Usnesení ze dne 17.12.2008

Obec Světí

 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce (dále ZO) Světí č. 5/08, konaného dne 17.12.2008 v místnosti obecního úřadu od 19 hodin a 30 minut.

 

 


Přítomní členové ZO Světí: J.Kulhánek ,L.Čihal, J.Krejčí, J.Honc,L.Bednářová, Ž.Vestfálová

 

Nepřítomní členové:               -------

 

Dále přítomno 4 hosté z řad místních občanů

 

 

 

Program Zasedání

 

 

 1. Zahájení zasedání
 2. Určení zapisovatelky a  ověřovatelů zápisu
 3. Volba návrhové komise
 4. Hlavní body programu

a)      Úprava obecně závazných vyhlášek – O místních poplatcích, O pohybu psů v obci

b)     Rozpočtové provizorium na r. 2009

c)      Schválení změny v požárním řádu

d)     Smlouva o poskytnutí dotace (na kostel sv. Ondřeje)

e)      Jmenování inventarizační komise

f)       Program obnovy a rozvoje venkova na r. 2009

 1. Diskuse
 2. Usnesení ze zasedání
 3. Závěr

 

 

 1. Zasedání zahájila starostka obce ve 19.30 hodin. Přivítala přítomné zastupitele a seznámila je s návrhem programu dnešního zasedání. Tento návrh schválilo všech 6 přítomných členů ZO, jmenovitě: J.Kulhánek, J.Krejčí, L.Čihal, J.Honc,  L.Bednářová, Ž. Vestfálová
 2. Jako zapisovatelku určila starostka účetní obecního úřadu pí. Š. Šábrtovou. Jako ověřovatelé byli určeni p. J.Kulhánek a J.Honc. Tento návrh schválilo všech 6 zúčastněných členů ZO.
 3. Do funkcí členů návrhové komise byli navrženi a jednomyslně schváleni p. L.Čihal  a  p. J.Krejčí.  Schváleno všemi přítomnými členy  ZO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Hlavní body programu:

 

a)      Úprava obecně závazných vyhlášek – O místních poplatcích, O pohybu psů v obci – Obecně závazné vyhlášky byly zaslány na Ministerstvo vnitra ke kontrole. Byly v nich nalezeny nedostatky, které jsou v nově vydaných vyhláškách odstraněny. Starostka seznámila zastupitelstvo se zněním vyhlášek. Následně dala hlasovat, vyhlášky byly schváleny všemi přítomnými členy ZO. Tímto byla schválena obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích, která ruší vyhlášku č. 1/2007 o místních poplatcích ze dne 2.4.2007, a dále byla schválena obecně závazná vyhláška č.3/2008, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci, která ruší vyhlášku č. 1/2008 ze dne 17.9.2008

b)      Rozpočtové provizorium na r. 2009 - Dále starostka přednesla návrh krátkého znění rozpočtového provizoria, kterým se bude zastupitelstvo řídit až do doby schválení platného rozpočtu obce na rok 2009. „Obec bude hospodařit dle skutečných příjmů a výdajů roku 2008.“ K návrhu nebylo žádných připomínek.

c)      Schválení změny v požárním řádu – místostarosta p. Jiří Kulhánek seznámil zastupitelstvo se změnami v Požárním řádu. Změna se týkala požární techniky, přesněji v květnu nově zakoupeného požárního vozu GAZ 27057 KOMBI GAZelle. Starostka dala hlasovat, změnu požárního řádu schválilo všech 6 přítomných členů ZO.

d)     Smlouva o poskytnutí dotace (na kostel sv. Ondřeje) – Starostka přednesla ZO návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, kterou obec uzavře s Římskokatolickou farností Všestary, zastoupenou Janem Šlégrem, administrátorem farnosti. Dotace bude poskytnuta z rozpočtu obce Světí pro realizaci opravy elektroinstalace kostela sv. Ondřeje ve Světí, a to ve výši   18 000,- Kč. S předloženou smlouvou souhlasilo všech 6 přítomných členů ZO.

e)      Jmenování inventarizační komise - Starostka jmenovala inventarizační komisi v tomto složení: předseda p. Jiří Krejčí, členové: pí. Šárka Šábrtová a p. Luděk Čihal

f)       Program obnovy a rozvoje venkova na r. 2009 - Starostka obce přednesla účastníkům zasedání plán programu obnovy a rozvoje venkova na rok 2009.  Bude se pokračovat v rekonstrukci místních komunikací a opravách chodníků. Hlavní akce, které jsou na r. 2009 naplánovány jsou:

-          oprava chodníku od bytovky čp. 44  ke statku

-          zpevnění svahu u cesty k rybníku

-          projekt na nový chodník od krámu k Coufalom

-          dětské hřiště

-          oprava mostku „Na Panně“

-          zatrubnění vodoteče k lípě

                   S tímto plánem souhlasilo všech 6 přítomných členů ZO

 

 

 

 1. Diskuse

-          starostka informovala občany o otevření hospody „Na Zavadile“ od 19.12.2008

-          stížnosti občanů na dopravu v obci, průjezd velkých nákladních aut obcí

 

 

 

 

 

 

 1. Člen návrhové komise p. L.Čihal  přednesl následující návrh usnesení z dnešního zasedání, v němž ZO ruší:

 

1.      Platnost obecně závazné vyhlášky „O místních poplatcích“  č. 1/2007 ze dne 2.4.2007

2.      Platnost obecně závazné vyhlášky „O pravidlech pro pohyb psů a dalších zvířat na veřejném prostranství“ č. 1/2008 ze dne 17.9.2008

 

ZO vydává:

 

1.      Obecně závaznou vyhlášku „O místních poplatcích“ č. 2/2008

2.      Obecně závaznou vyhlášku „ Stanovující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci“ č. 3/2008

 

ZO schvaluje:

 

1.      Rozpočtové provizorium obce Světí do schválení rozpočtu na rok 2009, v němž: „Obec Světí bude hospodařit podle skutečných příjmů a výdajů roku 2008.“

2.      Změnu v Požárním řádu

3.      Smlouvu o poskytnutí dotace na opravu elektroinstalace v kostele sv. Ondřeje ve Světí ve výši 18 000,- Kč.

4.      Program obnovy a rozvoje venkova na r. 2009

 

      ZO bere na vědomí jmenování inventarizační komise

 

 

 

 

 1. Ve 21.15 hodin ukončila starostka zasedání zastupitelstva obce.

 

 

 

 

     

                                                                                        Ve  Světí 17. 12. 2008

 

 

Zapsala:     Š. Šábrtová

 

Ověřili:      J. Kulhánek

                  J. Honc

 

 

 

 

 

 

Text usnesení č.5/08 z veřejného zasedání ZO Světí konaného dne 17. 12. 2008

 

 

Zastupitelstvo ruší:

 

1.      Platnost obecně závazné vyhlášky „O místních poplatcích“  č. 1/2007 ze dne 2.4.2007

2.      Platnost obecně závazné vyhlášky „O pravidlech pro pohyb psů a dalších zvířat na veřejném prostranství“ č. 1/2008 ze dne 17.9.2008

 

 

Zastupitelstvo vydává:

 

1.      Obecně závaznou vyhlášku „O místních poplatcích“ č. 2/2008

2.      Obecně závaznou vyhlášku „ Stanovující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci“ č. 3/2008

 

 

Zastupitelstvo schvaluje:

 

 

1.      Rozpočtové provizorium obce Světí do schválení rozpočtu na rok 2009, v němž: „Obec Světí bude hospodařit podle skutečných příjmů a výdajů roku 2008.“

2.      Změnu v Požárním řádu

3.      Smlouvu o poskytnutí dotace na opravu elektroinstalace v kostele sv. Ondřeje ve Světí ve výši 18 000,- Kč.

4.      Program obnovy a rozvoje venkova na r. 2009

 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí jmenování inventarizační komise.

 

 

 

 

Zapsala:     Š. Šábrtová

 

Ověřili:      J. Kulhánek

                  J. Honc

 

 

 

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat