Usnesení ze dne 10.3.2004

Text usnesení z veřejného zasedání ZO Světí konaného dne 10.3.2004

 

 Zastupitelstvo schvaluje :

 

 a) vyrovnaný rozpočet obce na rok 2004 ve znění, které přednesl Ing. V. Šafka, kde příjmová část je ve výši 2 181 910 Kč a část výdajová taktéž ve výši 2 181 910 Kč.

 

b) rozpis vlastních zdrojů v rámci rozpočtu Mikroregionu „Památková zona 1866“ ve výši 940892 Kč.

 

c) text Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a budoucím nepeněžitém vkladu do akciové společnosti VAK Hradec Králové, na jejímž základě obdrží do konce dubna tohoto roku obec Světí od firmy VAK a.s. zálohu na kupní cenu dokončovaného rozvodu pitné vody v obci ve výši 620 000 Kč.

 

d) žádost firmy SÚS Hradec Králové o možnost odvodnit zatáčku u hřbitova protažením obecní povrchové kanalizace do této křižovatky a zde zhotovení vstupní vpusti na náklady výše uvedené firmy , neboť vyčištění propustku pod touto silnicí se jeví jako nereálné a jeho náhrada je nákladná a problematická s těžko odhadnutelnými následky.

 

 Zastupitelstvo bere na vědomí :

 

a) projednání „Zadání územního plánu obce Světí“, jak jej navrhl Ing. Arch. Králík a v jeho nepřítomnosti prezentoval a obhajoval předseda stavební komise obce pan Honc.

 

 Příloha k zápisu z veřejného zasedání ZO Světí

 

Zapsala : M. Secká

 

ověřili : L. Čihal         J. Honc

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat