Usnesení ze dne 12.12.2007

Obec Světí

 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce (dále ZO) Světí č. 5/07, konaného dne 12. 12. 2007   v sále obecního hostince „Na Zavadilce“ od 19 hodin a 30 minut.

 


Přítomní členové ZO Světí:    J.Kulhánek, L.Bednářová, J.Honc, J.Krejčí, L.Čihal

 

 

 

Nepřítomní členové:                 Ž.Vestfálová,

 

Dále přítomno 10 hostů z řad místních občanů.

 

 

 

 

Program Zasedání

 

 

 1. Zahájení zasedání
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Volba návrhové komise

4.      Hlavní bod programu

a)      Záměr–pronájem pozemku p.č. 472 v k.ú. Světí (pro zemědělskou činnost)

b)      Schválení nájemní smlouvy na pozemek p.č. 472 v k.ú. Světí

c)      Schválení smlouvy o dílo č. 10/2007 na opravu místní komunikace

d)      MAS – souhlas s poskytnutím území

e)      Úprava rozpočtu

f)       Zpráva o činnosti obce za rok 2007

g)      Plán činností na rok 2008

h)      Revokace usnesení č. 2/07 bod 2. závěrečný účet obce za rok 2006

i)        Schválení závěrečného účtu obce za rok 2006

j)        Rozpočtové provizorium na rok 2008

k)     Program obnovy vesnice na rok 2008

l)        Jmenování inventarizační komise

 1. Diskuse
 2. Usnesení ze zasedání
 3. Závěr

 

 

 1. Zasedání zahájila starostka obce ve 20.00 hodin. Přivítala přítomné zastupitele a seznámila je s návrhem programu dnešního zasedání. Tento návrh schválilo všech 5 přítomných členů ZO, jmenovitě: J.Kulhánek, J.Krejčí, J.Honc, L.Bednářová
 2. Jako zapisovatelku určila starostka účetní obecního úřadu pí. Š. Šábrtovou. Jako ověřovatelé byli určeni p. J.Kulhánek a J.Honc. Tento návrh schválilo všech 5 zúčastněných členů ZO.
 3. Do funkcí členů návrhové komise byli navrženi a jednomyslně schváleni p. J.Krejčí  a  p. Čihal.  Schváleno všemi přítomnými členy  ZO.

 

 

 

 

 1. Hlavní bod programu:

a)      Záměr –pronájem pozemku p.č. 472 v k.ú. Světí (pro zemědělskou činnost)  Jedná se o nově vzniklý pozemek na základě Komplexní pozemkové úpravy Předměřice n.L. včetně přilehlých k.ú., kterou provádělo v průběhu letošního roku Ministerstvo zemědělství a Pozemkový úřad. Jde o pole u svodnice směr na Předměřice n. L. o celkové výměre 1,9638 ha. Na základě zveřejnění záměru o pronájmu tohoto pozemku, obdržela obec od ing. Horáka  a p. Kejklíčka písemnou žádost o pronájmu tohoto pozemku k provozování zemědělské rostlinné výroby.

b)      Schválení nájemní smlouvy na pozemek p.č. 472 v k.ú. Světí – Smlouva o nájmu zemědělských pozemků uzavřená mezi Obcí Světí a Ing. Ivanem Horákem, statek Kydlinov. Tato smlouva se uzavírá v souladu s ustanovením § 663 a následujících občanského zákoníku a zákona č. 229/1991 Sb. O úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku v platném znění. Předmětem smlouvy je zemědělský pozemek p.č. 472 v k.ú. Světí o celkové výměře 1,9638 ha. Smlouva je uzavřena na dobu určitou a to od 1.1.2008 do 31.12.2023. Nájemné z pronajatého pozemku bylo stanoveno po dohodě obou stran ve výši 5092,- Kč/ha. 

c)      Schválení smlouvy o dílo č. 10/2007 na opravu místní komunikace – Starostka přednesla ZO návrh smlouvy o dílo s firmou Borta s.r.o, se sídlem v Černožicích n.Labem.  Předmětem smlouvy je výše zmíněná Oprava komunikace s termínem dokončení  30.dubna 2008. Cena za provedení díla je dohodnuta ve výši 1 099 296,- Kč včetně DPH (19%). V rámci výběrového řízení byly poptány firmy:

Rekom Nový Bydžov,  cena díla: 1 380 250,- Kč

Avant Komunikace Hradec Králové, cena díla: 1 423 052,- Kč

Borta Černožice , cena díla 1 099 296,- Kč

d)      MAS – souhlas s poskytnutím území – Byl připomenut význam MASky.Jde o sdružení svazků obcí, podnikatelů, neziskových organizací a soukromých osob. Aby mohli tyto subjekty uskutečnit své projekty na daném území, tak je potřeba, aby obec souhlasila se zařazením svého území do území působnosti MAS . Při hlasování o zařazením území obce Světí do území působnosti MAS Hradecký venkov bylo pro všech 5 přítomných členů ZO.

e)      Úprava rozpočtu – Starostka přednesla ZO rozpočtové opatření na straně výdajové. Šlo o přesun částek mezi položkami. Tedy výdaje: zvýšeny o 201 595,- Kč a poníženy o 201 595,-    rozdíl = 0 ,- Kč.

f)        Zpráva o činnosti obce za rok 2007 – starostka přednesla zprávu o činnosti obce za uplynulé období. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.

g)      Plán činnosti obce na rok 2008 – starostka přednesla ZO návrh činností, které by se měly realizovat v roce 2008

·        Oprava komunikace na p.č. 348/42

·        Odvodnění silnice u rybníka

·        Oprava chodníku, a to od bytovky ke statku

·        Oprava zvoničky u sv. Václava

·        Oprava dvou pomníků padlých vojáků na hřbitově ve spolupráci s Komitétem pro udržování památek z války roku 1866

h)  Revokace usnesení č. 2/07 bod 2. závěrečný účet obce za rok 2006 – V tomto znění  ZO schvaluje závěrečného účtu obce za rok 2006, který přednesl předseda finančního výboru p. R.Jon, v němž příjmy činily 2 124 714,12 Kč, výdaje      2 125 373,99 Kč, financování bylo ve výši 0,- Kč a přebytek činil   1 076 008,97 Kč a bude použit na financování akcí v roce 2007.

i)   Schválení závěrečného účtu obce za rok 2006 - ZO schvaluje bez výhrad závěrečného účtu obce za rok 2006, který přednesl předseda finančního výboru p. R.Jon, v němž příjmy činily 2 124 714,12 Kč, výdaje      2 125 373,99 Kč, financování bylo ve výši 0,- Kč a přebytek činil   1 076 008,97 Kč a bude použit na financování akcí v roce 2007.

        j)   Dále starostka přednesla návrh krátkého znění rozpočtového provizoria, kterým se bude zastupitelstvo řídit až do doby schválení platného rozpočtu obce na rok 2008. „Obec bude hospodařit dle skutečných příjmů a výdajů roku 2007.“ K návrhu nebylo žádných připomínek.

k)   Starostka obce přednesla účastníkům zasedání plán programu obnovy vesnice na rok 2008.  Bude se pokračovat v rekonstrukci místních komunikací a opravách chodníků. Na příští rok je naplánovaná oprava komunikace v ulici k Hriňovým.  ZO předpokládá provedení těchto prací v případě, že bude poskytnuta dotace z prostředků královéhradeckého kraje, přitom obec počítá s povinnou úhradou minimálně 50 % smluvené ceny za provedení díla. Další  větší plánovanou akcí je oprava chodníku od bytovky čp. 44 ke statku.

l) Starostka jmenovala inventarizační komisi v tomto složení: předseda p. Jiří Krejčí, členové: pí. Šárka Šábrtová a p. Luděk Čihal

 

 

 1. Diskuse

 

 

 1. Člen návrhové komise p. J.Krejčí  přednesl následující návrh usnesení z dnešního zasedání, v němž:

 

 

1.            ZO schvaluje záměr–pronájem pozemku p.č. 472 v k.ú. Světí (pro zemědělskou činnost).

2.            ZO schvaluje nájemní smlouvu na pozemek p.č. 472 v k.ú. Světí  mezi obcí Světí a ing. Ivanem Horákem, Statek Kydlinov

3.            ZO schvaluje smlouvu o dílo č. 10/2007 na opravu místní komunikace, uzavřenou mezi obcí Světí a firmou Borta s.r.o, se sídlem v Černožicích n.Labem.

4.            ZO souhlasí se zařazení do území do území působnosti MAS Hradecký venkov a potvrzuje, že bylo seznámeno se Strategií MAS pro období 2007(8) – 2013.

5.            ZO schvaluje přednesené rozpočtové opatření na straně výdajové. Navýšení výdajů o 201 595,- Kč snížení výdajů o 201 595,- Kč rozdíl = 0

6.            ZO bere na vědomí Zprávu o činnosti obce za rok 2007

7.            ZO schvaluje plán činnosti na rok 2008.

8.            ZO ruší usnesení č. 2/07 bod 2. závěrečný účet obce za rok 2006

9.            ZO schvaluje bez výhrad závěrečného účtu obce za rok 2006, který přednesl předseda finančního výboru p. R.Jon, v němž příjmy činily 2 124 714,12 Kč, výdaje      2 125 373,99 Kč, financování bylo ve výši 0,- Kč a přebytek činil   1 076 008,97 Kč a bude použit na financování akcí v roce 2007.

10.        ZO schvaluje rozpočtové provizorium obce Světí do schválení rozpočtu na rok 2008, v němž: „Obec Světí bude hospodařit podle skutečných příjmů a výdajů roku 2007.“

11.        ZO schvaluje Program obnovy vesnice na rok 2008. Bude provedena rekonstrukce místní komunikace – ulice k Hriňovým a oprava chodníku od bytovky čp. 44 ke statku.

12.        ZO bere na vědomí jmenování inventarizační komise.

 

 

 

 

 

 1. Ve 21:15 hodin ukončila starostka zasedání zastupitelstva obce. Poděkovala účastníkům a zároveň je informovala, že příští zasedání proběhne na přelomu února a března v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín budu  ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu.

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                                                        Ve  Světí 12. 12. 2007

 

 

 

 

Zapsala:      Š. Šábrtová

 

Ověřili:       J. Kulhánek

                  J. Honc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text usnesení č.5/07 z veřejného zasedání ZO Světí konaného dne 12. 12. 2007

 

 

1.      ZO schvaluje záměr–pronájem pozemku p.č. 472 v k.ú. Světí (pro zemědělskou činnost).

2.      ZO schvaluje nájemní smlouvu na pozemek p.č. 472 v k.ú. Světí  mezi obcí Světí a ing. Ivanem Horákem, Statek Kydlinov

3.      ZO schvaluje smlouvu o dílo č. 10/2007 na opravu místní komunikace, uzavřenou mezi obcí Světí a firmou Borta s.r.o, se sídlem v Černožicích n.Labem.

4.      ZO souhlasí se zařazení do území do území působnosti MAS Hradecký venkov a potvrzuje, že bylo seznámeno se Strategií MAS pro období 2007(8) – 2013.

5.      ZO schvaluje přednesené rozpočtové opatření na straně výdajové. Navýšení výdajů o 201 595,- Kč snížení výdajů o 201 595,- Kč rozdíl = 0

6.      ZO bere na vědomí Zprávu o činnosti obce za rok 2007

7.      ZO schvaluje plán činnosti na rok 2008.

8.      ZO usnesení č. 2/07 bod 2. závěrečný účet obce za rok 2006

9.      ZO schvaluje bez výhrad závěrečného účtu obce za rok 2006, který přednesl předseda finančního výboru p. R.Jon, v němž příjmy činily 2 124 714,12 Kč, výdaje      2 125 373,99 Kč, financování bylo ve výši 0,- Kč a přebytek činil   1 076 008,97 Kč a bude použit na financování akcí v roce 2007.

10.  ZO schvaluje rozpočtové provizorium Obce Světí do schválení rozpočtu na rok 2008, v němž: „Obec Světí bude hospodařit podle skutečných příjmů a výdajů roku 2007.“

11.  ZO schvaluje Program obnovy vesnice na rok 2008. Bude provedena rekonstrukce místní komunikace – ulice k Hriňovým a oprava chodníku od bytovky čp. 44 ke statku.

12.  ZO bere na vědomí jmenování inventarizační komise.

 

 

 

 

 

Příloha k zápisu z veřejného zasedání ZO Světí

 

 

 

 

                                                                                                          Ve Světí 12.12. 2007

 

 

 

Zapsala:      Š. Šábrtová

 

Ověřili:       J. Kulhánek

                  J. Honc

 

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat