Usnesení ze dne 28.4.2010

                                                                  Obec Světí

 

                     II. Veřejné zasedání  zastupitelstva obce Světí – volba starosty obce

 

přítomní členové zastupitelstva obce  : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek,  

                                                               Jiří Krejčí, Lenka Bednářová, Žaneta Vestfálová

 

 

 

                                  P R O G R A M     Z A S E D Á N Í

 

1)      Zahájení zasedání

2)      Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3)      Volba návrhové komise

4)      Určení způsobu volby starosty  a provedení této volby

5)      Schválení odměny pro starostu obce

6)      Schválení nového nájemce obecního hostince

7)      Diskuse s občany

8)      Zpráva návrhové komise

9)      Závěr-příští zasedání zastupitelstva a jeho program

 

 

1)      Veřejné zasedání zahájil místostarosta  obce pan Jiří Kulhánek dne 28.4. v hospodě Na Zavadilce ve 20 hodin. Přivítal členy ZO a konstatoval, že se sešli v  počtu šesti členů. Dále přivítal hosty z řad místních obyvatel a seznámil účastníky jednání se skutečností, že dnešní zasedání bude řídit on až do okamžiku zvolení nového starosty obce, který se potom ujme řízení zasedání sám  a bude ho vést  až do jeho konce. Na závěr úvodu požádal členy ZO, aby se hlasováním vyjádřili k jeho návrhu na program ustavujícího zasedání, který přečetl . Všech šest členů ZO vyslovilo s návrhem programu souhlas.

2)      Zapisovatelem  určil řídící zasedání sebe, jako ověřovatele zápisu Jiřího Krejčího a Luďka Čihala.

3)      V bodu „3“ přednesl  řídící  zasedání návrh na složení návrhové komise, která na závěr dnešního zasedání přednese návrh na usnesení z dnešního zasedání. Jako předsedu této komise navrhl Žanetu Vestfálovou a za členy Jiřího Krejčího a Lenku Bednářovou. Složení této komise bylo schváleno taktéž všemi šesti zastupiteli obce.

4)      Řídící zasedání navrhl pro volbu starosty  obce neustanovovat vzhledem nízkému počtu členů volební komisi s tím, že starostu obce navrhne dosavadní řídící zasedání a  sám starosta pak převezme řízení schůze. Tento postup i návrh na obsazení funkce starosty byly konzultovány v rámci porad zvolených členů zastupitelstva.  Zároveň navrhl, aby hlasování  bylo veřejné. Zastupitelstvo obce schválilo oba jeho návrhy jednomyslně to znamená všemi šesti hlasy. Následně navrhl do funkce starosty obce , která byla po rezignaci původní starostky obce Lenky Bednářové neobsazená pana Josefa Honce. Jeho návrh schválilo pět členů ZO,  zdržel se navržený kandidát, proti nebyl nikdo. Dosavadní řídící zasedání pan Kulhánek pogratuloval nově zvolenému starostovi obce .

5)      V tomto bodu navrhl řídící zasedání odměnu pro nově zvoleného starostu ve výši 7960 Kč. Výše odměny vychází z nařízení vlády č. 50/2006 ze dne 22.2.2006 a není tudíž   valorizována dle posledního platného Nařízení vlády, a to až do skončení současného volebního období. Zastupitele návrh schválili opět pěti hlasy, zdržel se pouze nový starosta pan Honc. Na závěr tohoto bodu předal místostarosta obce pan Kulhánek  řízení zasedání nově zvolenému starostovi.

6)      Nově zvolený starosta obce pan Josef Honc převzal řízení zasedání, poděkoval za svoje zvolení a neprodleně otevřel následující bod dnešní schůze. Po předchozí dohodě členů zastupitelstva navrhl pronajmout hospodu „ Na Zavadilce „ od prvního května 2010 manželům Duškovým, kteří hospodu obhospodařují od odchodu pana Tomáška. Zastupitelstvo obce jeho návrh schválilo všemi šesti hlasy.

7)      Diskusi s občany zahájil sám starosta obce – informoval zúčastněné, že sběr nebezpečného odpadu proběhne dne 12.6.2010 u místního Konzumu a zároveň požádal zastupitelstvo , aby se v rámci usnesení hlasováním vyjádřilo k jeho návrhu zadat výměnu oken u lokálu místního hostince vybrané firmě za smluvní cenu 60 000 Kč . Z občanů přednesl pan Zdeněk Petr mladší dotaz, jak řeší zastupitelstvo obce požadavek místních sportovců na rekonstrukci nohejbalového hřiště Na Zámečku, která byla obecním úřadem přislíbena na sklonku loňského roku. Starosta obce ubezpečil, že jednání s projektantem bude neprodleně obnoveno, aby v případě souhlasu zastupitelstva byla tato akce realizovatelná s možností dotace v příštím roce.

8)      Zprávu návrhové komise na usnesení z dnešního zasedání přednesla její předsedkyně Žaneta Vestfálová. Tato byla ihned schválena všemi šesti hlasy zúčastněných zastupitelů.

9)       Ve 21 hodin ukončil starosta obce oficiální část programu zasedání .Přibližný termín příštího zasedání zastupitelstva obce byl stanoven na druhou polovinu měsíce června, tedy na 16. nebo 23.6 2010, hlavním bodem programu bude schválení zprávy o auditu hospodaření za rok 2009 a závěrečném účtu obce za tentýž rok.

 

 

 

 

             zapsal  :  Jiří Kulhánek 

 

 

 

            ověřili  :  Luděk  Čihal

 

 

                            Jiří  Krejčí

 

 

 

starosta obce  : Josef Honc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Text usnesení z  II. Veřejného  zasedání zastupitelstva obce Světí konaného   dne 28.4.2010 od 20hodin v sále obecní hospody  „Na Zavadilce“

 

 

Zastupitelstvo obce Světí schvaluje  :

 

 

 

1)      Volbu nového starosty obce Světí, kterým se stal pan Josef Honc

2)      Navrženou výši odměny pro starostu obce

3)      Pronájem obecní hospody manželům Duškovým

4)      Zhotovitele výměny oken v obecní hospodě , včetně ceny za provedení

 

 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí :

 

       1)   Zahájení projekčních příprav na rekonstrukci nohejbalového hřiště

 

 

 

 

 

 

Příloha k zápisu z II. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Světí, které se konalo 28.4.2010.

Zápis včetně přílohy zhotoveny dne 3.5.2010

 

 

 

         zapsal  : Jiří Kulhánek

 

 

 

 

       ověřili    : Luděk Čihal

 

                        Jiří  Krejčí

 

 

 

     starosta obce :  Josef Honc                                  

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat