Usnesení ze dne 23.6.2010

III. Veřejné zasedání  zastupitelstva obce Světí

 

přítomní členové zastupitelstva obce  : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek,  

                                                               Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová

Omluveni:                                                Lenka Bednářová

 

Dále přítomno:                             10 hostů z řad občanů obce

 

                                  P R O G R A M     Z A S E D Á N Í

 

1)      Zahájení zasedání

2)      Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3)      Volba návrhové komise

4)      Závěrečný účet obce

5)      Výsledky auditu – přezkoumání hospodaření obce za rok 2009

6)      Oprava zdiva hřbitova

7)      Příspěvek na mříže v kostele sv. Ondřeje

8)      Určení výše mzdy zastupitelky obce

9)      Záměr pronájmu obecních pozemků

10)  Návrh smlouvy o smlouvě budoucí – zřízení věcného břemene

11)  Diskuze

12)  Zpráva návrhové komise

13)  Závěr – příští zasedání zastupitelstva a jeho program

 

 1. Veřejné zasedání zahájil starosta obce p. J. Honc dne 23.6. v hospodě Na Zavadilce ve 20 hodin. Přivítal členy ZO a konstatoval,že se sešli v počtu 5 členů. Dále přivítal hosty z řad místních obyvatel a seznámil účastníky jednání s programem zasedání.Na závěr úvodu požádal členy  ZO, aby se hlasováním vyjádřili k jeho návrhu na program, který přečetl. Všech 5 členů vyjádřilo s návrhem programu souhlas.
 2. Zapisovatelem určil řídící zasedání sebe, jako ověřovatele zápisu p. Jiřího Krejčího a p. Luďka Číhala. ZO hlasováním vyjádřilo souhlas.
 3. V bodu č.3 přednesl řídící zasedání návrh na složení návrhové komise, která na závěr zasedání přednese návrh na usnesení. Jako předsedu této komise navrhl p. Kulhánka a za členy p. Jiřího Krejčího a sl. Žanetu Vestfálovou. Složení této komise bylo schváleno taktéž všemi zastupiteli obce.
 4. Jako další bod programu seznámil starosta přítomné se Závěrečným účtem obce Světí za rok 2009, který byl rovněž vyvěšen na úřední desce. Po jeho přečtení dal hlasovat a přítomní členové ZO jej schválili „bez výhrad“.
 5. Další bod programu bylo seznámení přítomných se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Světí za rok 2009 ( audit ), kterou provedl Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 26.4.2010. Závěrem tohoto přezkoumání je, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( §10 odst. 3 písm. a) zákona č.420/2004 Sb.) Po přečtení Zprávy přítomní členové zastupitelstva obce svým hlasováním všemi 5 hlasy schválili svým souhlasem bez výhrad výsledky přezkoumání hospodaření obce.
 6. V dalším bodu programu starosta oznámil plán na opravu zdiva místního hřbitova, kde je popraskané zdivo a hrozí jeho zborcení a s tím související částečná oprava omítek a nátěrů vnitřní strany tohoto zdiva. I tento plán byl přítomnými schválen.
 7. Na obec se obrátila Římskokatolická farnost Všestary,zastoupená administrátorem  Janem Šlágrem,SL.D. se žádostí o příspěvek na výrobu a instalaci 2 ks mříží do oken, vyrobených uměleckým kovářem panem Folbrechtem, aby bylo zajištěno odvětrávání vnitřního prostoru kostela sv. Ondřeje. Mříže navrhl architekt Kadlec a vzhledem k tomu, že se jedná o národní kulturní památku, jejich instalaci povolil i památkový odbor. Pan administrátor předložil i dokumentaci těchto mříží. Celkové náklady činí 26 950,- Kč, instalaci zajistí farnost Všestary. Starosta navrhl zastupitelstvu podílet se na nákladech 50%. ZO svým hlasováním s tímto návrhem souhlasilo.
 8. Vzhledem k tomu, že ke dni 28.4.2010 oznámila zastupitelstvu svoji rezignaci z pracovních důvodů dosavadní starostka obce sl. Bednářová, stala se tímto řadovým členem ZO a je nutné stanovit výši měsíční odměny. Starosta navrhl výši této odměny 760,- Kč hrubého. Zastupitelstvo všemi 5 hlasy tuto odměnu odsouhlasilo.
 9. Na své úřední desce zveřejnil Obecní úřad Světí záměr pronajmout pozemky ve svém KÚ za účelem provozování zemědělské činnosti v celkové výměře 4,8890 ha. O tento pronájem projevilo zájem Zemědělské družstvo Všestary a zaslalo návrh nájemní smlouvy, s jejímž zněním starosta seznámil všechny přítomné.Protože jiný zájemce nebyl, dal hlasovat o tomto návrhu a ZO jej svými 5 hlasy schválilo. Pozemky budou pronajaty Zemědělskému družstvu Všestary.
 10. Firma EGST s.r.o. předložila na Obecní úřad návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, která se týká položení nového kabelového vedení z trafostanice ve Všestarech do areálu bývalého ČKD přes obecní pozemky. Starosta seznámil přítomné se zněním tohoto návrhu, ZO jej vzalo na vědomí a o tomto návrhu bude dále jednat.
 11. Dále byla podle programu otevřena diskuze: jako první se  přihlásil starosta s vysvětlením, proč bude opravováno zdivo na hřbitově a poskytnut příspěvek na instalaci mříží v kostele. Hlavním důvodem je náboženské symposium pořádané v ČR německými náboženskými představiteli, kteří při této příležitosti v měsíci září chtějí na místním hřbitově instalovat pamětní desku Johannu M. Flegerovi, který padl na bojišti ve válce r. 1866 a jehož předci jsou rodáci obce Světí, kteří emigrovali v 18.století do Slezska a v roce 1749 založili obci Husinec u Strehlen. Na akci budou přítomni hosté ze zahraničí, sloužena bohoslužba v místním kostele. Při dotazu na nějaké informace o tomto rodu, nabídl p. Dus návštěvu archívu v Zámrsku. S dalším podnětem do diskuze se přihlásila paní Tarantíková s připomínkou k úpravám jízdního řádu autobusové dopravy v obci. Její připomínky budou zaslány na Iredo k vyjádření.
 12. Zprávu návrhové komise na usnesení ze zasedání přednesl její předseda p. Kulhánek a tato byla bezprostředně poté všemi pěti hlasy přítomných zastupitelů schválena.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ve 21.30 ukončil starosta oficiální část programu zasedání. Přibližný termín příštího byl stanoven na konec září, kde hlavním bodem programu bude zpráva o činnosti dosavadního zastupitelstva obce a volby do nového zastupitelstva, které se budou konat ve dnech 15. a 16. října.

 

 

 

 

Zapsal:   Josef Honc

 

 

 

 

Ověřili:   Luděk Číhal

   

        

 

               Jiří Krejčí

 

 

 

 

 

Starosta obce:   Josef Honc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text usnesení z III. Veřejného  zasedání zastupitelstva obce Světí konaného   dne 23. 6. 2010 od 20hodin v sále obecní hospody  „Na Zavadilce“

 

 

Zastupitelstvo obce Světí schvaluje  :

 

 

1)      Závěrečný účet za rok 2009 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením „ bez výhrad „

2)      Opravu zdiva na místním hřbitově

3)      Příspěvek na instalaci mříží v kostele sv. Ondřeje ve výši 50% celkových nákladů

4)      Navrženou výši odměny pro zastupitelku obce sl. Lenku Bednářovou

5)      Smlouvu na pronájem obecních pozemků

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce Světí bere na vědomí :

 

1.      Návrh smlouvy o smlouvě budoucí – zřízení věcného břemene.

 

Příloha k zápisu z III. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Světí, které se konalo 23.6.2010.

 

 

Zapsal:   Jiří Kulhánek

 

 

Ověřili:   Luděk Číhal

 

               Jiří Krejčí

 

 

 

Starosta obce:   Josef Honc

 

 

     

 

 

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat