Usnesení ze dne 1.3.2006

Text usnesení č. 01/06 z veřejného zasedání ZO Světí konaného dne 1.3.2006     

 

 

 

Zastupitelstvo schvaluje :

 

1) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2005, kterou provedli kontrolorky krajského úřadu dne 19.1.2006 a v níž je konstatováno, že v hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky.

 

2) Znění závěrečného účtu obce za rok 2005, který přednesl místostarosta Ing.V. Šafka, v němž příjmy činily 2 210 524,95 Kč, výdaje 1 973 686,68 Kč, financování bylo ve výši 18 056 Kč a přebytek činil 218 782,27 Kč a bude použit na financování akcí v roce 2006.

 

3) Návrh změn katastrálních hranic obce Světí v rámci trojsměny probíhající komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Předměřice nad /Labem, včetně navazující jednoduché pozemkové úpravy na části Světí a Dolní Neděliště a taktéž schvaluje aktualizaci plánu společných zařízení.

 

4) Rozpočet obce, který je koncipován jako vyrovnaný, s příjmy a výdaji ve společné výši 2 004 720 Kč, přičemž zůstatek z roku 2005 ve výši 1 076 668 Kč není do hospodaření zapojen.

 

5) Záměr obce odprodat  pozemek p.č. 1/5 o výměře 85 metrů čtverečných za cenu 30 Kč/metr čtverečný.

 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí :

 

1)      Návrh plánu činnosti obecního úřadu v letošním roce, vycházející z navrženého rozpočtu.

 

 

Zastupitelstvo pověřuje :

 

1) Starostu a místostarostu obce zajištěním technické dokumentace na provedení protipovodňových opatření v obci.

 

.

 

 

Příloha k zápisu z veřejného zasedání ZO Světí

 

 

 

   Zapsala : Š. Šábrtová  

      ověřili :      L. Čihal                               J. Honc

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat