Číslo: 2/2008
Účinnost od: 1.1.2009

Vloženo: 13. 06. 2006

O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obec Světí

Vyhláška č. 2/2008,
o místních poplatcích

Zastupitelstvo  obce  Světí se  usneslo vydat  dne  17.12.2008  podle  ustanovení

§ 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů   a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích , ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

1. Obec Světí zavádí a  vybírá tyto poplatky:
a/ poplatek ze psů,
b/ poplatek za užívání veřejného prostranství.

2. Výkon správy místních poplatků provádí Obecní úřad ve Světí. Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 556/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.

Část I.
Poplatek ze psů

Článek 2

Poplatník

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo v územním obvodu obce.

                                                  Článek 3

                                                            Předmět poplatku

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.

Článek 4

Sazba poplatku


Poplatek činí za kalendářní rok:
a) za prvního psa..................
80,-
b) za druhého a každého dalšího psa....
120,- Kč

Článek 5

Osvobození

Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je:

a)    osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu,

b)    osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,

c)    osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené a opuštěné psy,

d)    osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Článek 6
Ohlašovací povinnost

1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do 30dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti.

2. Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku dle zákona o místních poplatcích nebo dle této vyhlášky osvobozena. Důvod osvobození musí poplatník správci poplatku prokázat.

3. Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození, a to do 30dnů ode dne , kdy tato skutečnost nastala.

4. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen současně sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, trvalý pobyt nebo sídlo firmy, rodné číslo nebo IČO.

Článek 7
Splatnost poplatku

 

1.    Poplatek je splatný nejpozději do 30.6.  příslušného kalendářního roku.

2.    Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy povinnost platit poplatek vznikla.

 

Článek 8

vznik a zánik poplatkové povinnosti

1.    Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil stáří tří měsíců. Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc.

2.    Zanikne-li poplatková povinnost (např. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej), poplatek se platí i za započatý kalendářní měsíc.

 

Část II.
Poplatek za užívání veřejného prostranství.

Článek 9

Předmět poplatku

1)    Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení  sloužících pro poskytování prodeje a  služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo pro potřeby tvorby filmových a televizních děl.

2)    Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní  a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

Článek 1O

Veřejné prostranství

Veřejným prostranstvím pro účely této vyhlášky jsou prostranství vypsána v příloze  č. 1 k této obecně závazné vyhlášce.

Článek 11

Poplatník

Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl. 9.

Článek 12

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v čl. 9 až do dne , kdy toto užívání skončilo.

Článek 13

Sazba poplatku

(1)  Poplatek činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání veřejného prostranství

a) za umístění prodejního zařízení                                                                  10,00

b) za umístění zařízení k poskytování služeb                                           1,00 Kč

c) za umístění stavebního zařízení                                                                  0,50

d) za umístění reklamního zařízení                                                                 5,00

e) za umístění a provoz lunaparků, cirkusů a jiných podobných atrakcí                 0,50

f) za umístění skládek                                                                        1,00

g) za vyhrazení trvalého parkovacího místa                                            0,20

h) za užívání veřejného prostranství pro  reklamní akce                                     5,00

ch) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a tel. děl         1,00

(2) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní       a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

Článek 14

Osvobození

1)    Poplatku nepodléhá:
a) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou,
b) akce pořádané spolky a organizacemi se sídlem v obci.

2)    Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku oznámit písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě stanovené v čl. 16 vyhlášky.

3)    Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku na osvobození.

Článek 15
Ohlašovací povinnost

1.    Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu užívání veřejného prostranství nejméně 10 dnů před započetím užívání.V případě užívání veřejného prostranství  po dobu kratší 2 dnů je nutno splnit tuto povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen oznamovací povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

2.    Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen oznámit tuto skutečnost správci poplatku stejným způsobem jako v odstavci 1 do 5 dnů a nahlásit rozsah záboru v m2.

3.      Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou osobu nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Článek 16

 

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat