Usnesení ze dne 7.4.2010

Obec Světí

 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce (dále ZO) Světí č. 1/10, konaného dne 7.4.2010 v sále obecního hostince „Na Zavadilce“ od 19 hodin a 30 minut.

 

 


 

Přítomní členové ZO Světí:  J.Kulhánek, L.Čihal, J.Krejčí, J.Honc, Ž.Vestfálová,             L.Bednářová

 

Nepřítomní členové:                 ---

 

Dále přítomno 4 hostů z řad místních občanů

 

 

Program Zasedání

 

 1. Zahájení zasedání
 2. Určení zapisovatelky a  ověřovatelů zápisu
 3. Volba návrhové komise
 4. Hlavní body programu

a)      Návrh rozpočtu obce na rok 2010

b)      Záměr – pronájem obecní hospody „Na Zavadilce“

c)      Příspěvek Římskokatolické farnosti Všestary (na kostel sv. Ondřeje)

d)      Změny č. 1 Územního plánu obce Světí

e)      Návrh darovací smlouvy pro Občanské sdružení Heřmánek

f)       Schválení příspěvku pro AFK Probluz

g)      Rezignace starostky obce

 1. Diskuse
 2. Usnesení ze zasedání
 3. Závěr

 

 1. Zasedání zahájila starostka obce v 19.30 hodin. Přivítala přítomné zastupitele a seznámila je s návrhem programu dnešního zasedání. Tento návrh schválilo všech 6 přítomných členů ZO, jmenovitě: J.Kulhánek, J.Krejčí, L.Čihal, J.Honc,   Ž.Vestfálová, L.Bednářová
 2. Jako zapisovatelku určila starostka účetní obecního úřadu pí. Š. Šábrtovou. Jako ověřovatelé byli určeni p. J.Kulhánek a J.Honc. Tento návrh schválilo všech 6 zúčastněných členů ZO.
 3. Do funkcí členů návrhové komise byli navrženi a jednomyslně schváleni p. L.Čihal  a  p. J.Krejčí.  Schváleno všemi přítomnými členy  ZO.

 

 1. Hlavní body programu:

 

a.       Návrh rozpočtu na r. 2010 – v prvním bodu dnešního programu přednesla starostka návrh rozpočtu obce na rok 2010. Rozpočet na rok 2010 je sestaven jako schodkový v celkové výši příjmů 2 501 100,- Kč, výdajů 2 962 426,90 Kč             a financování 461 326,90 Kč. Schodek je kryt přebytkem z předchozích let. Návrh rozpočtu je přílohou toto zápisu. Tento návrh byl všemi členy zastupitelstva schválen.

b.      Záměr -  pronájem obecní hospody „Na Zavadilce“ - dosavadní pronájemce         p. Tomášek k 30.4.2010 končí svou činnost. Hospoda bude od 1.5.2010 volná  a nabídnuta k pronájmu. ZO schválilo záměr pronájmu.

c.       Příspěvek Římskokatolické farnosti Všestary – Starostka přednesla ZO požadavek Římskokatolické farnosti Všestary ohledně příspěvku obce na hubení červotoče v místním kostele sv. Ondřeje. Celková náklady jsou předpokládány ve výši cca 5 000,- Kč. Příspěvek obce bude ve výši ½ celkových nákladů. S příspěvkem souhlasili všichni přítomní členové ZO.

d.      Schválení změny č. 1 Územního plánu obce Světí (ÚPO)starostka seznámila ZO s „Předkládací zprávou“, kterou zpracoval Magistrát města HK, odbor hlavního architekta. ZO bylo seznámeno s vyhodnocením výsledků projednání Změny č. 1 ÚPO Světí. Změna č. 1 ÚPO mění funkční využití v lokalitě B4 z původní funkce „orná půda“ na funkci „plochy pro bydlení“ na p.č. 356/5, 356/12, 356/13 v k.ú. Světí. ZO souhlasí s „Předkládací zprávou“ a s vydání veřejné vyhlášky.

e.      Návrh darovací smlouvy pro Občanské sdružení Heřmánek - Starostka předložila zastupitelstvu návrh darovací smlouvu, v rámci níž Obecní úřad ve Světí poskytuje Občanskému sdružení Heřmánek dětem při denním rehabilitačním stacionáři v Hradci Králové  finanční dar ve výši 20 000 Kč, tyto prostředky byly získány pořádáním XI.obecního plesu.

f.        Schválení příspěvku pro AFK Probluz - AFK Probluz požádal obec o finanční příspěvek. Finanční příspěvek bude použit na mezinárodní fotbalový turnaj v Německu. Z naší obce tento klub navštěvuje 10 děti. Starostka navrhla částku 10 000,- Kč a dala hlasovat. Pro poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce byli všichni členové zastupitelstva.

g.       Rezignace Lenky Bednářové na funkci starostky – starostka oznámila ZO svou rezignaci na funkci starostky obce. Důvodem k podání rezignace je vysoké pracovní a časové zatížení v zaměstnání. Rezignace je podána k 8.4.2010.

 

 1. Diskuse

            - p. Čihal informoval občany o možnosti vyvážet roští „Na Pannu“ na čarodejnice

 

 1. Člen návrhové komise p. L.Čihal  přednesl následující návrh usnesení z dnešního zasedání, v němž  ZO schvaluje:

1.      Návrh rozpočtu obce na rok 2010

2.      Záměr pronájmu obecní hospody „Na Zavadilce“

3.      Příspěvek Římskokatolické farnosti Všestary na kostele sv. Ondřeje ve Světí ve výši ½ celkových nákladů akce na „hubení červotoče“.

4.      Darovací smlouvu, v rámci níž Obecní úřad ve Světí poskytuje Občanskému sdružení Heřmánek dětem při denním rehabilitačním stacionáři v Hradci Králové finanční dar ve výši 20 000,- Kč, tyto prostředky byly získány pořádáním XI.obecního plesu.

5.      Příspěvek z rozpočtu obce Světí pro AFK Probluz.

 

 

Zastupitelstvo obce po projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu obce Světí předloženého odborem hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové:

 

ověřuje soulad Změny č.1 Územního plánu obce Světí s Politikou územního rozvoje České republiky a s územně plánovací dokumentací vydanou Královéhradeckým krajem – dle přiloženého Odůvodnění Změny č.1 Územního plánu obce Světí, doplněného po projednání pořizovatelem dle § 53, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo obce Světí neshledalo žádný rozpor.

 

souhlasí s vyhodnocením výsledků projednání Změny č.1 Územního plánu obce Světí zpracovaným pořizovatelem v předkládací zprávě.

 

vydává podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona Změnu č.1 Územního plánu obce Světí

 

                  ZO bere na vědomí Rezignaci Lenka Bednářové na funkci starostky.

 

 1. Ve 20.45 hodin ukončila starostka zasedání zastupitelstva obce. Poděkovala účastníkům a zároveň je informovala, že příští zasedání proběhne v květnu v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude  ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu.

     

                                                                                        Ve  Světí 7. 4. 2010

 

Zapsala:      Š. Šábrtová

 

Ověřili:       J. Kulhánek

                  J. Honc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text usnesení č.1/2010 z veřejného zasedání ZO Světí konaného dne 7.4.2010

 

 

 

 

Zastupitelstvo schvaluje:

 

1.      Návrh rozpočtu obce na rok 2010

2.      Záměr pronájmu obecní hospody „Na Zavadilce“

3.      Příspěvek Římskokatolické farnosti Všestary na kostele sv. Ondřeje ve Světí ve výši ½ celkových nákladů akce na „hubení červotoče“.

4.      Darovací smlouvu, v rámci níž Obecní úřad ve Světí poskytuje Občanskému sdružení Heřmánek dětem při denním rehabilitačním stacionáři v Hradci Králové finanční dar ve výši 20 000,- Kč, tyto prostředky byly získány pořádáním XI.obecního plesu.

5.      Příspěvek z rozpočtu obce Světí pro AFK Probluz

 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí  Rezignaci Lenky Bednářové na funkci starostky obce.

 

 

Zastupitelstvo obce po projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu obce Světí předloženého odborem hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové:

 

ověřuje soulad Změny č.1 Územního plánu obce Světí s Politikou územního rozvoje České republiky a s územně plánovací dokumentací vydanou Královéhradeckým krajem – dle přiloženého Odůvodnění Změny č.1 Územního plánu obce Světí, doplněného po projednání pořizovatelem dle § 53, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo obce Světí neshledalo žádný rozpor.

 

souhlasí s vyhodnocením výsledků projednání Změny č.1 Územního plánu obce Světí zpracovaným pořizovatelem v předkládací zprávě.

 

vydává podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona Změnu č.1 Územního plánu obce Světí

 

 

 

 

 

Zapsala:      Š. Šábrtová

 

Ověřili:       J. Kulhánek

                  J. Honc

 

 

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat