Usnesení ze dne 15.3.2008

Obec Světí


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce (dále ZO) Světí č. 1/08, konaného dne 5.3.2008 v sále obecního hostince „Na Zavadilce“ od 19 hodin a 30 minut.


Přítomní členové ZO Světí: J.Kulhánek, L.Čihal, J.Krejčí, J.Honc, Ž.Vestfálová, L.Bednářová

Nepřítomní členové: ---


Dále přítomno 10 hostů z řad místních občanůPROGRAM ZASEDÁNÍ


1. Zahájení zasedání
2. Určení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhové komise
4. Hlavní body programu
a) Návrhu rozpočtu obce na rok 2008
b) Schválení příspěvku pro AFK Probluz
c) Jmenování do fce velitele družstva SDH + úprava „Požárního řádu“
5. Diskuse
6. Usnesení ze zasedání
7. Závěr


1. Zasedání zahájila starostka obce ve 20 hodin. Přivítala přítomné zastupitele a seznámila je s návrhem programu dnešního zasedání. Tento návrh schválilo všech 6 přítomných členů ZO, jmenovitě: J.Kulhánek, J.Krejčí, L.Čihal, J.Honc, Ž.Vestfálová, L.Bednářová
2. Jako zapisovatelku určila starostka účetní obecního úřadu pí. Š. Šábrtovou. Jako ověřovatelé byli určeni p. J.Kulhánek a J.Honc. Tento návrh schválilo všech 6 zúčastněných členů ZO.
3. Do funkcí členů návrhové komise byli navrženi a jednomyslně schváleni p. L.Čihal a p. J.Krejčí. Schváleno všemi přítomnými členy ZO.

4. Hlavní body programu:

a) V prvním bodu dnešního programu přednesla předsedkyně finančního výboru sl. Vestfálová návrh rozpočtu obce na rok 2008. Rozpočet na rok 2008 je sestaven jako schodkový v celkové výši příjmů 2 467 000,- Kč, výdajů 2 788 770,- Kč a financování 321 770,-Kč. Schodek je kryt přebytkem z předchozích let. Návrh rozpočtu je přílohou toto zápisu. Tento návrh byl všemi členy zastupitelstva schválen.
b) AFK Probluz požádal o příspěvek v částce 10 000,- Kč. Finanční prostředky budou použity na zakoupení sportovního oblečení pro děti z naší obce, které tento klub navštěvují (10 dětí). Starostka dala hlasovat. Pro poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce byli všichni členové zastupitelstva.
c) Pan Jiří Kulhánek přednesl návrh na jmenování do funkce velitele družstva SDH Světí pana Petra Holečka. S tímto jmenováním souvisí i úprava „Požárního řádu“. Se jmenováním souhlasili všichni přítomní zastupitelé.

5. Diskuse
- Pan Čihal informoval občany o možnosti vyvážet roští „Na Pannu“ na čarodějnice
- Občané byli informování o kácení dvou suchých bříz u kasáren. Kdo by měl zájem, může se přihlásit u p. Čihala.
- Pozvání spoluobčanů na obecní ples, který se bude konat 22.3.2008 a následně na dětský karneval 29.3.2008

6. Člen návrhové komise p. L.Čihal přednesl následující návrh usnesení z dnešního zasedání, v němž ZO schvaluje:
1. Návrh rozpočtu obce na rok 2008
2. Příspěvek z rozpočtu obce Světí pro AFK Probluz
3. Jmenování do funkce velitele družstva SDH Světí pana Petra Holečka a s tím související úpravu „Požárního řádu“


7. Ve 21.00 hodin ukončila starostka zasedání zastupitelstva obce. Poděkovala účastníkům a zároveň je informovala, že příští zasedání proběhne na konci dubna v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu.


Ve Světí 5. 3. 2008

Zapsala: Š. Šábrtová

Ověřili: J. Kulhánek
J. Honc


Text usnesení č.1/08 z veřejného zasedání ZO Světí konaného dne 5. 3. 2008Zastupitelstvo schvaluje:

1. Návrh rozpočtu obce na rok 2008
2. Příspěvek z rozpočtu obce Světí pro AFK Probluz
3. Jmenování do funkce velitele družstva SDH Světí pana Petra Holečka a s tím související úpravu „Požárního řádu“


Zapsala: Š. Šábrtová

Ověřili: J. Kulhánek
J. HoncDíky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat