Usnesení ze dne 12.11.2003

 

                                                                obec  S V Ě T Í

 

 

                     Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ( dále ZO ) Světí č.5/03-konaného dne 12.11.2003 v sále obecního hostince „ Na Zavadilce“ – v obci Světí                                   .                       

 

             

přítomní členové ZO Světí : J.Kulhánek,  Ing.V.Šafka, J.Honc, L.Čihal, O.Šafka, J.Krejčí,  L.Bednářová

nepřítomní členové             :  -----       

 

 

 

                                                    P R O G R A M

 

1)      Zahájení zasedání

2)      Volba ověřovatelů zápisu

3)      Volba návrhové komise

4)      Hlavní body programu –   a) Rozpracovanost hlavních staveb letošního roku

                                                b) Přepracovaný rozpočet obce na letošní rok

                                                     c) Diskuse – 1)Agenda přestupkové komise

                                                                          2)Územní plán   obce Světí

                                                                          

5)      Schválení usnesení ze zasedání

6)      Závěr

 

 

1)      Zasedání zahájil starosta obce v 20 hodin . Přivítal přítomné a seznámil je s návrhem programu dnešního zasedání. Pro tento návrh se vyslovilo všech sedm členů ZO , jmenovitě-p. J.Kulhánek, Ing.V.Šafka, J.Honc,  J.Krejčí, L.Čihal a O.Šafka a L.Bednářová.

2)      Jako zapisovatelku starosta určil účetní ob. úřadu, p.M.Seckou, za ověřovatele byli navrženi p.L.Čihal a J.Honc. Také tento návrh neprodleně schválilo všech sedm členů ZO.

3)      Do funkcí členů návrhové komise byli navrženi a ihned jednomyslně schváleni p. J.Krejčí a L.Bednářová (jednomyslně-všechny hlasy  přítomných zastupitelů).

4)      V  hlavním bodu dnešního jednání  byly v rámci zastupitelstva diskutovány následující otázky :

a)      Starosta obce pan Kulhánek informoval přítomné o průběhu výstavby páteřního rozvodu pitné vody v obci. Z něho vyplývá, že rozvod bude snad dokončen do 20.11.03, kromě vodovodních přípojek a konečných teréních úprav, které budou dokončeny v první polovině příštího roku. V současné době je problém s odmítáním VAKu podílet se na spolufinancování stavby ve výši její jedné čtvrtiny (necelých 900 000Kč). Místostarosta Ing. Šafka bude kontaktovat zástupce mandátní firmy, jmenovitě gen. ředitele Ing. Forejtka, aby zjistil skutečný stav věci.  Starosta  obce zjistí možnost poskytnutí úvěru od České spořitelny. Stavba dešťového kanálu bude dokončena zhruba ve stejném termínu jako vodovod. Vzhledem k vysoké pořizovací ceně – 921 000 Kč a nízké dotaci bude starosta pověřen jednat na Magistrátu s p. Štanclovou o podání žádosti o zvýšení dotace ministerstvem. Při výše zmíněné absenci příspěvku od VAKu není obec tyto stavby schopna ufinancovat ze svého rozpočtu. Třetí stavba, taktéž za přispění státního rozpočtu, a sice vyčištění vodoteče od zbrojnice ke statku bude zahájena v nejbližších dnech, aby bylo možno jí vůbec dokončit v řádném termínu, který stanovuje posledním dnem pro  výběr dotací z účtů  12.12.2003. Předseda stavební komise pan Honc byl pověřen, aby ihned zajistil nástup sjednané firmy EKOSTAV na pracoviště. Tato stavba bude v cenové relaci do 120 000 Kč. Zastupitelstvo v nadcházejícím hlasování vzalo jednomyslně na vědomí stav staveb a pověřilo výše zmíněné, tj, starostu, místostarostu a předsedu stavební komise, aby bezodkladně zahájili a dále vedli potřebná jednání. 

b)      V tomto bodu seznámil místostarosta Ing. Šafka přítomné se změnami ve skladbě rozpočtu obce na letošní rok tak, jak je navrhla ke schválení finanční komise obce , jež zasedala ve dnech 10. a 11. listopadu, tedy těsně před veřejným zasedáním. Celkové příjmy obce v tomto roce budou 4 462 690 Kč, z čehož dotace na vodovod činí 1 880 000 Kč, na kanalizaci 81 000 Kč a na vyčištění kanálu 54 000 Kč. Finanční příspěvek VAKu, který jsme ovšem dosud neobdrželi je ve výši 846 000 Kč.  Výdaje celkem činí 5 231 690 Kč, běžné výdaje 985 690 Kč a kapitálové výdaje 4 336 000 Kč.  Zůstatek z roku 2002 je ve výši 537 000 Kč a odprodej podílových listů Sporoinvestu vynesl 340 000 Kč. Splátka za úvěr na plynofikaci je ve výši 108 000Kč. V následujícím hlasování všech sedm členů zastupitelstva souhlasilo s upraveným rozpočtem tak, jak ho přednesl Ing. V. Šafka.

c)      V rámci diskuse přednesl starosta obce dva své následující návrhy, které je nutné projednat  zastupitelstvem obce :

1)           Navrhuje, aby zastupitelé schválili převod projednávání přestupků spáchaných na katastru obce Světí na Magistrát města Hradec Králové , dosud obci přestupky projednával taktéž Magistrát, ale zánikem okresních úřadů, zaniklo i příslušné rozhodnutí okr. úřadu, které hradeckému magistrátu tuto povinnost určovalo. Nyní si musí obec uzavřít s magistrátem veřejnoprávní smlouvu, na jejímž základě budou přestupky spáchané na katastru obce Světí projednávány na Magistrátu Hradec Králové. Podmínky, za nichž by si obec přestupky projednávala sama jsou pro nás téměř nesplnitelné.

2)           Zastupitelstvo bylo seznámeno s nutností pořízení Územního plánu pro obec Světí (např.-plán definitivně stanoví využití pozemků na katastru obce a zamezí tím jejich zneužívání právnickými i fyzickými osobami, umožní lepší přístup obce k dotacím poskytovaným fondy evropské unie, taktéž  omezí činnost místního stavebního úřadu na nezbytně nutnou. Obec jež nebude mít zpracovaný územní plán si totiž bude muset na základě platnosti nového stavebního zákona sama zajišťovat např. vydání stavebního povolení, kolaudace a podobně. Na základě výběru stavební komise byli navrženi tři zpracovatelé- Arch. Falta-URBAPLÁN, Arch. Novotný a Arch. Králík. Všichni dodali cenové nabídky na zpracování Územního plánu.

Po krátké diskusi zastupitelé jednomyslně odsouhlasili převod šetření přestupků na Magistrát města Hrade  Králové. V obci není osoba s právnickým vzděláním a dosavadní zkušenosti s přestupkovou komisí města Hradec Králové se jevily jako přijatelné. Zastupitelé přes oprávněné poukazy na minimální využití současné urbanistické studie při její relativně vysoké ceně a délce pořizování jednohlasně odhlasovali zadání zpracování Územního plánu obce Světí jakožto velmi důležitého dokumentu především do budoucna a jejím zhotovitelem vybrali Arch.Emila Králíka zpracovatele současného Územního plánu obce Všestary, čímž přihlédli k jeho zkušenostem v rámci regionu. Jeho navržená cena je 160 000 Kč. Obec zároveň požádala o dotaci od ministerstva pro místní rozvoj ve výši jedné poloviny na rok 2004, do jehož konce musí být plán zpracován a předán. Zastupitelé pověřili starostu obce podpisem a převzetím smlouvy na projednávání přestupků a předsedu stavební komise, aby zajistil předání nutných podkladů a spolupráci se  zhotovitelem Územního plánu obce Arch. Králíkem. V rámci krátké diskuse s občany byly projednávány především vodovodní přípojky a termíny jejich realizace a taktéž možnost připojení dešťových svodů domků na budovanou kanalizaci.

 

5)      Člen návrhové komise pan Jiří Krejčí přednesl návrh na usnesení z dnešního zasedání v němž ZO schvaluje  - 1) Rozhodnutí uzavřít Veřejnoprávní smlouvu s Magistrátem města Hradec Králové, na jejímž základě by příslušní pracovníci Magistrátu projednávali pro obec Světí přestupky, které vznikly na katastru obce Světí. 2) Pořízení územního plánu obce Světí a zadání jejího zpracování v roce 2004 Ing. Arch. Emilu Králíkovi. 3) Znění aktuální skladby rozpočtu obce pro letošní rok  tak, jak ho  přednesl Ing. V. Šafka. ZO pověřuje - Starostu obce , aby zajistil projednání a podpis výše zmíněné Veřejnoprávní smlouvy s Magistrátem Hradec Králové a projednal v České spořitelně možnost poskytnutí úvěru obci, jakožto náhradu za nerealizovaný příspěvek od VAKu,  místostarostu obce Ing. Šafku , aby znovu intervenoval u firmy VAK ohledně poskytnutí finančního příspěvku na dokončení rozvodu pitné vody v obci a předsedu stavební komise pan Honce, aby zajistil bezodkladný nástup pracovníků firmy EKOSTAV na čištění vodoteče v obci-hrozí nebezpečí zprodlení a zároveň ho pověřuje za obec Světí spoluprací s architektem Králíkem na tvorbě Územního plánu obce Světí. ZO bere na vědomí  - současnou rozpracovanost staveb      

6)      Ve 21 hodin a 00 minut ukončil starosta oficiální část zasedání zastupitelstva obce. Poděkoval účastníkům a zároveň je informoval, že příští zasedání proběhne zhruba v polovině měsíce prosince.Přesný termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu.

 

 

                                                                                          Ve Světí dne 17.11.2003

 

 

 

 

               Zapsala : M.Secká               ověřili :  

                                                         J. Honc                      L.Čihal  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    Text usnesení z veřejného zasedání ZO Světí konaného dne 12.11.2003  

 

 

 

 

Zastupitelstvo schvaluje :

 

- návrh uzavřít veřejnoprávní smlouvu s Magistrátem  Hradec Králové, na jejímž základě by pro obec Světí příslušná komise Magistrátu projednávala přestupky spáchané na katastru obce Světí.

- pořídit pro obec Světí Územní plán obce a zadat jeho zpracování Ing.Arch. Emilu Králíkovi, s termínem převzetí konečné verze do konce roku 2004, aby případná dotace od Ministerstva pro místní rozvoj byla náležitě zúčtována.

- skladbu rozpočtu obce ve znění, jak ho přednesl předseda finanční komise Ing. V. Šafka.

 

 

 

Zastupitelstvo pověřuje starostu obce :

 

- projednáním a podpisem veřejnoprávní smlouvy s Magistrátem města Hradec Králové

      - projednáním možnosti poskytnutí úvěru obci do konce letošního roku od Čes. spořitelny

 

Zastupitelstvo pověřuje místostarostu obce  :

 

-  intervencí u vedení firmy VAK as. z důvodu získání chybějící dotace ve výši 846000 Kč

 

 Zastupitelstvo pověřuje--- předsedu stavební komise  :

 

- zajištěním nástupu firmy EKOSTAV na pracoviště a dodržením smlouvy , na jejímž    základě bude do konce roku provedeno vyčištění vodoteče ve středu obce

 

     - spoluprací s Arch. Králíkem z důvodu zajišťování všech potřebných materiálů nutných 

pro hladké získání Územního plánu obce do konce příštího roku

 

  Zastupitelstvo bere na vědomí  :

 

- současný stav všech tří staveb v obci na něž je dotace ze státního rozpočtu

 

 

 

 

 

 

 

Příloha k zápisu z veřejného zasedání ZO Světí

 

 

 

 

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat