Usnesení ze dne 6.12.2006

obec Světí

 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce (dále ZO) Světí č. 6/06, konaného dne 6. 12. 2006 v sále obecního hostince „Na Zavadilce“ od 19 hodin a 30 minut.

 

 


Přítomní členové ZO Světí:  J.Kulhánek, L.Čihal, J.Krejčí, J.Honc, Ing. R. Jon, Ž.Vestfálová,          L.Bednářová

 

Nepřítomní členové:                 ---

 

 

Dále přítomno  10  hostů z řad místních občanů

 

 

 

Program Zasedání

 

 

 1. Zahájení zasedání
 2. Určení zapisovatelky a  ověřovatelů zápisu
 3. Volba návrhové komise
 4. Hlavní body programu

a)      Jednací řád obce

b)      Bilanční zpráva za období 2002 – 2006

c)      Bezúplatný převod pozemku p.č. 348/50 na obec

d)      Zvolení delegáta do správní rady Mikroregionu OPZ 1866

e)      Smlouva o poskytnutí služeb na úklid sněhu

f)       Rozpočtový výhled na roky 2007 - 2008

g)      Rozpočtové provizorium na rok 2007

h)      Program obnovy vesnice na rok 2007

i)        Úprava finanční odměny pro předsedu stavebního výboru

 1. Diskuse
 2. Usnesení ze zasedání
 3. Závěr

 

 

 1. Zasedání zahájila starostka obce ve 20 hodin. Přivítala přítomné zastupitele a seznámila je s návrhem programu dnešního zasedání. Tento návrh schválilo všech 7 přítomných členů ZO, jmenovitě: J.Kulhánek, J.Krejčí, L.Čihal, J.Honc, Ing.R.Jon,  Ž.Vestfálová, L.Bednářová
 2. Jako zapisovatelku určila starostka účetní obecního úřadu pí. Š. Šábrtovou. Jako ověřovatelé byli určeni p. J.Kulhánek a J.Honc. Tento návrh schválilo všech 7 zúčastněných členů ZO.
 3. Do funkcí členů návrhové komise byli navrženi a jednomyslně schváleni p. L.Čihal  a  Ing.R.Jon.  Schváleno všemi přítomnými členy  ZO.

 

 

 

 1. Hlavní body programu:

 

a)      V prvním bodu dnešního programu přednesla starostka návrh „Jednacího řádu obce“, který má zastupitelstvo obce  podle § 96 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích povinnost vydat. Tento návrh byl všemi členy zastupitelstva schválen.

b)      Místostarosta obce p. J.Kulhánek přednesl Bilanční zprávu za uplynulé volební období 2002 – 2006.

c)      V dalším bodu programu seznámila starostka obce přítomné s návrhem, který se týkal bezúplatného převodu pozemku p.č. 348/50 z Pozemkového fondu na obec Světí. Jedná se o travnatý pás v ulici k Hriňom. S tímto návrhem souhlasili všichni přítomní členové zastupitelstva.

d)      Zastupitelstvo obce delegovalo do správní rady Mikroregionu OPZ 1866 starostku obce Lenku Bednářovou.

e)      Starostka obce seznámila přítomné s nabídkou od ZD Všestary, které obcím Mikroregionu OPZ 1866  poskytne službu na  úklid sněhu. Tato služba se bude týkat místních komunikací a veřejných ploch v obci.

f)        Předseda finančního výboru Ing. R.Jon seznámil zúčastněné s návrhem rozpočtového výhledu pro obec Světí na roky 2007 – 2008. Tento výhled vychází ze zákona č. 250/2000 Sb., § 3 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

g)      Dále Ing. Jon  přednesl návrh krátkého znění rozpočtového provizoria, kterým se bude zastupitelstvo řídit až do doby schválení platného rozpočtu obce na rok 2007. „Obec bude hospodařit dle skutečných příjmů a výdajů roku 2006.“ K návrhu nebylo žádných připomínek.

h)      Starostka obce přednesla účastníkům zasedání plán programu obnovy vesnice na rok 2007.  Bude se pokračovat v rekonstrukci místních komunikací. Na příští rok je naplánovaná oprava komunikace v ulici k Hriňom.  ZO předpokládá provedení těchto prací v případě, že bude poskytnuta dotace z prostředků královéhradeckého kraje, přitom obec počítá s povinnou úhradou minimálně 50 % smluvené ceny za provedení díla.

i)        Na ustavujícím zasedání 8.11.2006 byla předsedovi stavebního výboru navržena a schválena odměna za výkon této funkce ve výši 1 210,- Kč. Při výpočtu této částky došlo k chybě, a proto byla přepočítána a mění se na          1 140,- Kč tak, aby odpovídala příslušnému nařízení vlády . Zastupitelé tuto změnu schválili.

 

 1. Diskuse

V diskusi s občany nebylo vzneseno žádných zásadních dotazů a veškerá řeč byla vedena na téma dopravní situace v naší obci.

 

 1. Člen návrhové komise p. L.Čihal  přednesl následující návrh usnesení z dnešního zasedání, v němž ZO schvaluje:

a)      Jednací řád obce, který přednesla starostka obce

b)      Bilanční zprávu za uplynulé volební období 2002 – 2006 přednesenou místostarostou p. J.Kulhánkem

c)      Bezúplatný převod pozemku p.č. 348/50 z Pozemkového fondu na obec Světí

d)      Delegáta do správní rady Mikroregionu OPZ 1866, a to starostku obce Lenku Bednářovou

e)      Uzavření smlouvy  s ZD Všestary na poskytnutí služeb – úklid sněhu v obci.

f)        Rozpočtový výhled obce Světí na roky 2007 – 2008 jak ho přednesl předseda finančního výboru Ing. R.Jon.

g)      Rozpočtové provizorium obce Světí do schválení rozpočtu na rok 2007, v němž: „Obec Světí bude hospodařit podle skutečných příjmů a výdajů roku 2006.“

h)      Program obnovy vesnice na rok 2007. Bude provedena rekonstrukce místní komunikace – ulice k Hriňom.

i)        Změnu odměny předsedovi stavebního výboru  z  1 210,- Kč na 1 140,- Kč.

 

 1. Ve 21 hodin ukončila starostka zasedání zastupitelstva obce. Poděkovala účastníkům a zároveň je informovala, že příští zasedání proběhne na přelomu února a března v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín budu  ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu.

 

 

 

 

 

 

     

                                                                                        Ve  Světí 6. 12. 2006

 

 

 

 

 

 

Zapsala:      Š. Šábrtová

 

Ověřili:       J. Kulhánek

                  J. Honc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text usnesení č.6/06 z veřejného zasedání ZO Světí konaného dne 6. 12. 2006

 

 

 

Zastupitelstvo schvaluje:

 

1.      Jednací řád obce, který přednesla starostka obce

2.      Bilanční zprávu za uplynulé volební období 2002 – 2006 přednesenou místostarostou p. J.Kulhánkem

3.      Bezúplatný převod pozemku p.č. 348/50 z Pozemkového fondu na obec Světí

4.      Delegáta do správní rady Mikroregionu OPZ 1866, a to starostku obce Lenku Bednářovou

5.      Uzavření smlouvy  s ZD Všestary na poskytnutí služeb – úklid sněhu v obci.

6.      Rozpočtový výhled obce Světí na roky 2007 – 2008 jak ho přednesl předseda finančního výboru Ing. R.Jon.

7.      Rozpočtové provizorium obce Světí do schválení rozpočtu na rok 2007, v němž: „Obec Světí bude hospodařit podle skutečných příjmů a výdajů roku 2006.“

8.      Program obnovy vesnice na rok 2007. Bude provedena rekonstrukce místní komunikace – ulice k Hriňom.

9.      Změnu odměny předsedovi stavebního výboru  z  1 210,- Kč na 1 140,- Kč.

 

 

 

 

 

 

 

(Příloha k zápisu z veřejného zasedání ZO Světí)

 

 

 

 

 

Zapsala:      Š. Šábrtová

 

Ověřili:       J. Kulhánek

                  J. Honc

 

 

 

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat