Číslo: 01/2000
Účinnost od: 30.3.2000

Vloženo: 10. 09. 2002

O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM

Obecní zastupitelstvo Světí se usneslo podle § 36 odst. 1 písm. F/ zákona ČNR č. 367/1990 Sb, i obcích /obecní zařízení/, ve znění pozdějších předpisů dne 8. 3. 200 vydat podle § 16 odst. 1 tohoto zákona a v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 125/1997 Sb. o odpadech tuto obecně závaznou vyhlášku. Čl. 1 Závaznost vyhlášky 1/ Tato vyhláška řeší nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem v obci Světí. 2/ Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalý pobyt, přechodné bydliště a pro další osoby, které se na území obce zdržují. Čl. 2 Základní pojmy 1/ Odpad je ve movitá věc, která se pro vlastníka stala nepotřebnou a vlastník se jí zbavuje s úmyslem odložit ji, nebo která byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu. Okruh věcí, které se za dále stanovených podmínek považují za odpad je uveden v příloze č. 1 zákona č. 125/1997 Sb. o odpadech. 2/ Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, pro kterou nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení, s vyjímkou odpadů vznikajících u právnických osob oprávněných k podnikání. Komunální odpad je také odpad vznikající při čištění veřejných komunikací a prostranství, při údržbě veřejné zeleně včetně hřbitovů. 3/ Nakládání s odpady je jejich shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a zneškodňování. 4/ Původcem odpadu je právnická osoba, pokud při její činnosti vzniká odpad, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vzniká odpad. Pro komunální odpad vznikající na území obce, který má původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce považuje obec. Obec se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určenému. Obec se současně stane vlastníkem tohoto odpadu. Čl. 3 Nakládání s komunálním odpadem 1/ Pro nakládání s komunálním odpadem tj. jeho shromažďování a třídění jsou občanům k dispozici tyto sběrné nádoby a zařízení: a/ sběrné nádoby /popelnice/ - slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění, tj. smetí, popel, saze, nevratné obaly z domácnosti, kuchyňské odpady. b/ kontejnery na tříděný odpad sklo a PET lahve, plasty c/ mobilní kontejner na svoz nebezpečného odpadu bude přistaven 1 2x ročně v předem určených termínech na stanovišti u Konzumu. Zde lze odložit následující odpady např.: znečištěný obalový materiál, olejové filtry, olověné akumulátory, odpad rtuti, výbojky, zářivky, textilní materiál znečištěný škodlivinami, odpadní oleje. Staré nátěrové hmoty, televize, popř. pneumatiky. d/ sběr železného šrotu zajišťují 2x ročně v předem určených termínech místní organizace hasičů a zahrádkářů, kteří jej odevzdávají v příslušném výkupním středisku. 2/ Původci, kteří produkují odpad zařazený podle katalogu odpadů jako odpad komunální /právnické i fyzické osoby podnikající/ mohou využít systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů stanovený touto vyhláškou na základě písemné dohody s obcí uzavřené prostřednictvím oprávněné osoby, která je zmocněná obcí. Čl. 4 Nakládání se stavebním odpadem Vzhledem k ukončení terénních úprav rekultivované bývalé skládky obce bylo další ukládání stavebního odpadu v tomto prostoru zastaveno. Stavební odpad vzniklý činností občanů, popř. právnických či fyzických osob oprávněných k podnikání je možné uložit následujícím způsobem a to po dohodě s firmou RUND provádějící svoz komunálního odpadu v obci Světí. 1/ Drobné množství stavebního odpadu bude jeho producentem dopraveno do sídla firmy RUND, která za úplatu zajistí jeho likvidaci a zároveň na požádání vystaví potvrzení o likvidaci tohoto odpadu. 2/ Při vzniku většího množství stavebního odpadu přistaví na požádání firma RUND velkokapacitní kontejner o objemu 2,5 m3, nebo 5 m3. Naplněný kontejner firma odveze za sjednanou cenu na skládku a poskytne potvrzení o likvidaci stavebního odpadu. Občané, kteří nevyužívají nabídky na likvidaci stavebního odpadu firmou RUND jsou povinni zajistit tuto likvidaci sami. Čl. 5 Nakládání s odpadem z čištění komunikací, údržby veřejné zeleně a hřbitovů. Bioodpady z veřejné zeleně a hřbitova, včetně odpadu vzniklého při ošetřování dřevin a keřů jsou ukládány v prostoru zrekultivované bývalé obecní skládky, kde jsou i pravidelně likvidovány. Odpad vzniklý při čištění veřejných komunikací bude po dohodě s příslušným pracovníkem obecního úřadu ve Světí uložen do terénních nerovností vytypovaných veřejných prostranství. Čl. 6 Povinnosti fyzických osob Fyzické osoby jsou povinny od dne účinnosti vyhlášky komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a zneškodňování dle výše uvedeného systému, pokud neprokáží, že tento odpad využili sami nebo zneškodnili v souladu se zákonem č. 125/1997 Sb., o odpadech. Fyzické osoby zneškodnění odpadu prokáží takto: 1/ Dokladem o zaplacení minimálně 6 svozů za rok. Tato povinnost se týká trvale bydlících vlastníků nemovitostí a majitelů rekreačních objektů. 2/ Dokladem o předání komunálního odpadu na řízenou skl. mimo katastr. Území obce Světí / nejméně 300 kg za rok/ 3/ Čestným prohlášením Čl. 7 Povinnosti oprávněné osoby 1/ Provádět sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu a poskytovat služby s tím spojené řádně v souladu se zákonem a ostatními obecně závaznými právními předpisy, vyhláškou obce o nákladní odpady. 2/ Pravidelný svoz bude prováděn v dohodnutých svozových dnech a časových intervalech / viz svozový kalendář příloha vyhlášky/. Každá případná změna bude oprávněnou osobou oznámena po vzájemné dohodě minimálně 1 měsíc před realizací změny. 3/ Zajišťovat čistotu v místě vyprazdňování odpadových nádob a kontejnerů bezprostředně po svozu, tj. po svozu, tj. po vyprázdnění. 4/ Zajišťovat uložení odpadových nádob a kontejnerů na původní místo dohodnuté smluvními stranami. 5/ V případě neuskutečněného svozu vlivem nepředvídatelných okolností, oprávněná osoba zajistí náhradní svoz do konce příslušného svozového dne. Čl. 8 Sankce Porušením povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů, zákon č. 200/1990 Sb. o odpadech. Čl. 9 Úhrada za svoz, třídění a zneškodnění komunálního odpadu Cenu za svoz, třídění a zneškodnění komunálního odpadu platí fyzické osoby ve výši, která je v souladu s ustanovením §1 odst. 2 zák. č. 526/1990 Sb. o cenách a je stanovena obecním zastupitelstvem za 1 svoz nádoby na odpad /popelnice/. Původci, kteří na základě písemné dohody využívají systému sběru a třídění komunálního odpadu stanoveného obcí, platí cenu sjednanou v dohodě s obcí dle § 10 odst. 2 zákona č. 125/1997 Sb. o odpadech. Čl. 10 Kontrolní činnosti Dohled nad nakládáním s komunálním odpadem provádí určený člen obecního zastupitelstva pro úsek veřejného pořádku a životního prostředí obecního úřadu Světí. Čl. 11 Zrušovací ustanovení Tato vyhláška ruší platnost "Vyhlášky" obecního zastupitelstva obce Světí ze dne 23. 2. 1998 "O nakládání s komunálním odpadem." Čl. 12 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti 15 dnů po jejím zveřejnění, t. j. 30. 3. 2000 Vyhláška "O nakládání s komunálním a stavebním odpadem" byla: Vyvěšena dne 10. 3. 2000 Sejmuta dne 30. 3. 2000

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat