Usnesení ze dne 14.12.2009

Obec Světí

 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce (dále ZO) Světí č. 5/09, konaného dne 14.12.2009 v místnosti obecního úřadu od 19 hodin.

 

 


 

Přítomní členové ZO Světí: J.Kulhánek ,L.Čihal, J.Krejčí, J.Honc,L.Bednářová, Ž.Vestfálová

 

Nepřítomní členové:               -------

 

Dále přítomno 4 hosté z řad místních občanů

 

 

 

Program Zasedání

 

 

 1. Zahájení zasedání
 2. Určení zapisovatelky a  ověřovatelů zápisu
 3. Volba návrhové komise
 4. Hlavní body programu

a)      Rozpočtové provizorium na r. 2010

b)     Příspěvek Římskokatolické farnosti Všestary (na kostel sv. Ondřeje)

c)      Jmenování inventarizační komise

d)     Program obnovy a rozvoje venkova na r. 2010

 1. Diskuse
 2. Usnesení ze zasedání
 3. Závěr

 

 

 1. Zasedání zahájila starostka obce ve 19.00 hodin. Přivítala přítomné zastupitele a seznámila je s návrhem programu dnešního zasedání. Tento návrh schválilo všech 6 přítomných členů ZO, jmenovitě: J.Kulhánek, J.Krejčí, L.Čihal, J.Honc,  L.Bednářová, Ž. Vestfálová
 2. Jako zapisovatelku určila starostka účetní obecního úřadu pí. Š. Šábrtovou. Jako ověřovatelé byli určeni p. J.Kulhánek a J.Honc. Tento návrh schválilo všech 6 zúčastněných členů ZO.
 3. Do funkcí členů návrhové komise byli navrženi a jednomyslně schváleni p. L.Čihal  a  p. J.Krejčí.  Schváleno všemi přítomnými členy  ZO.

 

 

 

 1. Hlavní body programu:

 

a)      Rozpočtové provizorium na r. 2010 - Starostka přednesla návrh krátkého znění rozpočtového provizoria, kterým se bude zastupitelstvo řídit až do doby schválení platného rozpočtu obce na rok 2010. „Obec bude hospodařit dle skutečných příjmů a výdajů roku 2009.“ K návrhu nebylo žádných připomínek.

b)      Příspěvek Římskokatolické farnosti Všestary – Starostka přednesla ZO požadavek Římskokatolické farnosti Všestary ohledně příspěvku obce na hubení červotoče v místním kostele sv. Ondřeje. Celková náklady činí 4010,- Kč. Příspěvek obce 2010,- Kč. S příspěvkem souhlasili všichni přítomní členové ZO.

c)      Jmenování inventarizační komise - Starostka jmenovala inventarizační komisi v tomto složení: předseda p. Jiří Krejčí, členové: pí. Šárka Šábrtová a p. Luděk Čihal

d)     Program obnovy a rozvoje venkova na r. 2010 - Starostka obce přednesla účastníkům zasedání plán programu obnovy a rozvoje venkova na rok 2010.  Bude se pokračovat v rekonstrukci místních komunikací a opravách chodníků. Hlavní akce, které jsou na r. 2010 naplánovány jsou:

-          zatrubnění vodoteče k lípě

-          výměna oken v hospodě

-          oprava hasičské stříkačky

                   S tímto plánem souhlasilo všech 6 přítomných členů ZO

 

 

 1. Diskuse

 

 1. Člen návrhové komise p. L.Čihal  přednesl následující návrh usnesení z dnešního zasedání, v němž ZO schvaluje:

 

 

1.      Rozpočtové provizorium obce Světí do schválení rozpočtu na rok 2010, v němž: „Obec Světí bude hospodařit podle skutečných příjmů a výdajů roku 2009.“

2.      Příspěvek Římskokatolické farnosti Všestary na kostele sv. Ondřeje ve Světí ve výši 2 010,- Kč.

3.      Program obnovy a rozvoje venkova na r. 2010

 

      ZO bere na vědomí jmenování inventarizační komise

 

 

 

 

 1. Ve 20.30 hodin ukončila starostka zasedání zastupitelstva obce.

 

 

     

                                                                                        Ve  Světí 14. 12. 2009

 

 

Zapsala:     Š. Šábrtová

 

Ověřili:      J. Kulhánek

                  J. Honc

 

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat