Číslo: 3/2017
Účinnost od: 16.9.2017

Vloženo: 02. 09. 2017

OZV, kterou se stanoví část společného školského obvodu MŠ Neděliště

Obec Světí

 

Obecně závazná vyhláška obce Světí č. 3/2017,

kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy

 

 

Zastupitelstvo obce Světí se na svém zasedání dne 9. 8. 2017 usnesením č. ZOS 20/2017 usneslo vydat na základě ust. § 178 odst. 2 písm. c) a ust. § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

Stanovení školských obvodů

 

Na základě uzavřené dohody obcí Neděliště a Světí o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy je území obce Světí částí školského obvodu mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Neděliště, Josefa Košťála 70, PSČ 503 12, zřízené obcí Neděliště.

 

Čl. 2

Závěrečné ustanovení

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

 

 

 

 

 

……………..……………                                           .………………………………….

Petr Středa, DiS.                                                       Ing. Martina Saláková Šafková

místostarosta                                                            starostka

 

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat