Usnesení ze dne 4.6.2007

Obec Světí

 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce (dále ZO) Světí č. 3/07, konaného dne 4. 6. 2007 v kanceláři Obecního úřadu ve Světí  od 19.00 hodin.

 

 


Přítomní členové ZO Světí:        J.Kulhánek, L.Čihal, Ž.Vestfálová, L.Bednářová, J.Honc       J.Krejčí

 

 

Nepřítomní členové:                           R. Jón

 

 

Dále přítomno  5 hostů z řad místních občanů.

 

 

 

 

Program Zasedání

 

 

 1. Zahájení zasedání
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Volba návrhové komise

4.      Hlavní bod programu

a)      Záměr odkoupit část pozemku p.č. 348/50 od Pozemkového fondu ČR

b)      Volba delegáta na Valnou hromadu společnosti VAK, a.s.

c)      Návrh kupní smlouvy na p.č. 393/7 v k.ú. Světí  ing. Horákovi

 1.  Diskuse
 2. Usnesení ze zasedání
 3. Závěr

 

 

 1. Zasedání zahájila starostka obce v 19.00 hodin. Přivítala přítomné zastupitele a seznámila je s návrhem programu dnešního zasedání. Tento návrh schválilo všech 6 přítomných členů ZO, jmenovitě: J.Kulhánek, J.Krejčí, L.Čihal, J.Honc,  Ž.Vestfálová, L.Bednářová
 2. Jako zapisovatelku určila starostka účetní obecního úřadu pí. Š. Šábrtovou. Jako ověřovatelé byli určeni p. J.Kulhánek a J.Honc. Tento návrh schválilo všech 6 zúčastněných členů ZO.
 3. Do funkcí členů návrhové komise byli navrženi a jednomyslně schváleni p. L.Čihal  a  J.Krejčí.  Schváleno všemi přítomnými členy  ZO.

 

 

 1. Hlavní bod programu:

a)V prvním bodu dnešního zasedání přednesla starostka záměr na odkoupení části (cca 130 m2) pozemku p.č. 348/50 od Pozemkového fondu ČR. Důvodem odkupu tohoto pozemku je vybudování otočiště. Opravovaná silnice je delší než 100 m a podle norem, které souvisí s budováním komunikací, je otočiště nutné vybudovat.

b)      Na 6.6.2007 je svolána Řádná valná hromada společnosti VAK,a.s. Místostarosta obce pan Jiří Kulhánek navrhl zástupce za obec a to starostku Lenku Bednářovou. Tento návrh zastupitelstvo schválilo.

c)      Dále starostka předložila zastupitelstvu návrh smlouvy o prodeji obecního pozemku v k.ú. Světí, který vznikl rozdělením p.č. 22, 393/1, 451. Nové parcelní číslo je 393/7 o výměře 100 m2.  Jde o pozemek okolo studny ing. Horáka, který požádal o odkoupení tohoto pozemku.

 1. Diskuse

 

 1. Člen návrhové komise p. L.Čihal  přednesl následující návrh usnesení z dnešního zasedání, v němž ZO schvaluje:

 

1.      Záměr odkoupit část (cca 130 m2) pozemku p.č. 348/50 od Pozemkového fondu ČR za účelem vybudování otočiště k opravované komunikaci.

2.      Delegáta na Řádnou valnou hromadu společnosti VAK,a.s., a to starostku Lenku Bednářovou.

3.      Smlouvu o prodeji obecního pozemku p.č. 393/7  o výměře100 m2 v k.ú. Světí, Ing. Ivanu Horákovi za cenu sjednanou v této smlouvě, která činí 3 000,- Kč

 

 

 

 1. Ve 19.45 hodin ukončila starostka zasedání zastupitelstva obce. Poděkovala účastníkům a zároveň je informovala, že příští zasedání proběhne v polovině září v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín budu  ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu.

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                                                        Ve  Světí 4. 6. 2007

 

 

 

 

Zapsala:      Š. Šábrtová

 

Ověřili:       J. Kulhánek

                  J. Honc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text usnesení č.3/07 z veřejného zasedání ZO Světí konaného dne 4. 6. 2007

 

 

 

Zastupitelstvo schvaluje:

 

1.      Záměr odkoupit část (cca 130 m2) pozemku p.č. 348/50 od Pozemkového fondu ČR za účelem vybudování otočiště k opravované komunikaci.

2.      Delegáta na Řádnou valnou hromadu společnosti VAK, a.s., a to starostku Lenku Bednářovou.

3.      Smlouvu o prodeji obecního pozemku p.č. 393/7  o výměře100 m2 v k.ú. Světí, Ing. Ivanu Horákovi za cenu sjednanou v této smlouvě, která činí 3 000,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha k zápisu z veřejného zasedání ZO Světí

 

 

 

 

                                                                                                                      Ve  Světí 4. 6. 2007

 

 

 

Zapsala:      Š. Šábrtová

 

Ověřili:       J. Kulhánek

                  J. Honc

 

 

 

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat