Usnesení ze dne 18.12.2006

       

obec Světí

 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce (dále ZO) Světí č. 7/06, konaného dne 18. 12. 2006 v kanceláři obecního úřadu ve Světí  od 19 hodin a 30 minut.

 

 


Přítomní členové ZO Světí:   J.Kulhánek, L.Čihal, J.Krejčí, Ž.Vestfálová, L.Bednářová,      J.Honc

 

Nepřítomní členové:                 R. Jon

 

 

 

 

 

Program Zasedání

 

 

 1. Zahájení zasedání
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Volba návrhové komise

4.      Hlavní bod programu – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Světí pro realizaci projektu „odvodnění kostela sv. Ondřeje“

 1. Diskuse
 2. Usnesení ze zasedání
 3. Závěr

 

 

 1. Zasedání zahájila starostka obce ve 20 hodin. Přivítala přítomné zastupitele a seznámila je s návrhem programu dnešního zasedání. Tento návrh schválilo všech 6 přítomných členů ZO, jmenovitě: J.Kulhánek, J.Krejčí, L.Čihal, J.Honc,  Ž.Vestfálová, L.Bednářová
 2. Jako zapisovatelku určila starostka účetní obecního úřadu pí. Š. Šábrtovou. Jako ověřovatelé byli určeni p. J.Kulhánek a J.Honc. Tento návrh schválilo všech 6 zúčastněných členů ZO.
 3. Do funkcí členů návrhové komise byli navrženi a jednomyslně schváleni p. L.Čihal  a  Ing.R.Jon.  Schváleno všemi přítomnými členy  ZO.
 4. Hlavní bod programu:

Starostka přednesla ZO návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, kterou obec uzavře s Římskokatolickou farností Všestary, zastoupenou Mgr. Petrem Boháčem.  Dotace bude poskytnuta z rozpočtu obce Světí pro realizaci projektu „Odvodnění kostela sv. Ondřeje ve Světí“, a to ve výši 30 000,- Kč.     

 1. Diskuse

Tento hlavní bod dnešního jednání byl již předem projednán na pravidelných poradách ZO, tudíž zastupitelé neměli závažnějších připomínek či dotazů.

 

 

 1. Člen návrhové komise p. L.Čihal  přednesl následující návrh usnesení z dnešního zasedání, v němž ZO schvaluje:

 

Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Světí pro realizaci projektu „Odvodnění kostele sv. Ondřeje“ ve výši 30 000,- Kč.

 

 

 1. Ve 21 hodin ukončila starostka zasedání zastupitelstva obce. Poděkovala účastníkům a zároveň je informovala, že příští zasedání proběhne na přelomu února a března v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín budu  ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu.

 

 

 

 

 

 

     

                                                                                        Ve  Světí 18. 12. 2006

 

 

 

 

 

 

Zapsala:      Š. Šábrtová

 

Ověřili:       J. Kulhánek

                  J. Honc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text usnesení č.7/06 z veřejného zasedání ZO Světí konaného dne 18. 12. 2006

 

 

 

Zastupitelstvo schvaluje:

 

 

Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Světí pro realizaci projektu „Odvodnění kostele sv. Ondřeje“ ve výši 30 000,- Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:      Š. Šábrtová

 

Ověřili:       J. Kulhánek

                  J. Honc

 

 

 

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat