Číslo: 2/2017
Účinnost od: 16.9.2017

Vloženo: 02. 09. 2017

OZV, kterou se stanoví část společného školského obvodu MŠ Všestary

Obec Světí

 

Obecně závazná vyhláška obce Světí č. 2/2017,

kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy

 

 

Zastupitelstvo obce Světí se na svém zasedání dne 9. 8. 2017 usnesením č. 20/2017 usneslo vydat na základě ust. § 178 odst. 2 písm. c) a ust. § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

Stanovení školských obvodů

 

Na základě uzavřené dohody obcí Všestary, Čistěves, Střezetice a Světí o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy je území obce Světí částí školského obvodu mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Všestary, Všestary 57, PSČ 503 12, zřízené obcí Všestary.

 

Čl. 2

Závěrečné ustanovení

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

 

 

 

 

 

……………..……………                                           .………………………………….

Petr Středa, DiS.                                                       Ing. Martina Saláková Šafková

místostarosta                                                            starostka

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat