Usnesení ze dne 28.7.2006

Text usnesení č. 04/06 z veřejného zasedání ZO Světí konaného dne 28.7.2006 Zastupitelstvo schvaluje : 1) Počet obecních zastupitelů bude v obci Světí pro volební období 2006 až 2010 „7“. 2) Prohlášení o partnerství , které obsahuje projekt „Informační systém jako nástroj na podporu rozhodování ve vodním hospodářství v územní působnosti obce s rozšířenou působností Hradec Králové“ a zavazuje se dodržet principy řádného partnerství Zastupitelstvo zamítá : 1) Požadavek Ing. Trojana na pořízení dodatku k územnímu plánu obce Světí, který by umožnil změnu využití pozemků v jeho vlastnictví ze zemědělské výroby na „Logistiku a lehkou montáž“. . Příloha k zápisu z veřejného zasedání ZO Světí Zapsala : Š. Šábrtová ověřili : L. Čihal J. Honc
Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat