Usnesení ze dne 11.5.2005

Text usnesení č. 02/05 z veřejného zasedání ZO Světí konaného dne 11.5.2005     

 

 

 

Zastupitelstvo schvaluje :

 

1) Záměr odprodat manželům Vikovým část obecního pozemku p.č.1/4 o výměře 27,2metrů čtverečných s tím, že jmenovaní   na svoje náklady zajistí zpracování geometrického zaměření pozemku, ostatní podmínky bude obsahovat kupní smlouva.

 

2) Závěrečný účet obce za rok 2004, přičemž každý zájemce se s jeho detailním zněním může seznámit na obecním úřadě Světí, v rámci úředních hodin každé pondělí od 18 do 20 .

 

3) S výhradou audit hospodaření obce v roce 2004.

 

 

 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí :

 

1)      Zprávu starosty o probíhajících akcích  v obci, které vycházejí z náplně letošního rozpočtu a jsou uskutečněny k 30.4.2005.

 

 

Zastupitelstvo pověřuje :

 

1)      Místostarostu obce Ing. Šafku vypracováním „Opatření k nápravě nedostatků zjištěných 

ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Světí za rok 2004“.

 

 

 

 

 

 

 

Příloha k zápisu z veřejného zasedání ZO Světí

 

 

 

 

 

 

   Zapsala : Š. Šábrtová       

 

     ověřili :      L. Čihal                               J. Honc

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat