Bilanční zpráva zastupitelstva obce Světí za volební období 2002 – 2006

Volby do zastupitelstva obce pro volební období 2002-2006 se konaly 1. a 2. 11. 2002. V krátkém životě naší obce  jsme zaznamenaly dosud největší změny v zastupitelstvu  od prvních voleb v roce 1990. Zastupitelstvo se rozhodli opustit a tedy dále již nekandidovat  čtyři jeho  členové , což se dosud ještě nestalo, obzvláště když si uvědomíme, že tři z nich –  Petr Středa, Milan Tarantík a Zdeněk Kubeš byly členy zastupitelstva obce (dále ZO) od prvního volebního období. Pan Josef Hlušička byl členem ZO  v období 98-02. Na místa zastupitelů tedy kandidovali současní členové-pan Mirek Holeček, Ing.Václav Šafka a Jiří Kulhánek. Novými tvářemi na kandidátní listině byli: poprvé v novodobé historii žena-Lenka Bednářová, dále pan Josef  Honc, Luděk Čihal, Jiří Krejčí a Otakar Šafka mladší. Vlastní volby zaznamenaly jednu pozoruhodnost. Přes vyšší počet hlasů nebyl zvolen Otakar Šafka ml., ale na kandidátce lépe postavený Miroslav Holeček. Ten posléze vzhledem k tomuto paradoxu danému již zmíněným postavením na kandidátce na svůj mandát rezignoval a  jeho místo zaujal náhradník – Otakar Šafka . Na ustavujícím zasedání , které se konalo dne 20.11.2002 byl starostou obce opět zvolen pan Jiří Kulhánek , místostarostou obce pak Ing. Václav Šafka, jediní zbylí členové minulého zastupitelstva .Vedení výborů bylo rozděleno následovně : Finanční výbor-Ing.V.Šafka, kontrolní výbor – Jiří Krejčí, stavební výbor – Josef Honc, kulturní výbor – Otakar Šafka mladší, výbor sociálních věcí – Lenka Bednářová a výbor pro veřejný pořádek a životní prostředí – Luděk Čihal.

Běžná činnost ZO   a obecního úřadu byla obnovena  po ustavujícím zasedání. Staronový starosta obce uvedl jednotlivé předsedy výborů do svých funkcí a zhruba je seznámil s náplní jejich činnosti. Samozřejmě jako po každých nových volbách bylo dohodnuto, že se členové ZO nebudou zaměřovat pouze na své výbory, ale bude probíhat týmová spolupráce s možností záskoku za zastupitele, který je momentálně zaneprázdněn pracovními, či jinými povinnostmi. Nové ZO zdědilo po svých předchůdcích dvě akce, které k termínu voleb nebyly ještě dokončeny. Jedná se o pomoc obce při opravě stropu kostela a jeho půdních prostor a výměna vnitřních rozvodů vody a kanalizace v hospodě, včetně instalace ČOV. Shodou okolností obě práce prováděla firma INVATES. V hospodě bylo upuštěno z cenových důvodů od osazení ČOV a tato práce byla posunuta na rok 2003. Jinak byly práce provedeny v plném rozsahu, i když spokojenost s firmou INVATES měla daleko k ideálu. Nakonec se alespoň podařilo sjednat snížení ceny, takže stavební práce v hospodě přišly na 125 000 Kč. Spolupráce s INVATESem na objektu kostela byla ještě horší. Práce byla  uspěchaná a velmi nekvalitní. Veškerou suť a jiné nečistoty, které tvořily záklop stropu kostela, jenž měl být  na pokyn projektanta odstraněn navršil pracovník zmíněné firmy pan Polívka na  kostelní zeď, čímž došlo k poškození už tak nekvalitní  venkovní fasády a vůbec stopy po činnosti firmy INVATES byly v  okolí kostela zjevné ještě na jaře příštího roku a to nemluvě o skutečnosti, že dosud není jasné, na kolik byl proveden nástřik dřevěných prvků v půdních prostorách kostela fungicidním prostředkem Catrit,který tvořil nejvyšší částku při prováděné opravě. Příspěvek obce na provedení tohoto nástřiku přitom činil  30 000 Kč.  Do příštího roku přešla  ještě jedna akce a sice zajištění veškeré dokumentace potřebné pro provedení páteřního rozvodu vody v obci. S tímto se ovšem počítalo, neboť se jedná  o velmi rozsáhlý projekt, jehož zpracování , včetně zajištění dotace od ministerstva  zemědělství muselo být smluvně zadáno a to firmě VIS s.r.o. Obec proto činila  úsporná opatření, aby do roku 2003 mohla být převedena maximální částka peněz, protože bylo zjevné, že bez vysoké dotace si obec bude nucena vzít na tuto stavbu úvěr. Zůstatek z roku 2002 nakonec  činil 537 028 Kč a s těmito penězi vstoupilo ZO do určitě finančně nejsložitějšího roku svojí existence. Rozpočet na rok 2003 byl schválen  na zasedání 19.2.2003 jako vyrovnaný, ve výši 1 482 160 Kč. Dosud nebylo jasné jak vysokou dotaci na vodovod obdržíme. Zhotovení vodovodu přitom bylo základním bodem činnosti pro letošní rok! První větší akcí tohoto roku bylo pořádání čtvrtého ročníku obecního plesu, který se konal 22.3. a jeho výtěžek ve výši 25 000 Kč byl předán Mateřské školce pro zrakově postižené děti v  Hradci Králové. V jarních měsících bylo zároveň prostřednictvím projekční firmy VIS požádáno na Ministerstvu zemědělství o přidělení dotace na zamýšlený rozvod pitné vody. V průběhu jara  dále ZO rozhodlo, že současně s výstavbou vodovodu bude v ulicích od č.p.79(Volfovi) až k č.p.7(Hriňovi) provedena dešťová kanalizace, která by umožnila v nejbližších letech provést kompletní rekonstrukci povrchů obou ulic a usnadnit tak pohyb po těchto komunikacích zejména v období dešťů. Vedení obce se v červnu pokusilo zajistit zajíždění  autobusů Dopravního podniku Hradec Králové do obce , ovšem roční požadovaná částka od provozovatele ve výši 600000 Kč za linku je vzhledem k rozpočtu obce neakceptovatelná, přičemž návrh vedení Dopravního podniku, aby se na nákladech podíleli i občané byl zamítnut, protože by nebyl přijatelný. K 15.8.2003 došlo ke změně nájemce obecní hospody, skončila paní Vaisová a nastoupil Petr Čihal se svojí matkou . V měsíci srpnu byla zahájena výstavba rozvodu pitné vody a výše zmíněné dešťové kanalizace. Stavba skončila koncem listopadu s tím, že vodovodní přípojky a konečné terénní úpravy budou dokončeny na jaře 2004. Stavba dešťového kanálu stála celkově  794 000 Kč, přičemž dotace na Program obnovy vesnice (dále POV) činila po žádosti o navýšení 238 000 Kč. Výstavba vodovodu byla jasně nejdražší a zároveň nejsložitější akcí v historii obce od roku 1990. Celková cena činila 3 573 000 Kč bez přípojek. Z toho dokumentace a přípravné práce 440 000 Kč a stavební náklady 3 133 000 Kč, dotace od Ministerstva zemědělství byla ve výši 1 880 000 Kč. Náklady, které měla obec uhradit byly tedy ve výši 1 693 000 Kč což i při slušné dotaci byla částka, která nebyla v možnostech obce. Zastupitelstvo tuto situaci řešilo následovně. Od firmy NOZ Chroustovice, což byl vybraný zhotovitel si paradoxně vzala půjčku ve výši 450 000 Kč, splatnou do května roku příštího a budoucí provozovatel, VaK a.s. Hradec Králové byl požádán o další půjčku ve výši 620 000 Kč, která by se v okamžiku převodu vodovodu na tuto firmu stala příspěvkem obci na jeho zhotovení . Zbylé náklady pak obec uhradila sama. V rámci nutnosti zapojilo zastupitelstvo do úhrady i odprodej podílových listů, které obec vlastnila ve výši 340 000 Kč a samozřejmě přebytek z roku 2003 ve výši 537 000 Kč. V příštím roce bylo ještě třeba počítat s částkou 183 000 Kč na úpravu silnic třetí třídy ,které byly narušeny výkopy.  K této akci se samozřejmě ještě dostaneme v roce 2004, kdy bylo naplánováno dokončení prací a zhotovení přípojek pro obyvatele. Co se týká roku 2003 musím ještě vzpomenout na rozhodnutí ZO pořídit Územní plán obce, aby bylo jasně stanoveno využití jednotlivých pozemků na katastru  a tím nemohlo dojít k jejich zneužití. Jako autor byl vybrán zkušený architekt Emil Králík. Úhrada této zakázky byla provedena až v průběhu roku 2004, neboť letos autor pouze střádal nutné informace pro jejich následné zpracování . Protože obec končila hospodaření v tomto roce s aktivem pouhých 30 061 Kč na účtu k 31.12.2003 bylo rozhodnuto zajistit instalaci ČOV v hospodě na konec roku 2004, přičemž se předpokládalo, že v tuto dobu budou obecní finance již stabilizované.

Po novém roce ihned zahájil Architekt  Králík práce na územním plánu , které trvaly po celý rok 2004, definitivně byl plán dokončen až v roce 2005. Nicméně úhrada za zhotovení proběhla v roce 2004 ve výši 160 000 Kč. Dotace v rámci krajského grantu na tuto akci činila 53 333 Kč. Rozpočet na rok 2004 byl schválen dne 10.3.2004  jako vyrovnaný, ve výši 2 181 190 Kč. Rozpočet přitom počítal s účastí VaKu úhradou  620 000 Kč, jak bylo již předjednáno. Prvořadým úkolem bylo dokončit zemní a terénní práce na rozvodu pitné vody a provést vodovodní přípojky do konce dubna. Obecní ples s výtěžkem 20 000 Kč pro zrakově postižené děti jako loni proběhl 20.3.2004. Pozoruhodností určitě je i fakt, že k 1.4.2004 byl ustanoven nový kronikář obce Světí, jímž se stala Lenka Bednářová, která převzala tuto funkci od pana Jaroslava Duse. Ten ji předal  kroniku  , jejíž historie končí v roce 1990. V rámci personálních změn ještě připomenu, že ve funkci účetní obce skončila v létě ze zdravotních důvodů dlouholetá zaměstnankyně obecního úřadu paní Anna Tarantíková. Nahradila jí paní Marie Secká. Bylo odstoupeno od záměru provést vyasfaltování komunikace k Volfom, protože  by to při současné finanční situaci obec nezvládla. Předpokládaná cena prací je totiž zhruba 800 000 Kč, dotace z POV pouze 82 000 Kč. Tato akce je přesunuta do roku 2005. Provedení vodovodních přípojek bylo dokončeno v obci v průběhu května s vyjímkou občanů bydlících v části obce , kudy již dříve procházel hlavní rozvod pitné vody ze Všestar směrem na Neděliště. Zde bohužel došlo ke značnému posunu a práce se protáhly až do podzimu. Jinak vodovodní přípojky stály obec 405 400 Kč. Část přípojky na soukromém pozemku si hradili občané sami a část na obecním byla rozdělena mezi obec a občany. Obec hradila protlaky a překopy komunikací, včetně kompletních navrtávacích pasů s uzávěry, ostatní si hradil občan sám. Občané složili zálohu ve výši 5 000 Kč , ze které jim po propočítání nákladů obecní úřad povětšinou část peněz vracel. V tomto roce obec získala zvláštní a ne zrovna běžný příjem ve výši 228 000 Kč za pozemky, které odprodala prostřednictvím firmy Valbek státu na realizaci části dálnice D11, která prochází i po katastru naší obce. Na závěr roku  byla provedena instalace ČOV v hospodě, včetně jejího napojení na rozvod odpadů v hospodě . Práce , včetně předání díla do provozu proběhly v prosinci. Uhrazená částka  byla ve výši 222 000 Kč. K 31.12.2004 vykazoval obecní účet nečekaný přebytek ve výši 857 886 Kč. S tímto aktivem vstoupila obec do roku 2005.

Hned v lednu roku 2005 se naše obec přihlásila v rámci projektu mikroregionu „OPZ 1866“ k  propojení obcí mikroregionu bezdrátovým rozhlasem a  současně i k vybudování jednoho veřejně-přístupného místa pro internet. Internet bude instalován v přízemí obecního úřadu, co se týká bezdrátového rozhlasu, bude obec používat i nadále svůj drátový, relativně nový rozhlas a pouze dojde k propojení s ústřednou ve Všestarech, aby ústředí mikroregionu mohlo vysílat i do naší obce. Celá akce je náročná a cena se pohybuje okolo 3 milonů, což bude ještě upřesněno. Taktéž dotace je vysoká a činí 75% z ceny od EU a 10% od krajského úřadu. Rozpočet obce byl schválen 9.3.2005 jako vyrovnaný ve výši 1 724 640 Kč. Na místě účetní obce došlo opět ke změně, paní Seckou nahradila paní Šárka Šábrtová.  Obecní ples se konal 26.3. a jeho výtěžek ve výši 20 000 Kč byl předán ředitelce školky pro zrakově postižené děti paní Kašparové na pravidelné poradě ZO. Hned týden na to se v témže sále hospody uskutečnil Maškarní ples pro děti. K výše zmíněnému projektu v rámci mikroregionu se letos podařilo získat i dotaci na opravu pomníku padlým v I.Světové válce. Celková cena v létě provedené restaurace tohoto památníku byla 50 000 Kč. Dotace přes mikroregion činila 35 000 Kč. Aby tento pomník získal na skutečné důstojnosti, provedla zde firma bratří Došelů ze Všestar výměnu plotu. Jeho cena byla  31 535 Kč.  Po dohodě s panem Milanem Jelínkem, který provádí údržbu obecních prostranství byl na jaře zakoupen v družstvu Všestary travní malotraktor v ceně 82 649 Kč. Protože  sekání obecních ploch je velice zdlouhavá a namáhavá práce bude tomuto zaměstnanci tímto nákupem usnadněna jeho činnost. Hlavní akcí pro rok 2005 se stala rekonstrukce povrchu ulice k Volfom a současně i oprava povrchu ulice ke Škaloudom. Obě akce proběhly v průběhu srpna a září. V ulici k Volfom bylo zhotoveno kompletní silniční těleso s asfaltovým povrchem v ceně 801 370 Kč. Dotace na POV v tomto případě činila 233 000 Kč a obdrželi jsme jí od krajského úřadu. Původní dotace byla 170 000 Kč , koncem roku byla na naší žádost zvýšena o 66 000 Kč na zmíněných 233 000 Kč. Oprava ulice ke Škaloudom stála 188 592 Kč. Závěrem léta vstoupil v platnost v minulém roce zmiňovaný Územní plán obce Světí. Konec jinak pro obec poměrně úspěšného roku byl narušen opětovným nedodržováním vyhlášky o silničním provozu ze strany řidičů  vozů svážejících řepu z okolních polí. O pomoc byl vzhledem k petici občanů požádán i hejtman našeho kraje. Bohužel ani u něho jsme nepochodili a tak jediná možnost jak omezit toto bezohledné jednání je provedení úprav dopravního značení v obci včetně stavebních změn na komunikacích. proto si obec ještě narychlo objednala zhotovení studie dopravního značení v obci s návrhem na vhodná opatření. Tato akce samozřejmě přešla plynula do roku 2006, kdy bude vyhodnocena. Zůstatek na účtu byl k 31.12.2005 v tomto volebním období  rekordní a činil 1 076 668 Kč . Vzhledem k situaci, kdy pozemek 348/42, což je vlastně ulice k Hriňom není obecní a je malá záruka, že bude proveden rychlý převod na obec bylo přikročeno k záložní variantě a o dotaci z POV bylo požádáno na rekonstrukci ulice okolo kostela. Začátkem roku bylo zahájeno jednání s Mgr. Boháčem, jakožto zástupcem církve o našem záměru opravit ulici u kostela a přitom provést i odvodnění okolí kostela  včetně nutných zemních prací na církevním pozemku. Odvodnění bylo nutné už jen proto, že v loňském roce nechala církev instalovat konečně  na kostel okapy, ovšem nebyl proveden svod okapy pojatých dešťových vod a tyto pak samovolně odtékaly na pozemky nejblíže bydlících občanů. Rozpočet obce byl schválen 1.3.2006 opět jako vyrovnaný ve výši 2 004 720 Kč.  Ještě před posledním obecním plesem v tomto volebním období muselo dojít k výměně kotle v obecní hospodě, neboť ten starý dosloužil a oprava již nebyla možná. Nový kotel stál včetně prací 82 649 Kč. Ples 18.3. se vydařil a předaný výtěžek již dříve zmíněné mateřské školce činil 20 000 Kč. O týden později byl opět maškarní ples pro naše nejmenší občany.  Na začátku jara byl zakoupen pro travní traktor zametací kartáč a vozík, oboje ve výši 45 400 Kč. Polovinu ceny však tvořila dotace od krajského úřadu získaná přes mikroregion. Vzhledem k obavám občanů, ale i členů ZO bylo s kompetentními orgány dojednáno, že se na sklonku roku ve vhodném období nechá provést odlehčení lípy na hřbitově, která je sice krásná a orgány památkové péče si nepřejí její skácení, ale na druhou stranu je pro své okolí velmi nebezpečná. Začátkem léta byly dokončeny terénní úpravy v ulici k Volfom, včetně zakůrování a výsadby okrasných keřů. Hlavní akce celého roku, tedy rekonstrukce ulice okolo kostela byla provedena v měsíci září. Na žádost orgánů památkové péče byl původně zamýšlený povrch z asfaltu nahrazen zámkovou dlažbou . Tato se k objektu kostela určitě více hodí. Celková cena za provedené práce  činila 729 742 Kč. Dotace z POV je 139 913 Kč. Na žádost rodičů menších dětí bylo dětské hřiště Na Zámečku dovybaveno  o některé prvky sloužící na hraní právě těm nejmenším . Cena nebyla rozhodně zanedbatelná a činila 54 930 Kč. Jako počátek preventivních opatření k zamezení škod způsobených přívalovými dešti si obec nechala vypracovat u firmy VIS projektovou dokumentaci, včetně územního rozhodnutí na protipovodňová opatření v obci, včetně zhotovení retenční nádrže v lokalitě obecních políček Na Panně. Celková částka za dokumentaci činí 85 680 Kč, z toho dotace z krajského grantu je ve výši 58 000 Kč Kč. Bohužel ke dni sepsání této zprávy nebylo zmíněné územní rozhodnutí z důvodů námitek od vodohospodářských orgánů magistrátu uděleno.  V září došlo  na základě návrhu dopravního projektanta k osazení nového dopravního značení v obci v ceně 38 437 Kč. Případné stavební změny na komunikacích budou součástí dalších kroků vůči nezodpovědným řidičům kamionů. Koncem léta bylo zprovozněno veřejné internetové místo a s určitými úpravami i bezdrátový rozhlas. Obec není napojena na ústřednu ve Všestarech, ale hlášení si provádí sama , včetně možnosti hlásit i do bezdrátových reproduktorů, které byly zkušebně instalovány u hospody, kde je dosah veřejného rozhlasu nejslabší. Poslední a to nejdůležitější akcí v tomto volebním období byly nové volby do ZO. Tyto proběhly 20.a 21.10 2006 v kanceláři obecního úřadu. Bohužel je velmi smutný fakt, že na kandidátku sdružení nezávislých se nechalo zapsat pouze 7  občanů, což je nejmenší možný počet, aby byly volby vůbec proveditelné. V tomto směru silně zaostává zájem občanů o věci veřejné ve Světí , za poměry ve všech okolních obcích, kde počty kandidátů minimálně přesahují číslo 10. Na závěr této zprávy děkuji všem ochotným občanům, Sboru dobrovolných hasičů v obci Světí a zejména končícímu osazenstvu zastupitelstva obce  a jeho funkčním komisím za práci kterou pro obec v rámci období roků 2002 až 2006 vykonali. Doufám, že příští volební období bude stejně úspěšné jako to končící a na jeho závěru budeme moci konstatovat, že se povedlo vykonat nejen mnoho práce fyzicky hmatatelné, ale i té všední a neviditelné, na jejímž závěru bude stát fakt, že i v naší obci  došlo ke zvýšení zájmu o práci na věcech společných a veřejných.

 

 

 

   

                                           

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat