Usnesení ze dne 2.7.2003

                                                             obec  S V Ě T Í

 

 

                     Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ( dále ZO ) Světí č.3/03-konaného dne 2.7.2003 v sále obecní hospody „Na Zavadilce“v obci Světí                                               .

 

             

přítomní členové ZO Světí : J.Kulhánek,  Ing.V.Šafka, J.Honc,  J.Krejčí, L.Bednářová

                                             

nepřítomní členové             :  O. Šafka, L.Čihal

 

v sále bylo dále přítomno asi čtyřicet místních občanů

 

 

 

                                                    P R O G R A M

 

1)      Zahájení zasedání

2)      Volba ověřovatelů zápisu

3)      Volba návrhové komise

4)      Hlavní body programu –   a) Výsledek jednání o přivedení MHD do obce

                                                b) Výstavba vodovodu v obci

                                                     c) Akce s dotací od MMR

                                                     d) Změna ve funkci účetní obecního úřadu

                                                      e) Diskuse

 

5)      Schválení usnesení ze zasedání

6)      Závěr

 

 

1)      Zasedání zahájil starosta obce v 19 hodin a 30 minut. Přivítal přítomné zastupitele a seznámil je s návrhem programu dnešního zasedání. Tento návrh schválilo všech pět členů ZO , jmenovitě-p. J.Kulhánek, Ing. V. Šafka, J.Honc,  J. Krejčí, a p. L.Bednářová.

2)      Jako zapisovatelku starosta určil účetní ob. úřadu, p.A.Tarantíkovou, za ověřovatele byli navrženi p.J.Krejčí a J.Honc. Také tento návrh neprodleně schválilo všech sedm členů ZO.

3)      Do funkcí členů návrhové komise byli navrženi a jednomyslně schváleni p. Ing. V. Ša fka a L.Bednářová (jednomyslně-všechny hlasy  přítomných zastupitelů).

4)      V tomto hlavním bodu dnešního jednání  byly v rámci zastupitelstva diskutovány následující otázky :

a)      Starosta obce  informoval o jednáních s vedením DP Hradec Králové o přivedení linek MHD do obce Světí. Za obec jednali starosta a místostarosta obce. Návrh vedení „DP“ však překračuje naše možnosti. Při zajíždění sedmi linek ve všední dny a šesti o víkendu by obec musela při použití malokapacitního autobusu zaplatit ročně zhruba 600 000Kč! Při použití autobusu Karosa je cena ještě vyšší. Zastupitelsvo obce tento návrh ihned jednomyslně zamítlo, aniž by o něm šířeji  diskutovalo. Požadovaných 600 000Kč je totiž téměř polovinou rozpočtu obce. 

b)      Místostarosta obce Ing. V.Šafka seznámil zastupitele a občany s právě ukončeným výběrovým řízením na dodavatele stavby vodovodu jímž se stala firma NOZ Chroustovice (okres Chrudim), cena za dílo 3 408 000Kč včetně DPH. Zahájení prací je stanoveno na měsíc srpen. Dotace od ministerstva zemědělství by měla činit 2 045 000Kč (tj 60% ceny) zbylých 1 363 000Kč bude muset uhradit obec za účasti pozdějšího majitele stavby jímž se stane VAK Hradec Králové. Cena za provedení zhruba 50 přípojek není součástí zákl. ceny. Tu uhradí obec společně s občany v poměru 1:1. Po kratší diskusi zastupitelé vzali jednohlasně na vědomí tuto zprávu a pověřili starostu obce a jeho zástupce, aby pokračovali v zahájených jednáních a zastupovali tak obec.

c)      V tomto bodu  starosta obce informoval zastupitelstvo, že koncem léta bude provedeno vyčištění vodoteče od požární zbrojnice ke statku, práce bude provádět firma EKOSTAV dotace od MMR je ve výši 54 000Kč, celková cena prací je zhruba 120000Kč. Zároveň se stavbou vodovodu bude v ulici od č.p.79 k č.p.7 položena povrchová kanalizace , jejímž úkolem je svádět povrchové a dešťové vody z přilehlé komunikace.Stavbu provede současně s vodovodem firma NOZ dotace od MMR je ve výši 81 000Kč. Celková cena za provedené dílo není zatím stanovena, s firmou NOZ nebyla ještě sepsána smlouva o dílo. Nicméně odhad činí asi 900 000Kč. Po krátké diskusi všech pět zastupitelů obce souhlasilo se zprávou a pověřuje i nadále starostu a místostarostu, aby pokračovali v probíhajících jednáních.

d)      V tomto posledním oficiálním bodu informoval starosta obce o změně na postu účetní obecního úřadu. Ve své funkci vzhledem ke zdravotnímu stavu končí paní Tarantíková a od srpna jí nahradí paní Marie Secká. Zastupitelstvo obce tuto změnu respektuje.

e)      V rámci diskuse s občany se tito nejvíce zajímali o provedení vodovodních přípojek , o finační příspěvek od obce na přípojky a na to, kdo bude zajištovat projekty na tyto přípojky. Naopak zcela bez zájmu byla deštová kanalizace. Vzhledem k tomu, že všechny dotčené domky již předem navštívil předseda stavební komise, byly občané patřičně informováni takže diskuse byla velmi krátká.

5)      Členka návrhové komise L. Bednářová  přednesla návrh na usnesení z dnešního zasedání v němž ZO bere na vědomí  - 1)Průběh jednání s DP Hradec Králové, při němž se zástupcům obce nepodařilo dojednat zajíždění MHD do obce vzhledem k neakceptovatelné ceně. 2) Změnu na postu účetní obecního úřadu, kterou bude nově od srpna vykonávat paní Marie Secká. Dále pak ZO pověřuje - 1) Ing.Šafku, místostarostu obce a p. Kulhánka – starostu obce, aby vedli i nadále jednání o zajištění vodovodu do obce v letošním roce, provedení vyčištění vodoteče od zbrojnice ke statku a dokončení kanalizační sítě dešťových vod. Na závěr pak ZO neschvaluje nabídnutou cenu za zajíždění autobusů MHD do obce a tím i odstupuje od svého původního záměru.         

6)      Ve 21 hodin a 15 minut ukončil starosta  oficiální část veřejného zasedání zastupitelstva obce. Poděkoval účastníkům a zároveň je informoval, že příští zasedání proběhne pravděpodobně na přelomu srpna a září v sále místního hostince. Přesný termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu.

 

 

                                                                                          Ve Světí dne 2.7.2003

 

 

 

 

                                Zapsala : A. Tarantíková               ověřili : J. Honc                      J.Krejčí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                                                                                                                                                                     Text usnesení z veřejného zasedání ZO Světí konaného dne 2.7.2003

 

 

Zastupitelstvo neschvaluje :

-Návrh vedení DP Hradec Králové na finanční příspěvek od obce na zajíždění autobusů MHD do obce Světí, vzhledem k neúměrně vysoké cenně-600 000Kč-týká se autobusu typu „SOR“(malokapacitní), při sedmi linkách do obce ve všední dny a šesti linkách o víkendových dnech, s tím že  autobus Karosa je ještě výrazně dražší.

 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí :

- změnu na postu účetní obecního úřadu, jíž se stala po odstoupení paní Anny Tarantíkové paní Marie Secká bytem Světí č.p. 12 a sice k 1.8.2003.

 

 

Zastupitelstvo pověřuje starostu a místostarostu obce :

-aby i nadále vedli jednání s cílem zajistit do konce roku vyčištění vodoteče od požární zbrojnice ke statku, dokončení kanalizace a provedení rozvodu pitné vody po obci včetně přípojek k jednotlivým domkům.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha k zápisu z veřejného zasedání ZO Světí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ný datum příštího zasedání ZO a sice na  9. případně 16. října 2002, v rámci tohoto zasedání se budou prezentovat  kandidáti do nového zastupitelstva obce jež vzejde z voleb 1. a 2. listopadu 2002. Zasedání se bude konat v hostinci „Na Zavadilce“.

 

 

 

                                                                                       ve Světí dne 26.8.2002

 

 

 

                                                                                        zapsala  : A. Tarantíková

 

 

                                                                                        ověřili : Petr Středa

 

 

                                                                                                      M. Tarantík

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 - 3 -

 

 

 

Text usnesení z veřejného zasedání ZO Světí konaného dne 26.8.2002-

 

Zastupitelstvo schvaluje :

Příspěvek obce Světí na pomoc postiženým povodní ve výši 18 000Kč a odeslání celkové částky 50 000Kč, jež vznikla sbírkou  uspořádanou obecním úřadem mezi občany a spolky na konto obecního úřadu Předmíř, který ji použije na pomoc při sanaci škod vzniklých povodní.

 

 

Zastupitelstvo neschvaluje :

Předání vybraných peněz na konto krajského úřadu Hradec Králové, jak navrhoval starosta obce.

 

 

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi :

Zajistit vhodné a důvěryhodné číslo konta obecního úřadu v Předmíři pro  možnost poukázání vybrané částky 50 000Kč.

 

                                                                                                        

 

Příloha k zápisu z veřejného zasedání ZO Světí

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat