Usnesení ze dne 20.7.2005

             Text usnesení č.04/05 z veřejného zasedání ZO Světí konaného dne 20.7.2005

 

 

 Zastupitelstvo schvaluje  :

 

1)       Opatření k nápravě nedostatků zjištěných ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Světí za rok 2004.

 

 

  Zastupitelstvo bere na vědomí :

 

1)      Podmínky rekonstrukce ulice k Volfom, včetně omezení průjezdnosti této komunikace.

 

 

  Zastupitelstvo pověřuje :

 

       1)   Starostu obce pana Kulhánka a předsedu stavební komise pana Honce, aby zajistili                řádné provedení rekonstrukčních prací včetně spolupráce s firmou a občany dotčené ulice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha k zápisu z veřejného zasedání ZO Světí

 

 

 

 

 

 zapsala : Š.Šábrtová                  ověřili :      L.Čihal                               J.Honc

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat