Bilanční zpráva zastupitelstva obce za volební období 1998-2002

Volbami do zastupitelstva obce Světí konanými ve dnech 13.a14.11.1998 bylo zahájeno třetí volební období novodobé samostatnosti obce. Do tohoto nově voleného orgánu obce nekandidovali dva  zastupitelé, jímž končilo volební období-p. O.Kábrt a Ing. O.Šafka a protože byli na kandidátní listině nahrazeni pouze dvěmi uchazeči p.M.Holečkem a J.Hlušičkou stal se vlastní volební akt pouhou formalitou, neboť o sedm míst v zastupitelstvu obce se ucházelo sedm kandidátů. Volby potvrdily následující složení zastupitelstva  : Hlušička Josef, Holeček Miroslav,Kubeš Zdeněk, Kulhánek Jiří, Středa Petr, Ing. Šafka Václav a Tarantík Milan.  Na ustavujícím zasedání byl starostou obce opět zvolen p. Jiří Kulhánek, prvním místostarostou p. Petr Středa a druhým místostarostou Ing. Václav Šafka. Vedení komisí bylo rozděleno takto : kontrolní komise-M.Holeček, stavební komise-J.Hlušička, komise soc.věcí-M.Tarantík, komise kulturní-Z.Kubeš, komise finanční-Ing.Šafka a komise veř. pořádku-Petr Středa. Pan M. Holeček zároveň  k . 1.1.2002 převzal údržbu obce a bude za úplatu provádět veškeré práce, které bude potřeba pro zajištění důstojného vzhledu obce, což se dosud ne vždy dařilo.

Začátkem prosince byla znovu obnovena běžná činnost zastupitelstva, kterou přerušily volby. Na návrh starosty bylo rozhodnuto, že pravidelná setkání zastupitelstva budou od 1.1.99 jedenkrát za 2 týdny, což je dostačující pro včasné zajištování všech úkolů. Starosta se zároveň osobně  zavázal zlepšit v tomto volebním období dokumentační činnost ob. úřadu ,neboť v této činnosti má obec z minulých let značné rezervy. Do konce roku byla s Ing. Horákem uzavřena písemná smlouva, v níž se zavazuje zaplatit obci do konce roku 1998 první splátku ve výši 50 000Kč a do 27.9.1999 dalších 50 000Kč za umožnění napojit svojí farmu na plynovod, který uhradila obec. Ing.Horák tak bude moci relativně levně plynofikovat farmu a obec si vylepší rozpočet o dotaci ve výši 100 000Kč ve dvou splátkách. Zastupitelstvo obce (dále ZO) bylo seznámeno s návrhem Ing. Špalka, který předpokládá rozšířit zástavbu obce, konkrétně po levé straně silnice na Břízu. Podmínkou je, že obec bude souhlasit s vydáním této lokality restituentovi jímž je Ing. Kvasničák, který v režii svojí firmy zajistí zpracování územního plánu pro tuto část obce, vybuduje místní komunikace a inženýrské sítě. Poté by zde jeho stavební firma prováděla výstavbu rodinných domků na klíč. ZO předběžně souhlasí s návrhem a pověřuje Ing. Špalka, aby vypracoval smlouvu o smlouvě budoucí. Starosta bude dále intenzivně pracovat na zajištění projednání urban.studie dotčenými orgány na Okr. úřadě a na veř zasedání ZO Světí, aby bylo konečně možné vlastní studii užívat.

Do nového roku 1999 vstoupila obec s přebytkem ve výši 315 000Kč , rozpočet byl schválen jako vyrovnaný a to ve výši 1 192 000Kč. Přebytek se nezapojuje a zůstává v záloze. Takto rozhodlo ZO na svém VZ dne 10.3.1999. Plán na tento rok bude skromný, neboť obec limituje vysoká zadluženost. Musí být zajištěno schválení US obce, následně Program obnovy vesnice, který umožní žádat na vybrané akce dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj, což jsme dosud nemohli. Obec dále zajistí dokumentaci pro možnost plynofikování samot č.p.54+55, pokusí se ze státních fondů získat peníze na dokončení opravy stropu kostela sv.Ondřeje a zaměří se na údržbu a opravy vlastního majetku-buňky u Konzumu, travnaté plochy oprava kaple u hospody apod., bude zakoupena kvalitní rotační sekačka.Ještě před VZ ZO byl zakoupen do kanceláře ob. úřadu počítač v cenně 42 500Kč,  který by měl v první řadě zajistit zpracovávání účetnictví dle požadavků státních orgánů a v druhé řadě pak napomoci vést  celou agendu obce. V rámci jednoho z prvních bodů, které ZO řešilo počátkem roku byl odprodej akcíí VČE a VČP zahraničním zájemcům, což obci přinese do rozpočtu zhruba 664 000Kč. Vzhledem ke stavu obecních financí bylo rozhodování jednoduché -prodat a za utržené peníze nakoupit podílové listy české spořitelny SIS, které budou do doby nutného výdaje uloženy. Vzhledem ke značnému stupni zchátralosti kapličky u hospody bylo rozhodnuto provést její restauraci. Tu v průběhu roku provedla firma p. Hynka Bláhy v ceně 25 000Kč.(instalace řetězu  ,konzervace kamene a zlacení –viz 2000) Počátkem léta došlo v obci k věci nám dosud neznámé a nemilé – nezjištěná chemikálie, která vnikla do obecního rybníku u požární zbrojnice otrávila značné množství ryb, viník nebyl odhalen. Klasickou ukázkou byrokratického jednání některých úředníků je projednání US obce stavebním oddělením referátu region. rozvoje okr. Úřadu v Hradci Králové. Jméno p. Škopa by si občané měly zapamatovat navždy, protože s liknavostí, jenž prokázal tento úředník se tak často nesetkáme! A tak přesto že Program obnovy vesnice , který v ceně 27 000Kč pro obec zpracoval  a předal Arch. Novotný  koncem září tohoto roku a jenž mohl být užit pro tvorbu rozpočtu roku 2000,musel starosta obce požádat v průběhu listopadu  oficiálně představitele okr. úřadu, aby byl pořizovatelem US obce Světí pověřen místo p. Škopa někdo jiný. Teprve po tomto zásahu se ledy pohnuly a dokončení US obce se přiblížilo. Abych nezapomněl, v létě byla provedena oprava knihovny bylo vyměněno a natřeno dřevěné obložení a natřena druhá buňka-bývalá kancelář obecního úřadu. V prosinci bylo požádáno o vypracování projektové dokumentace na zhotovení chodníku od hospody do obce jehož cílem je zvýšit bezpečnost chodců v obci. Zhruba v tuto dobu byl starosta obce vybaven mobilním telefonem Nokia pro zvýšení jeho dosažitelnosti a usnadnění styku s firmami a úřady. Závěrem tohoto roku musím ještě zmínit skutečnost, že došlo v dubnu k změně nájemců obecní hospody, za pana Tichého nastoupila paní Syřišťová. Celkové výdaje obce v tomto roce činily včetně splátek ůvěrů 1 074 000Kč. Do roku 2000 bylo převedeno  545 000Kč.

Hned od počátku roku 2000 pracovalo ZO na skladbě rozpočtu obce, který měl být tentokráte bohatší na investiční činnost. Ještě v zimním období bylo pro potřeby hasičského sboru zakoupeno starší terenní auto ARO 240 v ceně 49 000Kč, to umožní realizovat přesuny sboru bez potřeby zapůjčování traktoru od zemědělského družstva. Taktéž v tomto období provedla firma EKOSTAV vyčištění vodoteče z Panny k rybníku, která již byla značně zanesena a neplnila řádně svojí funkci. Cena zemních prací byla zhruba ve výši 118 000Kč. Na prvním VZ ZO byl předložen rozpočet, jehož příjmová část byla ve výši 1 192 000Kč a výdaje ve výši 1 507 000Kč včetně 228 000Kč splátek úvěrů. Zůstatek z roku 99 bude tentokrát zapojen do rozpočtu. Jako hlavní akce tohoto roku budou chodník od hospody k č.p.44, opravy obou čekáren , jak je navrhuje POV a již dříve zmíněný nákup automobilu pro hasiče a vyčištění vodoteče z Panny. Samostatnou kapitolou obce bude její plánovaný vstup do nově se tvořícího mikroregionu „Památková zona 1866“, účast v této organizaci má obcím přiblížit využívání peněz ze zahraničních fondů jako je Phare, Sapard a další. Úplnou novinkou je uspořádání prvního Plesu obecního úřadu ve Světí. Jeho smyslem je , aby se občané pobavili a zároveň aby výtěžek plesu posloužil na charitativní účely v našem případě bude výtěžek předán hematoonkologickému oddělení Dětské kliniky FN HK. Pro zajímavost uvádím, že čistý zisk ve výši 9 000Kč byl předán primáři Mudr Slavíkovi osobně na jeho pracovišti. Počátkem léta byla dokončena restaurace kapličky  před hospodou s doplatkem 12 000Kč. Její dokončení nám umožnilo zajistit pro místní občany zhotovení pohlednic obce Světí k výročí roku 2000 a pro potřeby budoucích generaci. Byly zhotoveny dva typy-letecká pohlednice obce,  včetně dvou ks zvětšenin, které jsou umístěny na obecním úřadě a pohlednice která představuje čtyři základní dominanty obce, včetně zmíněné kapličky. V průběhu roku se ZO rozhodlo provést připojení domků, které leží u procházejícího vodovodu ve směru od Všestar do Nedělišť ve vrchní části obce na tento rozvod pitné vody. Rozhodnutí umožní provést v příštím roce nezbytné vyasfaltování obecní cesty od sv.Václava za rybník. Občané, kteří bydlí vedle této silnice budou mít od obce dotaci ve výši 50%úhrady nákladů na stavbu.  Zároveň ale bude zajištěno, že se v příštích letech nebude tato nově opravená silnice znovu kopat. Přípojky vodovodu provedla firma STAVOKA v ceně 80 000Kč včetně dotačního příspěvku. V měsíci srpnu došlo bohužel k další vynucené změně nájemce obecní hospody. V důsledku vleklých sporů se ZO odešla p. Syřišťová a na její místo přišel p. Mach, který se zde bohužel mnoho neohřál a ani ne po třech měsících odešel taktéž. Pana Macha nahradila v průběhu prosince p. Vaisová, která je zde dosud. K prvnímu červnu byla zahájena výstavba chodníku od hospody , což byla v roce 2000 nejdražší stavba v obci a její úhrada činila 475 000Kč a to bylo zhruba o třetinu více nežli se očekávalo. Na vině byla především nedostatečně zpracovaná dokumentace. Opravy obou čekáren probíhaly v průběhu celého roku a obec do nich investovala 30 000Kč. V listopadu proběhly v obci první volby do zastupitelstva kraje Královéhradeckého, čímž bylo stvrzeno nové územní uspořádání  v republice, které ruší k 1.1.2003 okresy a k 1.1.2001 nově zavádí kraje. Bohužel se ani v tomto roce nepodařilo zajistit opravu stropu kostela sv. Ondřeje, jejíž stav se nadále zhoršuje a je stále nebezpečnější pro návštěvníky, hrozí totiž pád části stropu. Problém spočívá v tom, že církev tvrdošíjně odmítá podílet se na financování opravy a tvrdí, že situace není tak zlá. V listopadu tohoto roku bylo neočekávaně zahájeno jednání s Arch. Linhartem-heraldikem o vytvoření návrhu znaku a praporu pro obec Světí, který by  postihoval historii vlastní obce. Znak byl navržen jako dělený-v levé části je polovice erbu pánů z Lípy a v pravé části je polovina zubra, což je znak pánů z Perštejna. Oba tyto šlechtické rody vlastnili obec Světí v 15. A 16. století. Současně s návrhem zajistil Arch. Linhart i žádost o oficiální udělení vedením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Prostým sečtením zjistíme, že obec proinvestovala během roku na nejdůležitějších akcích zhruba třičtvrtě milionu Kč, což není na naše možnosti rozhodně málo,  přitom do roku 2001 bylo převedeno 298 000Kč, celkové výdaje včetně splátek úvěru ve výši 228 000Kč činily 1 634 000Kč.

Na úvod roku 2001 jako zajímavost uvádím úhradu návrhu znaku obce jehož cena činila 10 000Kč. Rozpočet obce , který byl tentokrát schválen velmi brzy a to 14.2.2001 předpokládal příjmy ve výši 1 881 000Kč a výdaje 1 875 000Kč. Hned na začátku jara předpokládá ZO vyasfaltování silnice od sv.Václava za rybník, jako pokračování loňských vodovodních přípojek. Rozhodně nejvyšší položkou bude letos zatrubnění otevřeného kanálu u Konzumu. Poprvé dojde i na investice do obecní hospody-počítá se s výměnou oken v sále , tato jsou napadena buď dřevokazným hmyzem nebo houbami. Pro značnou spokojenost veřejnosti bude letos uspořádán druhý Ples obecního úřadu. V tomto roce proběhne taktéž dlouho avizované sčítání lidí ,domů a bytů. II. Obecní ples tentokrát přinesl čistý zisk ve výši téměř 27 000Kč, přičemž na hematoonkologii bylo předáno 25 000Kč. Koncem března zahájila firma Strabag opravu výše zmíněné vozovky u obecního úřadu, tato akce byla dokončena v první půlce dubna ke spokojenosti všech, zejména pak dětí, které nového potahu silnice využívají k jízdě na kolečkových bruslích. Cena nového povrchu silnice byla 303 000Kč. Na začátku roku jsem byl ujištěn Mgr. Kloudou, že Okresní úřad poskytne ze státních prostředků částku 150 000Kč na opravu stropu kostela v nejnutnějším rozsahu. Církev však se zadáním opravy dlouho otálela až se nakonec roku stalo, že z původní částky zbylo 90 000Kč a to samozřejmě ani nestačilo na pokrytí původního rozsahu projektu, jak ho vypracoval ing. Starý, takže dokončení této základní opravy muselo být z finančních důvodů přesunuto do roku 2002. Zajímavé je, že chybějících 60 000Kč z původních 150 000Kč bylo okresním úřadem postoupeno obci Všestary na opravu jejich kostela. Mikroregion, jehož je obec součástí si nechal zpracovat studii sítě cyklostezek, které by propojovali všechny obce mikroregionu, právě cyklostezky jsou totiž v současné době tématem na něhož zahraniční fondy přispívají a je tudíž odůvodněná naděje, že obdržíme dotaci ve výši 70% celkové částky díla, jenž by mělo být realizováno v příštím roce. V průběhu prázdnin byly vyměněny okna v sále obecní hospody. Náklady na výměnu oken a jiné nutné výdaje na opravy v hospodě činí 112 000Kč. V létě zahájila firma EKOSTAV práce na zatrubnění kanálu u Konzumu, které byly skončeny zhruba v půlce září. Kompletní cena této stavby je 632 000Kč. Původně uvažovaný chodník bude realizován příští rok, aby se zamezilo jeho propadání . Začátkem podzimu tohoto roku se ZO dohodlo s panem Fišerou, že provede instalaci vebových stránek obce na internet a zároveň do konce roku provede všechny kroky nutné k prezentaci obce na internetu v souladu s pokynem nadřízených orgánů a zákonných ustanovení . V tomto roce bylo definitivně rozhodnuto o návrhu na umístění dálnice z Prahy na Trutnov ZO s danou verzí souhlasilo, překvapivě ani občané neměli vážnějších námitek. Dálnice je zde nutná a kvůli stanovisku obce Světí se zásadní změny stejně očekávat nedají. Investice v letošním roce přesáhly milion korun a to ještě do roku 2002 se převedlo 211 000Kč.

Závěrečný rok tohoto volebního období nezačal zrovna nejšťastněji, v půli prosince 2001 vážně onemocněl nájemce hospody a obecní úřad byl nucen zakoupit uhlí a alespoň po dobu mrazivých dní přelomu roku zajistit vytápění objektu, aby se zamezilo popraskání systému. Na přelomu roku byl požádán Ing. Pácal, aby pro obec zpracoval studii rozvodu pitné vody v obci. ZO je názoru, že v roce 2002 je potřeba zajistit veškeré podklady , aby v roce následujícím mohlo nové zastupitelstvo vzešlé z voleb provést páteřní rozvod pitné vody. Neexistence rozvodu vody neumožňuje rozšiřovat dále sítě chodníků a asfaltovat obecní komunikace. Občanům taktéž chybí alternativní zdroj pitné vody pro případ nemožnosti užívat studně. Tyto skutečnosti postihují skladbu nového rozpočtu, který byl přednesen na VZ ZO ihned poté, co nájemce hospody nastoupil do zaměstnání a umožnil v  místním sále uskutečnit veřejnou schůzi. Příjmy rozpočtu jsou ve výši 1 361 000Kč , výdaje 1 253 000Kč. Mezi nejdůležitější akce letošního roku patří zhotovení chodníku u Konzumu na místě loňského zatrubnění, pokračování rekonstrukce hospody-výměna vnitřních rozvodů vody , kanalizace a zhotovení ČOV, dále pak vyčištění vodoteče v obci a účast při opravě stropu v kostele sv.Ondřeje. Snahou zastupitelstva je převést do příštího roku co nejvíce peněz, aby si obec na rozvod vody mohla vzít co nejmenší úvěr. V březnu tradičně proběhl III. Ples obecního úřadu, jehož čistý zisk ve výši 25 000Kč byl tentokrát věnován MŠ pro zrakově postižené děti v Hradci Králové. Vzhledem k vyšší ceně za chodník nežli se počítalo, bylo zrušeno v tomto roce čištění vodoteče v obci čímž dojde k úspoře zhruba  100 000Kč. Ihned po obdržení studie rozvodu pitné vody bylo zahájeno jednání s firmou VIS, která pro obec zajistí zpracování dokumentace, dotaci od ministerstva zemědělství a zařídí vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. V letošním roce obec uhradila firmě VIS již 64 000Kč za zprostředkovatelské služby,ale ke dni voleb je již vydáno územní rozhodnutí na umístění vodovodu v obci.  Chodník ve středu obce byl zhotoven v období prázdnin a svojím vzhledem a funkcí jistě přispěje ke zkvalitnění obecních komunikací. Jeho cena byla nicméně výrazně vyšší nežli se očekávalo a to se nerealizovala část na pozemku silnice, neboť představa SUS je zcela nerealistická. S chodníkem se pojí jedna špatná zkušenost se státní zprávou, obec měla obdržet dotaci, jež byla nejprve zrušena a teprve koncem září znovu přislíbena ministerstvem pro místní rozvoj, nad jednáním tohoto typu se zastavuje rozum. V čase sporů s MMR obecní úřad uspořádal sbírku mezi občany a spolky na postižené povodněmi. Bylo vybráno 32 000Kč, obecní úřad doplnil 18 000Kč a celková částka 50 000Kč byla odeslána na konto obce Metly v okresu Strakonice. Bohužel nutno připomenout, že ke dni sepsání této zprávy nebyly dosud provedeny rekonstrukční práce v hospodě a to vinou pozdě zpracované technické dokumentace. Jako termín provedení prací byl nyní projektantem navržen přelom října a listopadu, což se jeví snad jako reálné. Nicméně v letních měsících byla alespoň provedena oprava a nástřik fasády a nátěr oken a okapů. Pokračování opravy stropu kostela je zamýšleno na listopad z důvodu značné vytíženosti firmy jenž opravu provede. Tou úplně nejdůležitější a poslední povinností v letošním roce je však zajistit obci na další volební období funkční zastupitelstvo. Po řadě obvyklých potíží se podařilo zajistit 8 kandidátů pro listopadové volby. Věřím, že nové zastupitelstvo naváže na současnou práci svých předchůdců a bude úspěšně pokračovat v této činnosti. Závěrem děkuji všem občanům, spolkům, zájmovým skupinám a zejména končícímu zastupitelstvu a jeho komisím za práci, jíž vykonali pro obec a věřím že nové volební období bude minimálně tak úspěšné jako to právě uplynulé a že za čtyři roky se zde znovu sejdeme  při představování nových kandidátů.

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat