Usnesení ze dne 14.12.2005

Text usnesení č.07/05 z veřejného zasedání ZO Světí konaného dne 14.12.2005


Zastupitelstvo schvaluje :

1) Rozpočtový výhled obce Světí na roky 2006–2007, ve znění které předložil Ing.V.Šafka.
2) Rozpočtové provizorium, kterým se bude zastupitelstvo obce řídit do doby schválení nového rozpočtu na rok 2006. „Obec bude hospodařit podle skutečných výdajů a příjmů v roce 2005“.
3) Novou smlouvu mezi obcí a firmou EKOKOM, včetně navrženého dodatku, který umož-
ňuje pověřit výkonem této smlouvy svozovou firmu RUND.


Zastupitelstvo bere na vědomí :

1) Zprávu starosty obce o plnění plánu činnosti v roce 2005

Zastupitelstvo pověřuje starostu obce :

1) Aby zajistil zpracování posudku dopravní situace v obci Světí a navržení příslušných opatření, jež by pomohly zlepšit dopravní bezpečnost v obci.


zapsala: Š.Šábrtová

ověřili : L.Čihal J.Honc

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat