Usnesení ze dne 19.2.2003

                                                                 Obec   S V Ě T Í

 

 

                    Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ( dále ZO ) Světí konaného dne 19.2.2003 v sále obecního hostince  „ Na Zavadilce „ ve Světí .                                                               _

 

přítomní členové ZO Světí : J.Kulhánek, Ing.V.Šafka, J.Honc, L.Čihal, J.Krejčí, L.Bednářová

nepřítomní členové             : O.Šafka

zasedání se též zúčastnilo 25 místních občanů jako hostů

 

 

             ;                                                    P R O G R A M

 

1)      Zahájení zasedání

2)      Volba ověřovatelů zápisu

3)  ;    Volba  návrhové komise

4)      Zpráva o činnosti v roce 2002

5)      Rozpočet

6)      Návrh na vstup obce do „Svazu měst a obcí ČR“

7)      Návrh činnosti na rok - 2003

8)      Informace občanům  - diskuse - a) termín IV. Obecního plesu

                                                          b) spolupráce s firmou EKO-KOM

                                                      ;            c) návrh obce Všestary

                                                                  d) schválení zřizovací listiny obecní knihovny

 

9)      Schválení usnesení

10)  Závěr

 

 

 

1)      Ve 20 hodin přesně zahájil starosta obce první letošní veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí. Přivítal účastníky a seznámil je s navrženým programem. Tento návrh okamžitě a bez připomínek schválilo všech šest přítomných členů ZO. (jmenovitě p.Bednářová, p.J.Kulhánek, Ing.Šafka, J.Honc, L.Čihal a J.Krejčí)

2)      Jako zapisovatelka byla opět určena p. Anna Tarantíková, za ověřovatele zápisu navrhl starosta obce p.L.Čihala a J.Honce. Také tento návrh ihned schválilo všech šest členů ZO Světí.

3)      Do funkcí členů návrhové komise byli navrženi pan Jiří Krejčí a p. L. Bednářová, kteří byli taktéž jednomyslně schváleni.

4)      V tomto bodu informoval starosta obce ve zkratce o činnosti v obci v loňském roce. Ve svém příspěvku označil rok 02 za velmi šetrný z pohledu obecních financí, neboť prioritou bylo ušetřit maximum peněz pro  možnost výstavby vodovodu v příštím roce. Nejvíce prostředků bylo vydáno na rekonstrukční práce v obecní hospodě zhruba   180 000Kč. Část chodníku a pochůzná plocha před prodejnou KONZUM stála asi 172 000Kč. Koncem roku uvolnilo zastupitelstvo na opravu půdního prostoru místního kostela 30 000Kč. V obci proběhly troje volby. Příslušné komise zorganizovaly dětský karneval, dětský den, III.Obecní ples, mikulášskou nadílku a setkání seniorů obce. Z neprovedených akcí připomněl vyčištění vodotečí v obci a cyklostezky na katastru obce-oboje z finančních důvodů, případně neposkytnutí dotace z prostředků státu.

     

 

 

 

5)      Se skladbou obecního rozpočtu seznámil přítomné předseda finanční komise Ing. Václav Šafka. Příjmovou část ve výši 4 607 000 Kč  tvoří vlastní daňové příjmy obce ve výši 1 482 000Kč, dotace od ministerstva zemědělství 1 500 000Kč a dotace od firmy VAK ve výši 750 000Kč. K tomu zůstatek na účtu z loňského roku 537 000Kč. A zůstatek na účtu SIS 338 000Kč. Protože rozpočet je koncipován jako vyrovnaný jsou výdaje nastaveny na stejnou hodnotu a sice 4 607 000Kč. Z toho splátka dosavadního úvěru je ve výši 108 000Kč. Drtivá část zbylých výdajů pak půjde na výstavbu obecního rozvodu pitné vody. Přesný rozpis je uveden dle patřičných kapitol na předepsaném tiskopisu. Ihned po předneseném rozpočtu proběhla diskuse k tomuto tématu a bezprostředně poté všech šest zúčastněných členů zastupitelstva obce navržený rozpočet schválilo.

6)      V bodu číslo „7“ starosta obce navrhl členům zastupitelstva vstoupit do Svazu měst a obcí ČR na základě písemného návrhu vedení této organizace. Protože byl tento bod  členy ZO již dostatečně dopředu diskutován, proběhlo ihned po návrhu hlasování, ve kterém opět všech šest členů zastupitelstva toto doporučení schválilo a obec Světí se tak stane právoplatným členem Svazu měst a obcí ČR.

7)      Plán činnosti pro tento rok není třeba nějak zvlášť rozepisovat, protože zastupitelstvo obce má základní úkol získat dotace na stavbu vodovodu a tento zrealizovat. Všechny ostatní případné výdaje budou pak závislé na ceně stavby a výši získané dotace. Pravidelně opakující se činnost obecní úřadu a jeho komisí tímto nebude nijak narušena.

8)      V rámci diskuse seznámil starosta obce zastupitele s následujícími body :

-         IV. Obecní ples jehož plný výtěžek bude věnován mateřské školce pro zrakově postižené děti v Hradci Králové se bude konat dne 22.3.2003 v Obecní hospodě „Na Zavadilce“.

-         Termín konání dětského karnevalu bude týden po plese a sice 29.3.2003.

-         Zastupitelstvo a zúčastnění občané byli informováni o návrhu starosty obce Všestary připojit obec Světí na ČOV nebo na sběrač odpadních z jejich obce. Jednu z těchto variant budou muset Všestary provést, neboť jim v letošním roce končí vyjímka na likvidaci odpadních vod z obce. Stavba by samozřejmě probíhala za finanční účasti naší obce, což je v současné situaci téměř nemožné.

-         Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem starosty obce zahájit spolupráci s firmou Eko-kom , která  zajišťuje návrat části finančních prostředků jež obec investuje do sběru a separace odpadů. V našem případě jde o plasty, sklo , kov a komunální odpad. Tento bod byl taktéž předjednám zastupitelstvem a tudíž byl následně ihned jednohlasně schválen. Zodpovědným pracovníkem byl určen pan L. Čihal.

-         Na závěr pak zastupitelstvo schválilo starostou přednesenou zřizovací listinu obecní knihovny ve Světí a její knihovní řád. Obě tyto listiny vznikly, protože k 1.1.2003 obce převzaly místní knihovny, které dříve spravovala okresní knihovna v Hradci Králové. Listiny byly schváleny šesti hlasy členů ZO.

 

V průběhu krátké diskuse s občany nebyly předneseny podněty, které by bylo nutné zaznamenat a řešit do dalšího veřejného zasedání zastupitelstva.

 

 

9)      Člen návrhové komise pan Jiří Krejčí  přednesl návrh na usnesení z dnešního zasedání ZO, ve kterém zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2003, dále schvaluje vstup obce do Sdružení obcí a měst ČR, vstup do evidence firmy Eko-kom a schvaluje text zřizovací listiny obecní knihovny ve Světí a její knihovní řád. Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu starosty o činnosti v obci v roce 2002 a zároveň návrh na činnost v roce letošním. Zároveň pověřuje starostu, aby do příštího zasedání ZO zajistil výsledky auditu hospodaření obce za loňský rok, aby zastupitelstvo mohlo toto hospodaření definitivně uzavřít. Text usnesení byl schválen hlasy všech šesti zúčastněných členů ZO.

10)  Ve 21 hodin a 10 minut ukončil starosta obce oficiální část veřejného zasedání, poděkoval účastníkům a upozornil je, že příští zasedání se bude konat 28.4.2003, místo konání bude ještě upřesněno.

 

 

 

 

 

                                                                        Ve Světí dne 25.2.2003

 

 

 

 

                                                                         Zapsala : A. Tarantíková

 

 

 

            ;                                                             Ověřili  :  J. Honc

 

 

 

 

                                                                                          L. Čihal

 

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat