Usnesení ze dne 8.12.2003

 

                                                                obec  S V Ě T Í

 

 

                     Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ( dále ZO ) Světí č.6/03-konaného dne 8.12.2003 na Obecním úřadě ve Světí.                                                                                  .

 

             

přítomní členové ZO Světí : J.Kulhánek,  Ing.V.Šafka, J.Honc, L.Čihal, O.Šafka, J.Krejčí, L.Bednářová

nepřítomní členové             :  -----      

 

 

 

                                                    P R O G R A M

 

1)      Zahájení zasedání

2)      Volba ověřovatelů zápisu

3)      Volba návrhové komise

4)      Hlavní body programu –   a) Projednání úvěru na zaplacení „Dokončení kanalizace“

                                              b) Diskuse                                                    

5)      Schválení usnesení ze zasedání

6)      Závěr

 

 

1)      Zasedání zahájil starosta obce v 19 hodin a 05 minut. Přivítal přítomné zastupitele a seznámil je s návrhem programu dnešního zasedání. Tento návrh schválilo všech sedm členů ZO , jmenovitě-p. J.Kulhánek, Ing.V.Šafka, J.Honc,  J.Krejčí, L.Čihal , O.Šafka a L.Bednářová

2)      Jako zapisovatelku starosta určil účetní ob. úřadu -p.M.Seckou, za ověřovatele byli navrženi p.L.Čihal a J.Honc. Také tento návrh neprodleně schválilo všech sedm členů ZO.

3)      Do funkcí členů návrhové komise byli navrženi a jednomyslně schváleni p. J.Krejčí a L.Bednářová (jednomyslně-všechny hlasy  přítomných zastupitelů).

4)      V  hlavním bodu dnešního jednání  byla diskutována následující otázka :

a)      Místostarosta obce Ing. Šafka seznámil zastupitele s návrhem smlouvy na přijetí úvěru od firmy NOZ Chroustovice na dofinancování stavby „Dokončení kanalizace“, neboť obci chybí zhruba 450 000 Kč na její zaplacení. Ke zmíněné situaci došlo následujícím způsobem : VAK as. Hradec Králové původně ústně přislíbily spoluúčast na úhradě budovaného páteřního rozvodu pitné vody v obci v přibližné výši čtvrtiny nákladů , tedy asi 900 000 Kč. V průběhu měsíce listopadu však od svého záměru odstoupily a přesto že došlo ke snížení ceny stavby kanalizace na 794 000 Kč a naopak ke zvýšení státní účasti na 238 000 z původních 81 000 Kč, obci stále chybí výše zmíněných 450 000 Kč na dokončení řádného vyúčtování akce do konce roku, jak nám určují podmínky MMR pro udělování státních dotací. Možnost poskytnutí úvěru bankou je již vzhledem ke konci roku nerealizovatelné. (Bylo vedeno jednání s Českou spořitelnou) Zmíněná smlouva obci zajistí potřebných 450 000 Kč od firmy NOZ na dofinancování akce. Poskytnutá částka bude věřiteli vrácena maximálně do konce května 2004.

b)      Diskuse byla vzhledem k omezeným možnostem zastupitelstva  velmi krátká. Tito kritizovali nezodpovědný přístup firmy VAK a naopak ocenili gesto, které nám učinila zhotovitelská firma. Na návrh starosty obce  potom zastupitelé jednohlasně podpořili přijetí úvěru od firmy NOZ Chroustovice dle navržené „Smlouvy o půjčce“a pověřili starostu jejím podpisem.

5)      Člen návrhové komise pan Jiří Krejčí přednesl návrh na usnesení z dnešního zasedání v němž ZO schvaluje  - Přijetí  úvěru pro obec Světí ve výši 450 000 Kč od firmy NOZ Chroustovice na doplacení stavby „Dokončení kanalizace“ s tím , že se obec zavazuje poskytnutý úvěr uhradit nejpozději do 30.5.2004 a  ZO pověřuje starostu obce podpisem výše zmíněné smlouvy a zajištěním její realizace.         

6)      Ve 20 hodin a 40 minut ukončil starosta  zasedání zastupitelstva obce. Poděkoval účastníkům a zároveň je informoval, že příští zasedání proběhne zřejmě začátkem února v sále místního hostince. Přesný termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu.

 

 

                                                                                         Ve Světí dne 11.12.2003

 

 

 

 

              Zapsala : M.Secká               ověřili :

                                                         J. Honc                      L.Čihal  

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat