 manželům Coufalovým za cenu sjednanou v této smlouvě, která činí 6240,- Kč.

 

5.      Smlouvu o prodeji obecního pozemku p.č. 355/36  o výměře189 m2 v k.ú. Světí, jenž je zapsán na listu vlastnictví č.10001 manželům Krejčovým (č.p.76) za cenu sjednanou v této smlouvě, která činí 5670,- Kč.

 

6.      Smlouvu o prodeji obecního pozemku p.č. 355/37  o výměře185 m2 v k.ú. Světí, jenž je zapsán na listu vlastnictví č.10001 manželům Krejčovým (č.p.76) za cenu sjednanou v této smlouvě, která činí 5550,- Kč.

 

7.      Smlouvu o prodeji obecního pozemku p.č. 355/46  o výměře188 m2 v k.ú. Světí, jenž je zapsán na listu vlastnictví č.10001 manželům Krejčovým (č.p.75) za cenu sjednanou v této smlouvě, která činí 5640,- Kč.

 

8.      Smlouvu o prodeji obecního pozemku p.č. 355/38  o výměře192 m2 v k.ú. Světí, jenž je zapsán na listu vlastnictví č.10001 panu Miloslavu Volfovi za cenu sjednanou v této smlouvě, která činí 5760,- Kč.

 

9.      Návrh části dokumentace JSDH a to: Zřizovací listinu JSDH, Jmenovací dekret velitele JSDH a Žádost o lékařské vyšetření JSDH.

 

10.  Vstup Obce Světí v rámci Svazku obcí „Obce památkové zóny 1866“ do o. p. s. Hradecký venkov.

 

11.  Příjem daru od Římskokatolické farnosti Všestary – 39 m2 pozemku st. p.č. 32

 

12.  Darovací smlouvu, v rámci níž Obecní úřad ve Světí poskytuje Mateřské školce  pro zrakově postižené děti „Lentilka“ finanční dar ve výši 20 000,- Kč, tyto prostředky byly získány pořádáním VIII.obecního plesu.

              

 

Zastupitelstvo ruší:

Platnost obecně závazné vyhlášky „O místních poplatcích“  č. 2/2005 ze dne 15.6.2005

 

Zastupitelstvo vydává:

Obecně závaznou vyhlášku „O místních poplatcích“ č. 1/2007

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha k zápisu z veřejného zasedání ZO Světí

 

 

 

 

                                                                                                                      Ve  Světí 2. 4. 2007

 

 

 

Zapsala:      Š. Šábrtová

 

Ověřili:       J. Kulhánek

                  J. Honc

 

 

 

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat